Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Jul 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

E¸ÉÖÃmï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ:18-07-2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆ®¨sÁ«-ºÉÆ£Àß½î ¹ÃªÀiÁzÀ PÉãÁ® ºÀwÛgÀ VrzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ rJ¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ, ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÁgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà r¥ÉÆà ªÀAiÀiÁ: 48ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀÆ° ¸Á: AiÀÄ®UÀ®¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 13360/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ,  ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉëAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ vÁjÃPÀÄ 18/07/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 170/2019 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ.17-07-2019 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರೆಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಆಂಜನೇಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮೇಶ ಜಾತಿ-ನಾಯಕ,ವಯ-23ವರ್ಷ,-ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ. ನೇದ್ದವನು ತನ್ನಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಜೂಜಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿ ರುವದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಸಲು ಬಂದವರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದ ವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನ ತಾಬಾದಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.1,350/-ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ,ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ದೊರೆತಿದ್ದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಜಾತಿ-ಮಡಿವಾಳ,ವಯ-25ವರ್ಷ ,ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ [ಬುಕ್ಕಿ] ರವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತ ನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ ಕಲಂ:78[iii]ಕ.ಪೋಕಾಯ್ದೆ ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 104/2019 ಕಲಂ: 78[iii] .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಕಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರ್ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ: 18.07.2019 ರಂದು 16.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1. ತಾಯನಗೌಡ ತಂ: ನರಸರಾಜು ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಈಡಿಗ, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ 2. ಮುಕುಂದ ತಂ: ನರಸರಾಜು ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಈಡಿಗ, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ 3. ಜಂಬನಗೌಡ ತಂ: ಹನುಮಂತ ಗೌಡ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಈಳಿಗೇರ್, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ  4. ನರಸರಾಜು ತಂ: ದೊಡ್ಡ ನರಸಯ್ಯವಯ: 55ವರ್ಷ, ಜಾ: ಈಡಿಗ, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ 5. ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂ: ನರಸರಾಜು ವಯ: 50ವರ್ಷ, ಜಾ: ಈಡಿಗ, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಇವರುಗಳು ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಚ್. ಪೌಡರ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂ: ನರಸರಾಜು ರವರ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಜನತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ CH ಪೌಡರ್ ನ್ನು ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು 4 ಬ್ಯಾಗುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 100 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಸಿ.ಎಚ್. ಪೌಡರ್ ಅಂ.ಕಿ. 1,00,000/- ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಫರ್ಗೂಸನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ: ಕೆಎ36 ಟಿಸಿ 2268 ಹಾಗೂ ಅದರ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೆಎ36 ಟಿಸಿ 2269 ನೇದ್ದು ಅಂ.ಕಿ. 5,00,000/- ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 105/2019 ಕಲಂ: 273, 284, 308, 328, ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವಶ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 18-07-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮಾನವಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೂರು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ದಿನಾಂಕ 18-07-2019  ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಮಾನವಿಯಿಂದ  ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಿಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಾನವಿ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಬರಲು ಕೋರಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ  ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ ಕೆ..36/ಜಿ 281 ರಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಹೋದಾಗ ನಂಬರಿಲ್ಲದ (ವಾಹನ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ MA1LE2FXSK5B82357) ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ   (ಅಂ.ಕಿ ರೂ 50,000/- ರೂ)  ವಾಹನ ಹೊರಟಿದ್ದು  ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ  ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ  17  ಚೀಲಗಳು ಒಟ್ಟು   8 ಕ್ವಿಂಟಲ್  50 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಸರಕಾರಿ ಬೆಲೆ  (ಎ.ಪಿ.ಎಲ್.  ಪ್ರಕಾರ 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 15/- ರೂ )  ಯ ಪ್ರಕಾರ  8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 50 ಕೆ,ಜಿ ಬೆಲೆ 12750- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದು ಇದ್ದು ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ  ಚಾಲಕ ಗನಿಸಾಬ್ ತಂದೆ ನಬೀಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಹುಸೇನಿ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನ್  ಇವರುಗಳು ಇದ್ದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದ್ರಿಯವರು  ವಲಿಸಾಬ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್  ಸಾಃ ಆದಾಪುರ ಪೇಟೆ ಮಾನವಿ ಎನ್ನುವವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ‘‘’ತಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ತಾನು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಸೇನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ವಲೀಸಾಬ್ ಈತನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು  ಅಕ್ಕಿ ಸಹಿತ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ  ರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 151/2019 ಕಲಂ 3 & 7 ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಯ್ದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà @ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¢|| VjªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÁqÀð £ÀA-11, £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ «ªÁºÀªÀÅ ¢|| VjªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸À£ï-1999 gÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀjUÉ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 31.05.2018 gÀAzÀÄ CPÁ°PÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ fêÀAvÀ«zÁÝUÀ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤rUÉÆüï, PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA 01 ªÀÄ°è£ÁxÀ ±Á¹Ûç vÀAzÉ zÉÆqÀا¸ÀAiÀÄå,  ªÀÄvÀÄÛ 02 ZÀ£Àß«ÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ ±Á¹Ûç gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ zÀjzÀæ E¢Ý, ¤£Àß zÀjzÀævÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16.06.2019 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ  DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀASÉå 189/2019 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2019, PÀ®A: 498(J), 447, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.