Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ (n¥ÀÄà¸À¯ÁÛ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §r¨Éøï )ªÉĺÀªÀÄÆ£Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ ªÀĢãÁ £ÀUÀgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ CºÀäzÀįÁè vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á¨ï FvÀ¤UÉ FUÉÎ 13 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉêÀ® PÉ®ªÀÅ ¢£À ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ , CvÉÛ ¸À¥sÉÃgÁ , £Á¢¤ RÄwÃeÁ , ªÀiÁªÀ E¨Áæ»A¸Á¨ï EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ zsÀjzÀæ E¢Ýà , ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ DV §A¢®è , CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ FUÉÎ 6 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ DPÉAiÀÄÄ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ , ºÉjUÉAiÀiÁV 5 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:27-01-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï zÀ°è DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃQ¯Áè qÉʪÀgïìUÉ ¸À» ºÁPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀ¨Áâr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2013 ,PÀ®A.498(J) , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁ: ¸ÀAvÉÆõÀ ºÀÄt¸ÀV ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 7-7-48/118 ¸Á«wæ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦ü¹UÉ ºÉÆÃV PËAlgï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.10 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ®£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA: 9448022496 £ÉzÀÄÝ ¸ÁåªÀĸÀAUï UÁå®Që J¸ï.2 ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA: f.n. 19100 J¯ï PÉ.f.L.J¸ï. AiÀÄÄ. CzÀgÀ L.JªÀiï.E.L. £ÀA: 358401040725200 C.Q. gÀÆ 30,548/- §É¯É ¨Á¼ÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:27/01/2013 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁeÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, UÀAn, eÁ:ºÀjd£À, 34ªÀµÀð, G:SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á:AiÀÄzÀÝ®¢¤ß, ºÁ:ªÀ: ºÉƸÀ§¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉÆÃµï ¨Ágï »AzÀÄUÀqÉ, ªÀĹÌ, vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ ºÁ®¥ÀÆgÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ°èzÁÝUÀ 1] a£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, 2] ±ÀÀgÀt¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà, 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ a£ÀߥÀà,
4] eÉÆåÃPÉãï vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, 5] CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÆåÃPÉãï, 6] §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ a£ÀߥÀà, 7] ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ eÉÆåÃPÉãï J®ègÀÆ eÁ:ºÀjd£ÀgÀÄ, ¸Á:AiÀÄzÀÝ®¢¤ß §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆr§AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À¯Éà ¸ÀªÉð ªÀiÁr¸À®Ä F ¸ÀļÉêÀÄUÀ gÁªÀÄtÚ£Éà dUÀ¼À ºÀZÀÄѪÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉlÖ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÉÆqÉ vÀnÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. £Á¼É MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ AiÀÄzÀÝ®¢¤ßAiÀÄ°è PÁ°lÖgÉ ¤£Àß PÁ®Ä PÀrAiÀÄÄvÉÛêÉ, ºÉÆ®zÀ°è PÁ°lÖgÉ Erà ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§ªÀ£Éßà ¸ÀªÀð£Á±À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2013 PÀ®A: 143,147,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.Û

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30/01/2013 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ, 35ªÀµÀð,G:¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: vÀ¥Àà®zÉÆrØ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ,PÀ«vÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ35, PÉ2181£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À-»gÉúÀtV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀtÚ vÉVΣÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À §®UÁ®Ä »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2013 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.