Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ.30-07-2012 gÀAzÀÄ 1.¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯Áj.£ÀA.PÉJ-19-J¹-2349 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV.2.ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå ¯Áj.£ÀA.PÉJ-05-J-3213 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÀdÓ¯ï vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ UÁæ£ÉÊmï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ/ ¸ÁUÁtÂPÉ(gÀªÁ£É) zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¹ ²æà CgÀÄuï.r.E UÀt & ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀjUÉ °TvÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ  §AzÀÄ ¯ÁjUÀ¼À°èzÀÝ PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ CAzÁdÄ gÀÆ.1,23,460/-UÀ¼ÀµÀÄÖ gÁdzsÀ£À £ÀµÀÖªÀÅAlÄ ªÀiÁr PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/12 PÀ®A.379 L¦¹. ¤AiÀĪÀÄ 42, 43, PÉ.JA.JA.¹.Dgï.1994 PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      PÉƯÉAiÀiÁzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ£À ºÉAqÀw .±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ .¤Ã®PÀAoÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ. 3.²¯Áà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ J®ègÀÆ ¸Á.D²ºÁ¼À. ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ ªÀÄUÀ¤UÉ £ËPÀj §gÀÄvÀÛzÉ & 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ.28-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D²ºÁ¼À. FPÉAiÀÄÄ ©r¸À°PÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DPÉUÉ PÀÆqÁ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ §A¢zÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ CzÉà ¢£À gÁwæ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ DzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ.30-07-12 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä¼ÀÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ±ÉÃRgÀUËqÀ CtÚ£ÀÄ EAf£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wÃjPÉÆArzÁÝ£É ºÉt ªÁ¸À£É DVzÉ JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀ§¸ÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄAUÀ¼Á & ªÉƪÀÄäUÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.28-07-12 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ D ºÉtªÀ£ÀÄß EAf£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/12 PÀ®A.302.201 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
£ÁAiÀÄ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                  ¢£ÁAPÀ :25-07-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀdAwAiÀÄ ²æà ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:42 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: :AiÀÄgÀdAw ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA:53/¹ gÀ°è AiÀÄgÀdAw ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀ  ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 53/¹ £ÉÃzÀÝgÀè° 2 JPÀgÉ 20 UÀÄAmɬÄzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÁ£Éà H¼ÀÄwÛzÀÄÝ .CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1)¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:40 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À2)wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀ:25 eÁ:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ  CtÚ vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÁVzÀÄÝ,  ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ   §rzÀÄ ¸ÁQë £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀgÀ G©¸À°PÉÌ §AzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ vÀ½î DvÀ¤UÉ  PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÆøÀrà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà , £Á¬Ä ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ü CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀÄð¢ü ¸ÀASÉå 47/12 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¦¹-16 gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012 PÀ®A. 143,323,324,447,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
DvÀä ºÀvÉåUÉ  AiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À  FvÀ£À «gÀÄzÀÝ JgÀqÀÄ PÉøÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  PÉÆnðUÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÀtzÀ DqÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À PËlÄA©PÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ.  CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®A: 309 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
 £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gËqÀPÀÄAzÀ UÁæzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ  FvÀ£ÀÄ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ E£ÀÄß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-07-2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAw  ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr DPÉUÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr E£ÀÄß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2012 gÀAzÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2012 PÀ®A. 498(J),323,504,506,L¦¹ & 3, 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:_ 498 (J) L.¦.¹.
                ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 25 , eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: »gÉèÉgÀV ºÁ:ªÀ : ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ªÀ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀÆ° ¸Á: »gÉèÉgÀV ºÁ:ªÀ : ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , 02 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlÖPÉÌ ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÄrzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ DPÉUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ ¢: 30-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀĨÁâgÁªï gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À°è vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ±ÉrØ£À°è EzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè RZÀÄð ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ D¼ÀÄ ªÀiÁrnÖ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÀaÑzÀ a«Ät §ÄrØAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆUÉ¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ°UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨É¤ßUÉ aªÀÄt JuÉÚ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÀuÉUÉ ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß 168/2012 , PÀ®A. 498(J) 504 324 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                    ¢£ÁAPÀ 30/07/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀâ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄzÁâ¼À PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ±ÉÃl¥Àà ®ªÀiÁt ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA PÉJ-33/PÉ-5745 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/PÉ-9675 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÀªÀ£ï vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ 22 ªÀµÀð eÁwB CA©UÉÃgÀ GB QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB £ÁgÁAiÀiÁt¥ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ±ÉÃl¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/PÉ-9675 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/12. PÀ®A 279.337.338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2012 gÀAzÀÄ  243  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  42,000  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

30 Jul 2012

Reported Crimes


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èèè 1) gÀAUÁ¸Áé«Ä vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀ: 35, eÁ:ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀrØÃUÉÃj Nt ¹gÀÄUÀÄ¥Àà 2) J¸ï. C§Äݯï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ±ÀjÃ¥sï ªÀ: 48, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¦ü±ï ¸ÉAlgï 3 £Éà ªÁqÀð ¹gÀÄUÀÄ¥Àà 3) ¥ÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÉÆAqÀ¥Àà ªÀ: 40, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ¸ÉÆÃqÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄgÁp Nt DzÉÆä ¸ÉÃj zÀÄAqÀPÉÌ PÀĽvÀÄ PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ°è vÉÆÃqÀV ¤£Àß ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 100/-gÀÆ, PÉÌ 200/-gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ  ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ MAzÀÄ ºÀÄAd C.Q 150-00 gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6010-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ:28/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À,30ªÀµÀð,eÁ:PÉÆÃgÀªÀgÀÄ, ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:ºÉÃgÀÆgÀÄ.vÀ£Àß 3d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÉ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 23-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ°Ã¯Á FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À,9ªÀµÀð, FvÀ£À JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ C¸Àé¸ÀÜvÀ£ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ   
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2012 gÀAzÀÄ  211  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  41400  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                         ¢£ÁAPÀ: 29.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.15 UÀAmÉUÉ ¹.n.£ÁgÁAiÀÄt ¹.L.J¸ï.J¥sï. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ PÉ.¦.¹.¥ÁèAlUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ 8 JA.J¸ï. ¥ÉèlUÀ¼À£ÀÄß«PÁ±À eÁzÀªï vÀAzÉ GªÉÄñÀ eÁzÀªÀ 25 ªÀµÀð G:qÉæöʪÀgï   ¸Á:jPÀëA  vÁAqÀ vÁ:avÁÛ¥ÀÆgÀ f:UÀÄ®âUÁð  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA:  PÉ.J.32 J.7960 £ÉÃzÀÝgÀ mÁåAPÀgÀ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁå±À ¸ÉʯÉÆà ºÀwÛgÀ  ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ£À°è 8 JA.J¸ï. ¥ÉèÃmï C.Q.4000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2012 PÀ®A: 379,L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:-28/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-00 UÀAmÉUÉ CqÀPÀ®UÀÄqïØ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà zÀåªÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ 48 ªÀµÀð  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è  . UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå CAd¼ÀzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð eÁÀ;- £ÁAiÀÄPÀ G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;-D£ÀégÀÄ vÀFvÀ£À  DqÀÄ ²ªÀ¥Àà£À Dr UÀÄA¦£À°èzÉ CAvÁ CzÀ£ÀÄߣÀªÀÄä »AzÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆr CAvÁ UÀAUÁzsÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆV PÉý¢PÉÌ UÀAUÁzsÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr ²ªÀ¥Àà£À£ÀÄß    vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A. 323 341 504 506 gÉ/« 34 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                     
