Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Feb 2012

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ: 14.01.2012 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃgÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ªÀÄgÀlzÀªÀgÀ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ FvÀ£À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä, 17 ªÀµÀð, ¸Á. ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁd vÁ¬Ä £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ºÁUÀÄ EvÀgÉà 2 d£ÀgÀÄ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ gÁd£À eÉÆvÉUÉ ®QëöäUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ AiÀÄAPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A. 366[J] ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¸ÁéUÀvï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀ°è FgÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ«£À¨Á« ¸Á: PÀĦàUÀÄqÀØ & AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ZÁPÀj ¸Á: «ÄAZÉÃj EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3530/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:06/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1145 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ ¸À£ï ±ÉÊ£ï ºÀ§ð¯ï §Æån ¥Á®ðgÀ ºÀwÛgÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï ZËPÀ-gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃr£À°è ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36/6832 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÃrAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥ÁµÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦-22/eÉ-897 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ M¼À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj PÁæ¸ÀzÀ°è E§âgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ºÁ£Àð ªÀiÁqÀzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgÀªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥ÁµÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À »AzÉ »ªÀÄäqÀUÀ½UÉ ZÀªÀÄð QwÛ gÀPÀÛUÁªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉà jÃwAiÀÄ°è ZÁAzÀ¥ÁµÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV JqÀUÁ°UÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀiUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A 279, 337.L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁ/ªÀ: ºÀA¥À£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÉÆêÀÄgÉrØ ªÀ: 36, °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ½ºÁ¼À EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjzÀÄÝ, vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 234 gÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ D¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ®PÀëöäªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ PÀȶ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà & 4 4 d£ÀgÀÄ d«ÄãÀ£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀȶ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ ªÀiÁr F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß FgÀªÀÄä EªÀjAzÀ vÁªÀÅ Rjâ¹gÀĪÀÅzÁV d«ÄãÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀ®Ä ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ CªÀ£ÀÄß J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀÄä EªÀ½UÉ £É®PÉÌ £ÀÆQ ºÉÆ® ©qÀ¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A 323, 324, 341, 342, 347, 447, 506, gÉ/« 151 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 06/02/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 16-30 UÀAmÉUÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀmÉÖÃ¥Àà PÁ¹è 50 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄrªÁ¼À¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°£À°èzÁÝUÀ UÀÄr¸À°£À »A¢£À UÉÆqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄlÖ ªÁ¸À£É §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀÄr¸À°£À »AzÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ agÁqÀ¯ÁV NuÉAiÀÄ°è£À d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛzÀÄÝ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀPÉÌ w½¹zÀÄÝ CzÀÄ PÀÆqÁ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀgÀÄ DUÀ¯Éà £À£Àß 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ eÉÆÃ¥Àr 15 aî ¸ÀeÉÓ 15.000/-, 2 aî eÉÆüÀ 5,000/-, §mÉÖ§gÉ 8,000/-, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 5,000/-, 25,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 30.000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt. £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÀvÀÛ£É vÀgÀUÀwAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀgÀ ªÀÄA¢AiÉÄ®ègÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ UÀÄgÀÄw£À aÃn,. gÉõÀ£À PÁqÀð. ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.08.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆPÀgÀÄ ©Ãr ¸É¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¸ÁQzÀÝjAzÀ UÁ½UÉ ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄÄ £À£Àß UÀÄqÀ¸À°UÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.02/12 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 07-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁºÀįï vÀAzÉ ªÉÆ»¢Ýãï eÁ ªÀÄĹèÃA G QgÁt CAUÀr ¸Á MAzÀ£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ 60 °Ãlgï M¼ÉîuÉÚAiÀÄļÀî ¨ÁågÀ¯ï EgÀ°®è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¤ªÁ¹ E¸Á仯ï PÀÆr MAzÀ£Éà PÁæ¸ï £À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀ gÁwæ 00-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 60 °Ãlgï M¼ÉîuÉÚAiÀÄļÀî MAzÀÄ ¨ÁågÀ¯ï C Q 6800/ gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁºÀįï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ-07/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà 42 ªÀµÀð G-PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä eÁ-CUÀ¸ÀgÀÄ ¸Á-ªÀÄzÀgÀPÀ¯ïè FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀUÁ gÁwæ 0800 ¸ÀĪÀiÁj JA,¹, CA§tÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ªÀiÁ° ¥Ánïï¸Á- ªÀÄzÀgÀPÀ¯ïè «£ÁPÁgÀtªÁV §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼À ¸ÉgÉUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÀrzÀ£ÀÄ PÉAiÀÄÀ UÀAqÀ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä CA§tÚ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÀÛ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛ£É CAvÁ ¤AUÀªÀÄä EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A-354,504,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.02.2012 gÀAzÀÄ -96-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,200/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.