Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Apr 2018

Reported Crimes


                                                                                            
                                        
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ದಿನಾಂಕ 03-04-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತರು ಸಿರವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ ಹೆಚ್.-10. 8-ಜಿಕೆ06669 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸಿರವಾರದಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಪಾತಾಪೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕವಿತಾಳ ಕಡೆಯಿಮದ  ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ 1)ಕ್ರಷರ್ ಜೀಪ ನಂಬರ- ಕೆ.-48 ಎಂ-6011 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಕ್ರಷರ ಜಿಪನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ , ಅಲಕ್ಷತನದಿಮದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ1)ಚಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ ಸಾ:ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಹಾ:ವ ಬೆಡರಕಾರಲಕುಂಟಿ.2)ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ ಸಾ; ಬೇಡರಕಾರಲಕುಂಟಿ ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಜೀಪನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜೀಪನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಪಘಾತವಾದ ಕೂಡಲೆ ಆರೋಪಿತನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಮೃತನ ಸಂಬಂದಿಯಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಠಾಣೆಗ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA;80/2018 PÀ®A: 279.337.338.304()..ಪಿ.ಸಿ. ರೆ/ವಿ 187 .ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 02-04-18 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw  zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà eÁ°¨ÉAa 46 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á: §Æ¥ÀÄgÀ.FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ  FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï  ZÉ¹ì £ÀA.JA©J¯ï ºÉZïJDgï209eÉ9©01541 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)£ÁUÀ¥Àà, 2)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ¢AzÀ §Æ¥ÀÄgÀUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-CqÀ«¨sÁ« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ªÉÄAmï  ¥ÉÊ¥ï ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  §gÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA.feÉ-01/9042 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  CªÀÄgÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ 3 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ,  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV, ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ,  »AzÉ PÀĽwzÀÝ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 126/18 PÀ®A 279,338,304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ .CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

           ¢£ÁAPÀ 02-04-18 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ zÉÆqÀØ FgÀtÚ  FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-34 ªÉÊ-0323 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ dqÉñÀ 35 ªÀµÀð  eÁ:ºÀqÀ¥Àzï G: PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á: £ÀA 10 ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÄgÀ vÁ: PÀA¦è. FPÉAiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä¼À£ÀÄß  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹ̬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀ¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ  §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ½£À°è ¹è¥ï DV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä-ªÀÄÆUÀÄ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:  97/18 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ;-03.04.2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ಯಮನಪ್ಪ .ಎಸ್. ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆರವರು ಮದ್ಯದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.03.04.2018.ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಿದ್ರಾಮಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಇರುವ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯು ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ a ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-50 ಗಂಟೆಗೆ ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ರಾಜಸಾಬ ಬಳಿಗೇರ ತಂದೆ ರಸೂಲಸಾಬ 55 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ,   ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ಸಿದ್ರಾಮಪೂರು. ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿದ ಕಂಪನಿಯ ಸುಮಾರು 2776/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಿವಿದ ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳನ್ನು ತಾಭಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯಿಂದ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಮದ್ಯದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.100/2018.ಕಲಂ.32,34 ಕೆ. ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.
                   
ದಿನಾಂಕ 03.04.2018 ರಂದು 15.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ|| 42 ªÀµÀð, eÁw|| zÁ¸ÀgÀÄ, G. PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á|| NUÉãÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ  ಗಾಜರಾಳ ಸೀಮಾದ ಮುಸಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಮುಸಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಡವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತರುತ್ತಿರುವದಾಗ ಖಚಿತವಾದ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ 25 ಲೀಟರ ಹೆಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೂ 500/- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು   AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2018 PÀ®A 273, 284 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 03.04.2018 ರಂದು 17.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ dA§¥Àà vÀAzÉ dAUÉèÃ¥Àà, ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð, eÁw|| ªÀiÁ¢UÀ, G. PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á|| AiÀiÁ¥À®¢¤ß     ತನು ಗಾಜರಾಳ ಸೀಮಾದ ಮುಸಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಮುಸಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಡವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತರುತ್ತಿರುವದಾಗ ಖಚಿತವಾದ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ 25 ಲೀಟರ ಹೆಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೂ 500/- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು       AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2018 PÀ®A 273, 284 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀt zÀªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 02-04-18 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ªÁ°äÃT PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¥ÀÆeÁj °AUÀAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 28 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀt ¹nÖ¤AzÀ UÀÄzÀÝ°, ºÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ zsÀéA¸À UÉƽ¹ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ£ÀÄß HgÀÄ ©lÄÖ Nr¸ÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA;  57/18 PÀ®A 143,295,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(r)(s), J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015.UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)                                                                               

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.04.2018 gÀAzÀÄ 383 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 62500/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.