Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Apr 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀµÀå£ÀÄ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà wÃgÀzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj DPÀ¹äPÀªÁV ºÉƼÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ §AzÀ ±ÀªÀªÀÅ EzÀÄÝ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ DVzÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 45-50 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÀÄÝ PÉA¥ÀÄ §tÚªÀ£ÁVzÀÄÝ,zÉúÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀ GvÀAvÉ DVzÀÄÝ PÉƼÉwgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢gÀÄvÀÛªÉ,£Á°UÉ ºÉÆgÀZÁagÀÄvÀÛzÉ,  PÀÆzÀ®Ä ªÀÄÄA¨sÁUÀ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè,vɯÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ. zÉúÀzÀ ªÀÄÄR ZÀºÀgÉ, ªÉÄð£À  ZÀªÀÄð d®ZÀgÀUÀ¼ÀÄ wAzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ,ªÀÄÄRªÀÅ  PÀÆqÀ UÀÆvÀÄð »rAiÀÄĪÀ ¸ÁzÁåvÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À eÁw-¨ÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ,ªÀ-37  ªÀµÀð,GzÉÆåÃUÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ¸ÀASÉå 356, zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À  ZÀºÀgÉ
ªÀAiÀĸÀÄì :- 45-50 ªÀµÀð          JvÀÛgÀ  : 5-6
ªÀÄÄR :- CUÀ®ªÁVzÉ              ªÉÄÊPÀlÄ:Ö- ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ
§tÚ  -PÉA¥ÀÄ §tÚ                  §mÉÖ :- ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ
       F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄw£À ªÀåQÛAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ F jÃwAiÀiÁV EgÀÄvÀÛzÉ


PÁgÀt F ªÉÄð£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À sಶವದ  §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333                                                                         2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.  
               
     ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ 11-45 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀgÀqÉØ¥Àà 24ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, JQìÃ¸ï ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À ¸ÁB §ÆvÀ®¢¤ß ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9980723283 FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, §ÆvÀ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¨É½UÉÎ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è eÁ°VqÀzÀ PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸À¢æ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ©½ £ÉÆgÉ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ zsÀgÀ¹zÀÝ ®ÄAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ZÉ°zÀÄÝ, ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ, ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ,  ¸À¢æ ªÀåQÛ C¥ÀjavÀ¤zÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÀÄA§ vÉÆý£À ©½ §tÚzÀ CAV, ©½ ®ÄAV , PÉA¥ÀÄ ¤Ã° zÀr G¼ÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ eÁAUÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2015 PÀ®A 174 (ss¹) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಫಿರ್ಯಾದಿ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÉÝ¥Àà CjPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಮಗನಾದ ಮೃತ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄzÉÝ¥Àà CjPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಾಧೆ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ   ದಿನಾಂಕ 18-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:13/2015 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅ.ವಿ/ಪೂ.ವೃ.ರಾ/2015 ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರ ಅನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ 2ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71/2015 ನೇದ್ದು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 581/ಸಿಆರ್.ಎಲ್/2015 ದಿನಾಂಕ 31-03-2015 ನೇದ್ದು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸೈಯ್ಯದ್ ತಹಸೀನ್ ಯಮನಿ ತಂದೆ ದಿ|| ಸೈಯ್ಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಮನಿ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಉ: ಸಜ್ಜಾದೆ ನಶೀನ್ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಖಾನಖಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಸಹ ನಬಿ ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ (ಆರ್.ಹೆಚ್.) ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. 2-1-54 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು  ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಂದ್ರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಶಹ ನಬಿ ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಖಾನಖಾ ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2, 3 ಮತ್ತು 4 ರವರುಗಳು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರೆಲ್ಲರು ಅಪರಾಧಿಕ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:-17.05.2014 ರಂದು ಖೊಟ್ಟಿ ಅಫಿಡಿವಿಟನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ನೇದ್ದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಕ್ರ. ಸಂ. 2, 3 ಮತ್ತು 4 ನೇದ್ದವರು ಸುಳ್ಳು ವಖಫನಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ ಬೊರ್ಡ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ಬೊರ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕಡತ ನಂ. ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಆರ್.ಇ.ಜಿ /13/ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್/14-15 ನೇದ್ದರ ಅನ್ವಯ ಖಾನಖಾ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಾದ್  ನಸೀನ್ ದರ್ಗಾ  ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ತಾವುಗಳು ಸಜ್ಜಾದಾ ನಸೀನ್ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಖಾನಖಾ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 76/2015 ಕಲಂ 120(ಬಿ), 415, 418, 420, 423, 425, 463, 464, 468, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ  21-30 UÀAmÉUÉ ¨ÁµÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj PÁ¯ÉÃUÁgï 32 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:zÉêÀgÀUÀÄqÀØ (PÁ¯ÉÃUÁgï zÉÆrØ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉ J 36  E J¥ï 6690 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ £ÀqÀÄ«£À PÀZÀÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÀZÀÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹ÌÃqÁV ©¢zÀÝjAzÀ ¨ÁµÀ¸Á§£À §® Q«UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj §® PÀtÂÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DV CvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ ¨ÁµÀ¸Á§ PÁ¯ÉÃUÁgï 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:zÉêÀgÀUÀÄqÀØ (PÁ¯ÉÃUÁgï zÉÆrØ)  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.049/2015 PÀ®A 279 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:-17-04-2015 ರಂದು 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ®PÀÌA¢¤ß, 28 ªÀµÀð,eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À,  ¸Á-¹gÀªÁgÀ ºÁ.ªÀ.¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ gÀªÀgÀÄ ತನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಭೂಮನಗೂಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಳಿಯ ರಂಗಪ್ಪ ಹಾಗು ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಅದೇ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಫಿತgÁzÀ 1]ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÁé¸ÀÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð,À ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ §UÉ£ÀÆgÀÄ 27 ªÀµÀð, §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 20 ªÀµÀð,CA§ªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 20 ªÀµÀð,£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 45 ªÀµÀð, J¯ÁègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಈತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ, ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲದೇ ರಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಅದೇ  ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಬಲಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದಾಡಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.50/2015 PÀ®A,143,147,323,324,504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ            
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
       

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2015 gÀAzÀÄ   47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.