Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà eÁw; ªÀqÀØgÀ 26 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §Æ¥ÀÆgÀÄ (gÁA¥ÀÆgÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ 1) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌt dnÖ£ÀªÀgÀ  60ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Æ¥ÀÄgÀÄ (gÁA¥ÀÆgÀÄ) ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ zÀ°èzÀÄÝ, ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ MrØ£À ªÉÄÃ¯É PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ E§âgÀ ªÀÄzsÀå ªÁådå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17/9/15 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV zÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ §AzÀÄ «¥ÀjÃvÀ PɸÀgÁVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ PÁ®ÄªÉ QvÀÄÛPÉƼÀî®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, PÀÄqÀUÉÆîÄ, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÁªÀÅ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤ªÁågÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀÄqÀÄUÉÆîÄ, PÉÆqÀ° & PÀ°è¤AzÀ PÉÊUÉ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  oÁuÉ 220/15 PÀ®A 504, 323,324,307 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ 16/9/15 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmɬÄAzÀ 17/9/15 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ C¢üAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀÄgÀÄPÀ£ÀzÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAd£ÉÃAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw F½UÉÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄPÀ£À zÉÆÃt vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ C¯ÁägÀzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 81,000/- 2) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q. gÀÆ. 44,000/- 3)22 vÉÆ¯É ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ. 19,800/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 1,44,800/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/15 PÀ®A 454,457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 17-09-2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ FZÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ    ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzsÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¹QÌ©zÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀ¤AzÀ ºÀt 2000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 3) ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï J®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-09-2015 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/2015 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
   
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 17-09-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಜಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತಂದೆ ವೀರನಗೌಡ ವಯಾ50ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯಾತ  ಉ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ- ಲೈನ್ಸ ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆನೆಂದ್ದರೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಮೃತ ಅಖೀಲ್ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ರಾಮನಗೌಡ ವಯಾ 20 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯಾತ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ- ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಕಟ್ ರಾಯಚೂರು ಈತನು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯೆ  ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಪಿ,ಯು ಕಾನ್ವಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ್ಗೆ  ಬಾಳೆ ಗಿಡದಿಂದ ವಿದ್ಯತ್ ಶಾಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮೃತನ ಬಲಗೈಗೆ ತಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೃತನ ಬಲಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಸಂಬವಿಸಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಮೃತನ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಅನುಮಾನ ವಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2015 PÀ®A: 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ದಿನಾಂಕ:18.09.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಾದ ಹೈದರ ಅಲೀ ತಂದೆ ನಬೀ ಸಾಬ್ ಸಾ: ನಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಈತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈತನ ಕೊಲುಮೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾ ಅದೇ ವೇಳಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಬೀ ಸಾಬ್ ವಯಾ 65 ವರ್ಷ ಈತನು ಸಂಡಾಸಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಜುವಿನಿಂದ ಕೆಪಿಸಿ ಕಂಪೌಂಡ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಶ @ ನಾಗನಾಥ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂಬರ್ ಎಪಿ-28-ಟಿಎ-6718 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ತತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿ ನಬೀ ಸಾಬನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಎಡಗಣ್ಣಿ ಹತ್ತಿರ,ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ಆತನನ್ನು ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕನೊಂದಿಗೆ ಶೌಕತ್ ಅಲೀ ಈತನೊಂದಿಗೆ 108 ಸರಕಾರಿ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಪುನ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಶೌಕತ್ ಅಲೀ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಂದರೆ ನಬೀ ಸಾಬನಿಗೆ ಆದ ಗಾಯಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 10/2015 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.09.2015 gÀAzÀÄ    66 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.