                 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÉ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàAiÀÄå ªÀ:40 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ,ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä @ CA§ªÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà ªÀ:35 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀzÉÃgïzÉÆrØ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÁ:ªÀ:D£Àéj FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ºÀt , §AUÁgÀ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ EªÀgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ    ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ  C£ÉÃPÀ zÀıÀÑlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ  ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ  FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA:02 ªÀÄvÀÄÛ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DPÉUÉ  vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀA¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉý E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîPÉ M¦àUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA:02 ªÀÄvÀÄÛ 03 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ F ¸ÀƼÉÃAiÀÄzÀÄ ¨Á¼ÁUÉÊw CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA:04 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ aªÀÄtÂJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ©rj CAvÁ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 45/12 £ÉÃzÀÝgÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A.498(J),323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 04 ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                     ²æà gÁªÀÄ mÁæ£Àì ¥ÉÆÃlð ¥ÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ ©. vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 29 ªÀµÀð GB ¥ÉÆæÃqÉPÀÖ JPÀÓPÀÆånAiÀÄÄ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ FUÉÎ ¢£ÁAPÀ 16/02/2010 gÀAzÀÄ ²æà gÁªÀÄ mÁæ£Àì ¥ÉÆÃlð ¥ÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤ÃAiÀÄ°è C§Äݯï UÀ¥Àgï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA 135 ªÀÄįÁègÀ Nt ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ JAJ¥ï.mÁ¥Éà mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36/n-3308 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä 1,00,592=00 gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä 1,39,726=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 23 PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À®Ä M¦àUÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. ¸ÀzÀj DvÀ£ÀÄ wAUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀAvÀÄ ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EzÁÝUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÁQëzÁgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 16/07/12 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ C§Äݯï UÀ¥sÀgï  FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EzÀÝ PÀAvÀÄUÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ mÁæPÀÖgï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¯ÉÆãÀgÀªÀÄeï ¸ÁBªÀÄ¹Ì J®ègÀÆ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÀl ªÀiÁrgÀĪÀzÁV w½¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w¼À¸ÀzÉ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr¢jÝ CAvÁ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ¯ï ¸À°A vÀAzÉ ¸ÉÃR§Q GBmÁæPÀÖgï ªÉÄÃPÀ¤Pï ¸ÁBªÀÄ¹Ì 3] J¸ï.PÉ.ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±ÉÃRªÀÄzÀgï¸Á§ ¥ÀnÖ ªÉÄùÛç ¸ÁB ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì [4] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¸ÁBªÀÄ¹Ì [5] NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¯ÉÆãÀgÀªÀÄeï ¸ÁBªÀÄ¹Ì J®ègÀÆ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdjzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, eɦ. & ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV, ¨ÉÊzÀÄ ¸Á® ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀAvÉ E£ÉÆߪÉÄä ªÉÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è zÀÆgÀĸÀ°èzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ zÀÆgÀÄ zÁR°¸À®Ä ¤ÃrzÀ DzÉñÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/12. PÀ®A 406,420,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 19ªÀ, eÁ; ªÀiÁ¢UÀ, G: ©.J ªÉÆzÀ®£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï «zÁåyð , ¸Á; ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï(E.eÉ) , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1) §¸ÀªÀgÁeï UËqÀ£À¨Á« , 2) gÀªÉÄÃ±ï ¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï , 3) ±ÀgÀt¥Àà ¢¢ÝV , 4) «ÃgÉñÀ ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï , 5) zÉêÀ¥Àà eÁ®ªÁqÀV , 6) ²æÃzsÀgï ¢¢ÝV , 7) ¤Ã®PÀAoÀ ºÀÄ®UÀÄAa J®ègÀÆ J¸ï.¹/J¸ï.n CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ¯ï£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¸ï.¹/J¸ï.n CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖ¯ïzÀ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 28-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà , EªÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ£À ¹Ã¤AiÀÄgï «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ  K£À¯Éà PÁ¯ÉÃfUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ UÀzÀj¹zÀÄÝ , DUÀ CªÀ£ÀÄ  ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ CA¢zÀÆÝ ¤Ã£ÀÄ  ¹Ã¤AiÀÄgïìUÉ UËgÀªÀ PÉÆqÀ°PÉÌ DUÀĪÀ¢®èªÉà CAvÁ CAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ, PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ®AUÁ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è ºÉÃUÉ EgÀÄwÛÃAiÉÆà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À   ªÉÄðAzÁ   £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.165/12 PÀ®A. 143,147,341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                     ¢£ÁAPÀ.27-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-36-qÀ§Æè-7935gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¥À®UÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïɠ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎj¤AzÀ ¥À®UÀ®¢¤ßUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÊgÀªÁqÀV ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄßCwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà CqÀØ §AzÀ ºÀA¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀªÀÄä½UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2012 gÀAzÀÄ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ vÀªÀÄä£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 60 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, ¤ªÀÈvÀÛ «.J ¸Á.¥À®UÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/12 PÀ®A.279,337.338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2012 gÀAzÀÄ  90  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉUÉ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À«  ªÀÄvÀÄÛ  DvÀ£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ  vÀªÀÄÆäj£À FgÀtÚ vÀAzÉ VgÉ¥Àà G¥ÁàgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸À°AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ wªÀÄätÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ £ÀgÉÃAzÀæ E§âgÀÄ £É®è£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©wÛzÀgÉ £Á¼É ¤Ãj£À §¹ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ 1) £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 2) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ3) gÀªÉÄñï vÀAzÉ wªÀÄätÚ
4) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 5) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 6) wªÀÄätÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå  ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ ©wÛPÉÆAqÀgÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §¹ AiÀiÁPÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
129/2012 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2012 gÀAzÀÄ 31  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ.26-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ UÁå£À¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ UÁå£À¥ÀàAiÀÄå ¨sÁ«PÀnÖ 40 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£À  ºÉÆ®.¸ÀªÉð.£ÀA.567 gÀ°è ºÁQzÀ 2 ªÉÄë£À §t« ªÀÄvÀÄÛ 1 ±ÉÃAUÁ ºÉÆnÖ£À §t« EgÀĪÀ°èUÉ AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆÃPÀgÀÄ CPÀ¸ÁävÁV ©Ãr ¹UÀgÉÃmï ¸Éâ MUÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §t«UÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ C.Q.gÀÆ.50000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ªÉÄêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 07/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ C¥À¥ÀÚ÷Ú £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉUÀÎqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£À zÉêÀgÀ GZÁÒAiÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀªÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÁUÀ¯Éà C°èzÀÝ ¤vÀå¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj F »A¢¤AzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ  DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ªÉÄÊvÁæzÉëUÉ CªÁZÀåªÁV §åzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2012 PÀ®A: 143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¥À¹.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀªÀÄmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è j®AiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ D±ÉÆÃPÀ «. vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä J¸ï.f. ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ.36/«-0101 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¸ÀtÚ ªÉAPÀtÚ£À£ÀÄß PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EAzÀ vÀªÀÄä HgÀÄ ¹AUÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw PÉqɬÄAzÀ ªÀĺÀäzï vÁdÄ¢Ýãï @ §ÄqÁØ CA¨Á¸ÀqÀgï PÁgï £ÀA: PÉJ 36/JªÀiï-5051 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ D±ÉÆÃPÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄvÀ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2012 PÀ®A: 279,337,338, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ    
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2012 gÀAzÀÄ 108  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
                     PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ  ®PÀëöät vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 11 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 10200/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:91/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è J£ï,¸ÀħâgÁªï gÀªÀgÀ ¨sÀvÀÛzÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ C¥ÀàgÁªï ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: PÀªÀiÁä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ   ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 5 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 4050/.-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:92/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
            ¢£ÁAPÀ: 25-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è M¼À§¼Áîj ±Á¯É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C£ÀߥÀÆtðªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ZÀªÁíuï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: ®ªÀiÁt , G: ºÉÆmɯïzÀ°è ªÀÄĸÀÄj vÉƼÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À , ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀ UÀÄr¸À°£À°è DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ: 16ªÀ, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ , ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr߬ÄAzÀ UÀÄr¸À°£À bÀwÛUÉ ºÁQzÀÝ §°±ï PÀnÖUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ , D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 09-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É , ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/2012 , PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
                 ¢£ÁAPÀ: 27-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è SÁ¢æ PÁ¯ÉÆä M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ eÁ®UÁgÀ ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ eÉ.SÁ²A¸Á¨ï , ªÀAiÀÄÄ:58ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: SÁ° aîºÉÆ°AiÀÄĪÀzÀÄ , ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀĸÁÛ£ïªÀ° zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ[ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè ] vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/2876 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĸÉãï¸Á¨ï ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ,   ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ mÁæöåPÀÖgï UÁ°AiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §®ªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 163/2012 PÀ®A.279,338 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

