Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jun 2014   zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 17-06-2014 ರಂದು 5-20 ರಿಂದ 5-30 ಪಿ.ಎಂ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1) ಕನಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಬರಮಪ್ಪ ಸಾಃ ರೌಡಕುಂದºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ  ಒಂದು ಗೂಡಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 31ವರ್ಷ, ಕಮ್ಮಾ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾಃ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಯಾಂಪ FvÀನ ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ,  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಗಿ, ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಸಹ ಕುಡಗೋಲಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ತೊಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಆಕೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2014 PÀ®A. 143,147,148,355,506,324,354,323, ರೆ.ವಿ. 149 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ¢£ÁAPÀ-18-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ ¨sÀUÀAiÀÄå 55ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- CgÀPÉÃgÀ   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ 1)ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ  ªÀÄ®ègÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ K£À¯É AiÀÄAPÁå E£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À eÁUÀªÀ£ÀÄß  ©lÄÖ PÉÆqÀ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ  ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr  PÉÊ »rzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ  UÉÆwÛzÀÝgÀÆ  ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr  J¯É ªÀÄUÀ£É  EªÀvÀÄÛ G½¢PÉÆAr  ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À eÁªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß £ÁªÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2014. PÀ®A-143,147,148,323,324,354,308,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 17-06-14 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöäà PÁåA¦£À°è  ¦AiÀiÁð¢ü ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ) « £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð ¸Á: ®Qëöäà PÁåA ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ ¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆgÀUÀqÉ ¨Á ¤£Àß vÁ¬Ä £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÆß ¤ÃªÀÅ wj¹®è CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 EªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ü ºÉAqÀw dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉUÉ DgÉÆæ £ÀA 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀjUÉ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2014 PÀ®A. 341, 504, 323, 324,506 ರೆ.ವಿ.34 L¦¹  ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಯ್ಯಾಕ್ಟ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÀ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿ:17-06-2014ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-30ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿರವಾರ ನಂದರಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 1]ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ  ದುರುಗಪ್ಪ   ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀ   ಮನೆಯ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ರಾಜಾ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂಸಾಬ, ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ ವಯ-40ವರ್ಷ,   ಉ:ವಾಚ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಸಿರವಾರ ನಂದರಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ.FvÀ£Àನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನೀವು ಈ ಮನೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದೀರಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2014 ಕಲಂ: 341, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   
ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥Ágï ¸Á; ¸ÀĨsÁ¸À£ÀUÀgÀ n.«í ¸ÁÖö¥ï £É®ªÀÄAUÀ® ªÁqïð £ÀA 17 ªÉÄrPÀ¯ï±Á¥ï ºÀwÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ: 24 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À                ¸Á; ¸ÀĨsÁ¸À£ÀUÀgÀ n.«í ¸ÁÖö¥ï £É®ªÀÄAUÀ® ªÁqïð £ÀA 17 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁ//ªÀ// PÉ. ºÀAa£Á¼À FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ  ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಕೊಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರದೇ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದೀ ಎಂದು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2014 PÀ®A 498(J), 323, 504. 506 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ;-17/06/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 16-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ಹೂಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುದುಕಪ್ಪ ಈತನ ಗುಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಕೆನಾಲ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಫೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ 1).ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಬಿಷ್ಟಪ್ಪ ಆಚಾರಿ 34 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಬಡಿಗೇರ     ಸಾ:-ಬಳಗಾನೂರು.  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 8590/- ಹಾಗೂ 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂzÀÄ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.122/2014. ಕಲಂ.87. ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 16.06.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°èÉ PÀÆgÀw¦è ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ gÁd±ÉÃRÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: CPÀÌ ¸Á°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ºÉÆ®zÀ°gÀĪÀ ±Ámïð ¸ÀgÀPÀÆåmï CV ¸ÁÖlðgï ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ, ºÁUÀÆ PÉç¯ï ªÉÊgÀ ¸ÀÄlÄÖ C.Q. gÀÆ.4,000=00 ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦gÁå¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ  DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 08/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ®Qëöäà vÀAzÉ FgÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀĸÀÄì 16 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ  eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÁªÀÅ §AzÀÄ FPÉAiÀÄ §®UÁ®Ä »A§qÀzÀ  »AzÉ PÀrzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ  £ÉÆë£ÀAzÀ eÉÆÃgÁV aÃgÁrzÁUÀ,PÀÆqÀ¯Éà HgÀ°è SÁ¸ÀV OµÀzsÀ PÉÆr¹zÀÄÝ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt C°AzÀ PÀ«vÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÀ §AzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉݪÀÅ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 18-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 07/2014 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
         
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2014 gÀAzÀÄ 63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.