Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Feb 2019

Reported Crimes


¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ,  

ಮೋಸದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ªÉAPÀtÚ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¨sÉÆë, 39 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÉʤPÀ, ¸Á:CgɪÀÄÄgÁ¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ನೇದ್ದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ®Qëöä@ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀtÚ ¨sÉÆë, 35 ªÀµÀð, ¨sÉÆë, ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÀA-1026, DgÀPÀëPÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ ¸Á:ªÀÄ¹Ì vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ರವರು ದಿನಾಂಕ 12-03-2004 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ನೇದ್ದವರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ದುರಯದ್ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಿತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಸೈನಿಕ ಹುದ್ದೇಗೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಗಳ ಶ್ರೇಯಾ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಯಾವೂದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಗ್ಗೆ ದಾವೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು & ಆರೋಪಿನು ಎರಡನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆಯು ಸಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ನೇದ್ದವರು ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಒತ್ತಸೆಯಂತೆ ಆರೋಪಿ ನಂ-02 AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀtÚ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:PÀuÉäñÀgÀ vÁ:eÉêÀVð ನೇದ್ದವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸಹಿ ಬೆರಳುಗಳ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಮಾಡಿ ಕೋ ಅಂತಾ ದಮಕಿ ಹಾಕಿ, ಖೋಟ್ಟಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆ ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಿಸಿ ನಂ-05 ನೇದ್ದು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 32/2019 PÀ®A. 419, 420, 120(©), 468, 471, 109, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೇದಿಕಿನಾಳ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ರಿನ್ಯೂ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಟನಲ್ಲಿಯ ದಿನಾಂಕ 20-02-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10.00 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ 1)4 ಸ್ಕಾರ್ ಎಂ.ಎಂ. ಕೇವಲ್ ವೈರ್  2) 6 ಸ್ಕಾರ್ ಎಂ.ಎಂ. ಕೇವಲ್ ವೈರ್  3) ಎಂಸಿ4 ಕನೇಕ್ಟರ್ 4) ವೈ ಕನೇಕ್ಟರ್ 10 ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಅಕಿ-48000/-ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ C±Àæ¥sïC° vÀAzÉ ±ÀªÀÄÄì¢£ï ¸Á§ CgÀtÂ, 39 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, j£ÀÆå ¥ÀªÀgï ¥ÁèAmï Crä£ï ¸Á:j£ÀÆå ¥ÀªÀgï ¥ÁèAmï ªÉÄÃzÀQ£Á¼À ರವರು ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 31/2019 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.