              ¢£ÁAPÀ 25-07-2012 gÀAzÀÄ 5-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÁ²ªÀ FvÀ£À ºÉArw & ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C£ÀĪÀÄ¥ÀPÀĪÀiÁgÀ,D±Àé¤ J®ègÀÄ PÀÆr £Áå£ÉÆà PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 23/JªÀiï.5163 £ÉÃzÀÝgÀ°è CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÝ£ÀzÀ°è zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HgÀÄ C«Ä£ÀUÀqÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÀ°èUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¥À°ÖUÉÆ°¹zÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÖVzÀÄÝ & ¸ÀzÁ²ªÀ£À vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ,JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ C.¸ÀA. 94/12 PÀ®A. 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                      ¢B 25-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÀäzï CfÃeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÀ°¸Á¨ï §qÉÃUÀgïÀ,ªÀAiÀÄ-19ªÀµÀð, eÁwB ªÀÄĹèA, GB PÉÆýªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAB PÉJ-36/«-4743. £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀ®PÀ® PÀqÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ¹ÃªÉÄ «.Dgï.J¸ï.±Á¯É zÁn ¤Ã®UÀ® ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¸À«ÄÃgÀ¤UÉ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ, ²æà ºÀ¦üÃeï ªÀĺÀäzï ªÀÄ»§Æ§Ä¥ÁµÁ vÀAzÉ £À¢ÃªÀĸÁ§ §qÉÃUÀgïÀ, ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð, eÁwB ªÀÄĹèA, GB GzÀÄð¨sÉÆÃzsÀPÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®AB 279.338,304 [J] L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀ: 50 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀ: 28 FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 11-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀ: 40 FvÀ¤UÉ JgÀqÀ£Éà ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ DPÉUÉ 1) CAiÀÄåªÀÄä ªÀ: 10 2) ºÉÆ£ÀßUÀÆqÉ¥Àà ªÀ: 07 3) ªÀÄģɪÀÄä ªÀ: 05 4) ªÀĺÁzÉêÀ ªÀ: 04 JA§ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀ: 30 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£ÀÄ §¸ÀìªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ   C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ   §¸ÀìªÀÄä¼ÀÄ UÀAqÀªÀżÀî ºÉAqÀw CAvÁ w½zÀgÀÆ PÀÆqÀ    ¢£ÁAPÀ : 16-06-2012 gÀAzÀÄ gÁvÉÆæà gÁwæ §¸ÀìªÀÄä¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£ÀßAvÉ ªÀ±À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄð£À £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt DvÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 24-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07:45 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀÝgÀ  ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ J£ï.¹. £ÀA. 03/2012 PÀ®A: 498 CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀ: 30 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: »gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀìªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ DPÉAiÀÄ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ UÀA©üÃgÀvɬÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆæ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß F ¢£À        ¢£ÁAPÀ : 25-07-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A: 498 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
           ¢£ÁAPÀ 24-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-12 gÀ ¨É½V£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀĹÌAiÀÄ ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀÄrAiÀÄ UÉÃnUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄrAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÁæAUÀtzÀ°è EnÖzÀÝ PÁtÂPÉAiÀÄ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- jAzÀ 15,000/- ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð 40 ªÀµÀð
¸Á: ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/12. PÀ®A 454.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
               ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¨ÉÆÃzÀ£ÁAiÀÄÌ ®A¨Át 31 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ.  FPÉUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà.®Qëöäà UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ VUÉãÁAiÀÄÌ J®ègÀÆ eÁ.®A¨Át ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ.EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀzÀ°è ªÉʱÀåªÀÄå«zÀÄÝ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸Àj¬ÄgÀĪÀÅ¢¯Áè.¢£ÁAPÀ.24-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ UÉÆâ KPÉ vÀA¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄUÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁݼÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ   ¸ÉÃj §AzÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄä½UÉ  ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà K£À¯ÉÃ, JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, DPÉAiÉÆA¢UÉ vÉQÌ«ÄQÌ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, UÀAUÁgÁªÀÄ£ÀÄ DPÉUÉ  ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß EªÀvÀÄÛ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/12 PÀ®A.323,355.504,354 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C£À¢üPÀÈvÀªÁV G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÁV¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w: 
            ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ ºÀ£ÀÄUÀÄAzÀ J.E. ¦.qÀ§Æèr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36n 1639 ,PÉ.J.36 n.J.  6867,PÉJ.36n.©.6021, ¹.E. £ÀA: 04737 ªÀÄvÀÄÛ ¹.£ÀA: 4064 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À  ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£ÀPÉÆqÀzÉà AiÀiÁ¥À®¥À«ð ºÀ¼ÀèzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV mÁæöåPÀÖgÀUÀ½è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/212 PÀ®A: KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULES 1994 U/S 42,3,43MINE & MINERALS REGULATION &DEVELOPMENT ACT 1957 U/S 4,4 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ    
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2012 gÀAzÀÄ 67  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 Jul 2012

