Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Apr 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

     ¢£ÁAPÀ 11/04/2017 gÀAzÀÄ, PÉÆÃtZÉ¥ÀའUÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÉÆÃPÉñÀ ©.eÉ. L¦J¸ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃtZÉ¥ÀའUÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½ PÁ®PÉÌ  DgÉÆæ £ÀA.1). ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: CAiÀÄå¥Àà zÀ£ÀPÁAiÀĪÀgï, 20ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, G: zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå 1) N¯ïØ lªÀgï£ï «¹Ì 33 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï £ÀªÀÅ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ, 62 gÀÆ. £ÀAvÉ MlÄÖ 2046 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ. 2) Njf£ï ZÁAiÀiïì «¹Ì, 34 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ. 180 JA.J¯ï.£ÀªÀÅ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ gÀÆ.53 gÀÆ. £ÀAvÉ MlÄÖ 1,802 gÀÆ. ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ. 3) QAUï¦ü±Àgï ©Ãgï£À 16 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 330 JA.J¯ï £ÀªÀÅ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀPÉÌ. 65 £ÀAvÉ MlÄÖ 1,040 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ 4) QAUï¦ü±Àgï ©Ãgï£À 12 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 650 JA.J¯ï £ÀªÀÅ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀPÉÌ 120 gÀÆ. MlÄÖ 1,440 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ. »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ªÀÄzsÀåzÀ ªÀiË®åªÀÅ, CAzÁdÄ 6,328 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è MAzÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëUÁV ¸ÁA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ vÉUÉ¢zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ EvÀgÉ DgÉÆæ 03 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 64/2017 PÀ®A. 32, 34  K.E   ACT CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :11.04.2017 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                   

                                          
.