Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jan 2013

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                      

 ¢£ÁAPÀ B 28-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d¯Á®©Ã UÀAqÀ ªÉÆ»£ÀĢݣï PÀÄgÀÄPÀÄA¢ ªÀ:26 eÁ: ªÀÄĹèA ¸ÁB »ÃgÁ ,vÁB ªÀiÁ£À« .vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ 1]CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 2] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 3] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 4] PÀ£ÀPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸ÁB »ÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ UÀ¯Án ªÀiÁr CªÀgÀ°è CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÀ DPÉUÉ  §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃz£ÀÄ.ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ B 29-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄð£À CªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£Éß £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  134/12 PÀ®A B 448,376,354,323,504,506,gÉ/«34L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 31-12-2012 gÀAzÀÄ 4-30 ¦..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï zÁn CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÁUÀ¥Àà PÁªÀÄzÉÆrØ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉ.ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ n.«.J¸ï.¸ÉÆàÃlð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ±À«ÄÃgï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ¯Áj £ÀA. J¦ 02 AiÀÄÄ. 7867 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ®QëöäãÀUÀgÀ zÀgÀäªÀgÀA fB C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 02 AiÀÄÄ 7867 £ÉzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄ°AzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 374/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


«ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà 21ªÀµÀð,¸ÁB UÉÆêÀĹð vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ ¸À£ï 2001£Éà ¸Á°£À°è PÀUÀίï (r) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA.1/¦-2/r £ÉzÀÝ£ÀÄß ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ 1) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 45ªÀµÀð,2) ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Àà 38ªÀµÀð3) ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà 60ªÀµÀð) AiÀÄAPÀªÀÄä vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà 18ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸ÁB UÉÆêÀĹð vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-09-12 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÀUÀίï (r) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA.1/¦-2/r £ÉzÀÝgÀ°èzÁÝUÀ ¸À¢æ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹, ºÉÆ®zÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå.436/12 £ÉzÀÝgÀ   ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 373/2012 PÀ®A. 447, 323,504,506 gÉ.« 34 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢ :- 31-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£Àéj UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ:§ÄqÀ§ÄqÀQ G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:D£Àéj  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄ:²æÃzÉë vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:14 eÁ:§ÄqÀ§ÄqÀQ ¸Á:D£Àéj FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ M¯ÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀÄ zˤ ¨ÉAQAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MªÀÄä¯Éà vÀ£Àß §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ            £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàAiÀÄå, 65 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: C¹ÌºÁ¼À FPÉAiÀÄ 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAf£ÉêÀÄä EªÀ½UÉ FUÉÎ CAzÁdÄ 18 ªÀµÀðUÀ½AzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀj§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÝgÀÄ FUÉÎ CAzÀdÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CAf£ÉêÀÄä EªÀ½UÉ ªÀiÁ£Á¹PÀ SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: §gÀÄvÀÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAf£ÉêÀÄä EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃV EzÀĪÀgÉUÀÆ §gÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛvÀ£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄĪÀgÀd ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ zÀQët¢QÌ£À°è ±ÀªÀªÀÅ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ : ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2012 gÀAzÀÄ  50 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,