Reported Crimes


                                                                     
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 24-07-12 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 152 £ÉzÀÝgÀ°è ²æÃ. «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ vÀAzÉ VgÉÃUËqÀ 45ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä Hj£À ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀA¥À¸Émï PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) AiÀÄAPÀÌ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 2) vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà 3) drAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 4) UÉÆ«AzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 5) ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 6) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà 7) CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆ«AzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀ ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J®ègÀÆ ¸ÉÃgÀ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¸À¢æ eÁUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀA¥À±Émï gÀƪÀÄ PÀlÖ¨ÉÃqÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ºÁQ¸À¨ÉÃqÁ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÀÄgÀªÀÄAzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ dqÉAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À°PÉ vÀÄA©¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯É ªÉÄïÉ, ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, UÉÆ«AzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀºÀ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà ºÁUÀÆ UËgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2012 PÀ®A. 143,147,148, 326, 323, 504, 506, 447 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¢£ÁAPÀ: 24-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ,50ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀÄAmÁæ¼À.gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqï, PÀnÖUÉ, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà,62ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:UÀÄAmÁæ¼À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, J¼ÉzÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ, gÁr¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 ¢£ÁAPÀ: 24.07.2012 gÀªÀÄzÀÄ ªÉÊ. ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀÄtÚ UÉÆãÀ¥ÁqÀÄ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  ªÀiÁ½UÉ ªÉÄð£À qÉÆä vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄCªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄAiÀÄå¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2012 PÀ®A: 143,147,504.324.323 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                 £Á®UÁgÀ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§, 68 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀĤ¸Áìgï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ºÀĸÉãÀ, 36 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, qÉæöʪÀgï, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PËlÄA©PÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÀÞ¥À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 ¦.JA.PÉÌ J®ègÀÆ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖ PÉÆAqÀÄ  ¤¸Áìgï CºÀäzï gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ºÁUÀÆ vÀAzÉ vÁ¬Ä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 312/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,506,323,448, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:- 10-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀħâtÚ vÀAzÉ: ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄPï, 50ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è 1) °AUÀtÚ vÀAzÉ; UÉÆ«AzÀ¥Àà, 50ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, 2) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ; °AUÀtÚ, 28ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À,3) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: °AUÀtÚ, 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, J®ègÀÆ ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀħâtÚ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ©vÀÄÛwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß EAzÀ®è £Á¼É fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2012 PÀ®A, 443,504,506, 323, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 24-07-2012 gÀAzÀÄ 11-50 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÉʸÀ «Ä®è ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà aUÀj 33ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, SÁ¸ÀV PÁgÀZÁ®PÀ ¸ÁB ¨Áå¼ÉÃgÀ Nt ªÀÄ¹Ì vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ 36 J 788 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë , ªÀÄĹèA,mÁmÁ J¹E £ÀA.PÉJ 36 J 2647 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ 36 J 2647 £ÉzÀÝ£ÀÄß ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqÀ¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÁUÀgÁd,FgÀªÀÄä UÀAqÀ vÁgÀtÚ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì 3) VjeÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁB PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 4) ¨Á®¸Áé«Ä ¸ÁB ªÀÄ¹Ì 5) ©ÃªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÀ £ÁUÁ£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB zÉëPÁåA¥À 6) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ QvÀð¥Àà ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀ 7) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀjUÉ   wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  223/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß  PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 24-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå,50ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 2 d£À ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÁjUÉ MqÀÄØ ºÁQ vÉUÀÄÎ vÉÆÃr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà,40ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄdPÀ, G:ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß. C°èUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÀ zÁj §Azï ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ C°èzÀÝ CªÀÄgÉñÀUËqÀ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ G½zÀªÀgÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.53/2012 PÀ®A: 323, 354, 504, 506, 114, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

