Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 May 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà wªÀÄätÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀÄ:46ªÀ, eÁ:G¥Áàgï, G:ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á:zÉëPÉgÉ, vÁ:¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ,ºÁ.ªÀ:G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀನ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಶ್ರಿ ವಯ:19ವ, ಈಕೆಯು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಮ್ 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇದ್ದು, ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ: 26-04-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 11-50 ಎ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಸದರಿಯವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುದ್ರಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.93/2017, ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುvÁÛgÉ. 

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå ¸Á°ªÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è £ËPÀgÀ, ¸Á: £ÀA¢ ¤®AiÀÄ, ²æäªÁ¸À £ÀUÀgÀ ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁªÀ: dPÀÆÌgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¤Ã®ªÀÄä ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀĪÀÄä¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, vÀAvÁ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-05-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ qÉƪÀiÁåPïì mÁéAiÀiï¯ÉÃmï QèäAUï °Qéqï ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 01-05-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/2017, PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ 02-05-2107 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ±ÀgÀt¥Àà ¦.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆದಿನಾಂಕ 02-05-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ವೀರಗೋಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಮಿನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ (407) ನಂ ಕೆಎ-25 ಬಿ-0731 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿಯ ಚಾಲಕ£ÁzÀ  1) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà £ÀAzÁå¼À 20 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ G-«Ä¤ ¯Áj (407) £ÀA PÉJ-25 ©-0731 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-ºÀÄt¹ºÉÆý vÁ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 2) «Ä¤ n¥Ààgï (407) £ÀA PÉJ-25 ©-0731 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ EªÀgÀÄ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಮಿನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕನ ವಿರುದ್ದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2017  PÀ®A: 4(1A), 21 MMDR ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ                                ¢£ÁAPÀ :02.05.2017 gÀAzÀÄ 104 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.