Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Mar 2018

Reported Crimes


                                                                                            
                                        
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 16.03.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಗೋಲಪಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÀÄgÀUÀÄAmÁ Fತನು ತನ್ನ ಕ್ರೂಷರ್ ನಂ ಕೆ. 25 ಎನ್ 2749 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕ್ರೂಷರ್ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿಯ ಎಡಗಡೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಗಿಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕ್ರೂಷರ್ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ತಲೆಯ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕ್ರೂಷರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಗುರಗುಂಟಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ²æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÉÆýºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° ¸Á: gÁAiÀÄzÀÄUÁð ಲಿಖಿತ ದೂರಿನªÉÄ°AzÀ .  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2018 PÀ®A : 279, 304(J) L¦¹ & PÀ®A 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2018 gÀAzÀÄ 1021 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1,48,300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.