Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Jan 2012

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

 ¢£ÁAPÀ: 15-01-2012 gÀAzÀÄ 16-01-12 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀÄqÀØA¨ÉÆUÀr ºÀwÛgÀ ºÀjd£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀavÀæzÀ°ègÀĪÀ C¥ÀgÀavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ F §UÉÎ ºÀnÖ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï 04/2012 PÀ®A:174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 


 

r.¸ÀvÀå¨Á§ÄvÀAzÉUÀAUÀgÁd,35ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À,£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð »AzÉ ªÀĪÀÄvÁ ¸Á; UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÁ:ªÀ: UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¥À ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥À ºwÛgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß .ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 2 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛUÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QPÀgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ DPÉAiÀÄÆ UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 17-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ÛUÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÀiÁzÀ°è UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è PÉÆlÖªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2012 PÀ®A. 498(J),447,323,504,506 L¦¹ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.