Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 May 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, eÁ:PÀ¨ÉâÃgï, G:mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á:§¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï vÁªÀgÀUÉÃgÁ, vÁ:PÀĵÀÖV FvÀ£ÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ GªÀÄ®Æn gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÆÃgÁfð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï mÁæ° ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA.2 ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð, eÁ:gÉrØ °AUÁAiÀÄvï, G:mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°PÀ, ¸Á:EmÁè¥ÀÄgÀ, vÁ:PÀĵÀÖV, f:PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ & ¥À«Äðmï E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ d¦Û ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 69/2015 PÀ®A RULE 44 OF KARANATAKA MINOR MINERAL CONCESSION RULE's ,1994 & 379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 27.05.2015 ರಂದು 2015 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾ,ಮೀಣ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂದ್ರಬಂಡ ರಸ್ತೆಯ                      ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಮಣಿಕೆಶ್ಚರಿ ಮಠದ ಮುಂದೆ ಆಪಾದಿತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತು ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಮzÀå ಮಾರಲು ವ-ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆ ಲೈಸನ್ಸ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ  ಕಟ್ಲಟ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಪಾದಿತನ ವಶದಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 4435.50 ಪೈಸೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2015 PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
          ದಿ.27-05-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-45 ಗಂಟೆಗೆ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå eÁw:ªÀqÀØgÀÄ  ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð,¸Á:ºÀgÀ«FvÀ£ÀÄ  ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲಿರದೆ ಇದ್ದು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 90 ಎಂ.ಎಲ್. ಅಳತೆಯ 96 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚ್ವಾಯಿಸ್ ಪೌಚಗಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ.2,400=00 ಬೆ¯É ಬಾಳುವವು ಇದ್ದು ಸದರ ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2015 PÀ®AB 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:-27-05-2015 gÀAzÀÄ  gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ ಫಿರ್ಯಾದಿ J£ï.¥ÀmÁÖ©ügÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ±ÉõÀ±ÀAiÀÄ£ÀgÁªï 35 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ C£ÀĵÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ನಂ- ಕೆ.ಎ-36 ಬಿ-1132 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಯಕ್ಲಾಸಪೂರಿಗೆ  ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಅಸ್ಕಿಹಾಳ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರಿಗೆ  ಹೋಗುವಾಗ  ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರ,  ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ- ಕೆ.ಎ 36 ವೈ -2948 ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ನ  ಮುಂದೆ ಬಂದು  ಟಿಪ್ಪರ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ತಮ್ಮಚಾಲಕನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮೂವರು ಟಿಪ್ಪರನಿಂದ  ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರ ಸರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸಂತೋಷನ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ರೂ 1400/- ಗಳನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 PÀ®A:392 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:26.05.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 30ವರ್ಷ, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಉ:ಕೆಪಿಸಿ ನೌಕರ, ಸಾ:ಮನೆ ನಂಬರ ಟೈಪ್ -7-123 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£À ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 24ವರ್ಷ,ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ:ಮನೆ ನಂಬರ ಟೈಪ್ -7-123 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸೂಗೂರಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ CAvÁ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2015  ಕಲಂ : ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ: 28-05-2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ-PÀ®§ÄgÀV gÀ¸ÉÛ AiÀÄgÀqÉÆÃtzÀ ºÀwÛgÀ     ಪಿರ್ಯಾದಿ gÀÆ¥Á UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ eÁzÀªï 25ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-FZÀ£Á¼À vÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಇವರು ಪೂಜಾರಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಲಿಂಗಸಗುರು ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 29 ಕ್ಯೂ 7068 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಯರಡೋಣದ ಹತ್ತಿರ ವೆಂಕಟೇಶ ಇತನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೇಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ಸ್ಕೀಡಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಇಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರಿಗೆಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 131/15 PÀ®A. 279, 337,338 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2015 gÀAzÀÄ  30 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.