          ¢£ÁAPÀ.18-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ bÁªÀr PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÀÄgÀUÀÄAn ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð eÁ.G¥ÁàgÀ ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÝ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉJ-36-ªÉÊ-0760 C.Q.gÀÆ.30000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/12 PÀ®A.379 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨Ázï£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄãï qÉÆÃgï ¨ÁV°£À Qð ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÉÄÃ£ï ¯ÁPÀgï ¸ÁæöÖAUï gÀƪÀiï ZÀPÀæ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀĪÀÅ¢®è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ: PÉ.ºÉZï.zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¨ÁæAZï PÀ«vÁ¼ÀÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/12 PÀ®A 457,380,511 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ZËqÀ¥Àà vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;65 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉîªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸ÀÛªÀå¸ÀÜ£ÁV DgÉÆÃUÀå ¸Àj E¯ÁèzÀ PÁgÀt SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, mÁ¤Pï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀgÉvÀA¢gÀĪÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì UÁV PÀĵÀ×V ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:-23-7-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ 25-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JA.PÉÌ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁæAr ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¹PÀAzÀgÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  DvÀ¤AzÀ  Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï 37+1 ¨ÁæAr vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1,848/-, ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/2012 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ 116   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                               21,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
                 ¢£ÁAPÀ:- 21-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ: gÀAUÀtÚ, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀPÉÃgÁ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À §®UÁ® »A§qÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡.  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                 ¢£ÁAPÀ:-02.05.2012 gÀAzÀÄ ¨ÉùUÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ gÁwæ 10UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢lÄÖ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ  ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ CAzÁdÄ 3 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ: 48,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ºÉêÀÄ®vÁ UÀAqÀ eÉÊ ©üêÀÄgÁeï, 54 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: JªÀiï.n.JªÀiï. mÁQÃd »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A:-380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
1]EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 10/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA-39/PÀ/3 gÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ºÁ°ÃUÉÃgÀ 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁd®¢¤ß FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ FvÀ¤UÉ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA-39/PÀ/3 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀªÁV vÀPÁgÀgÀÄ EzÀÄÝ EzÉà «µÀAiÀĪÁV ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï «Ä¹¯É¤ì £ÀA-08/12 gÀ°è §¸ÀªÀgÁd  gÀªÀgÀÄ PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ CzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  D ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÁUÀ CzÀPÉÌ §¸ÀªÀgÁd F ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀiªÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ  dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®A-447.504.506.323 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2012 gÀAzÀÄ 158   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                               33,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÀÄ.¥ÁªÀðw  vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï vÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ «ªÁºÀÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄRPÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ £Àqɹ£ÉªÀÄä¢AiÀiÁVgÀĪÀAvÉ  ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤£ÀUÉ §¼ÀºÀ vÀvÉÆAzÀgÉ EgÀÄvÀÛzÉ.D¸É ºÀÄnÖ¹zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ fêÀ£ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CAvÁ C¸É ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï vÁAqÁ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14.12.2011 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÀ« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ DzsÉÆäUÉ PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è gÀ« FvÀ£ÀÄG DPÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ®èzÉ PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ gÀ«UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ PÉýzÁUÀ  gÀ« FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É .EzÀÄ ¸ÀgÀAiÀįÁè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãɠ CAvÁ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ¥Àr¸ÀÄvÀÛ ¥Àæw ¢£Á®Æ vÀ£Àß eÉÆvÉ §®ªÀAvÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ: 01.06.2012 gÀAzÀÄ  DvÀ£ÀÄ CzÁUÀ¯Éà C°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄ«ÄvÁæ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw CAvÁ UÉÆvÁÛV ªÁzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ CªgÉ®ègÀÆ DPÉUÉ ¤£ÀߣÀÄß  gÀ« ¸ÀAUÀqÀ «ªÁºÀ ªÀiÁr¸À®Ä E°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè ¤£ÀߣÀÄß ªÉʱÁåªÁnPÉAiÀÄ ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ºÀÄ£ÁßgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ºÉýzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ EzÀ£ÀÄß PÉý ¢UÁâçAvÀ¼ÁV J£ÀÆ vÉÆÃZÀzÉ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  ¤Ã£ÀÄ ªÉʱÁåªÁnPÉ ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CªÀÄvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 01.07.20102 gÀAzÀÄ ¥ÁªÀðwUÉ ¤£ÀߣÀÄß zÀÄUÁð ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÁzÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ 3 ®PÀë gÀÆ.UÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ DvÀ£À D¸É CAPÁPÀëUÀ¼À£ÀÄß FqÉj¸ÀĪÀzÀÄ  ¤£Àß PÉ®¸À  EzÀ£ÀÄß vÀgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉ۪ɠ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ½è F±ÀégÀ JA¨ÁvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPï ºÉÆA¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉʱÁåªÁnPÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 22.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2012 PÀ®A; 366,376,493,323,506,342,¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1),3(1)(11), 3(1)(12),3(2)(5) J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A; 5 Immoral Traffic Prevention Act 1956  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ®ºÀ½î. ªÀ:15 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀG: «zÁåyð ¸Á: PÀ£Áß¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ FgÀÄ½î ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ dAvÀÄ CªÀ£À §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 22-07-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÀåjAzÀ zsÀÈqsÀ¥ÀnÖvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ eÁ®ºÀ½î, ªÀ:45, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀG: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ£Áß¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/12 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
              ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ ¸ÁB ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀÄUÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 4ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ E.eÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÀvÀߪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É gÀvÀߪÀÄä EªÀgÀÄ E.eÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ »gÉèÉÃgÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À zÀ£ÀzÀ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁV E.eÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
              CzÉà ¢ªÀ¸À gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀvÀߪÀÄä¼À CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀ£ÀÄ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ «µÀ PÀÄr¢zÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C°èUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ dªÉÄÃzÁgÀ §A¢zÀÄÝ, ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ Hj£À°è d£ÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è «ZÁj¹zÀÄÝ, PÉøÀÄ DV®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÉÆ¸É gÀvÀߪÀÄä DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä , CPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«UÉ ¸À¢æAiÀĪÀgÉà PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt   AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 22/2012 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
               ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀtÚ ±ÁåªÀÄgÁd vÀAzÉ »gÉñÀAPÀæ¥Àà ªÀ:25, eÁ: ¸ÀÄqÀUÁqÀÄ ¹zÀÝgÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁAiÀÄwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ bÀvÀæªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ºÀ¼ÀîzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀ£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîPÉÌ PÀnÖzÀ vÀqÉ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀtÚ ±ÁåªÀÄgÁd ºÁUÀÆ  EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
              ¢£ÁAPÀ : 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀܼÀzÀ°è F »AzÉ ²æÃ.QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀ°è ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ zÉéõÀ«zÀÄÝ CzÉà ºÀ¼ÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ QæµÀÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A.323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ : 22-07-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ° ¸Á:UËqÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀȵÀÖ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:50 ºÁUÀÆ  zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà   EªÀgÀ £ÀqÀĪɠ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ«zÀÄÝ , CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ±ÁAvÀ¥Ààü vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ FvÀ¤UÉ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ zsÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©nÖzÁÝgÉ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄĪÀgÀÆ PÀÆr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀÁ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½ÃAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2012 PÀ®A.323,324,504, 506,¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ.20-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è UÁ½ ªÀÄ¼É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV fn fn ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄlÖ¥Àà ¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄ.38 ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á.»gÉà ¹AUÀ£ÀUÀÄwÛ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. FvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwAiÀÄ vÉƯÉAiÀÄÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ªÀÄÄjzÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÉÆqÉAiÀÄ AiÀÄ®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DvÀ£À 3 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ®Äè §rzÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA: 04/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.