Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Feb 2014

REPORTED CRIMES

«±ÉÃóµÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2014 PÀ®A 406,477(J),420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÉÆÃmÉ gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀ ªÀiÁ»w

     ¸À£ï 2009 ರಿಂದ 2012 ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è  £ÀqÉzÀ [KPïì ¥ÉæÃ¸ï ¯ÉÊ£ï] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ತಡೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ 6 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ರೂ 60,49,082/- ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗುವಂತೆ ತಪ್ಪು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದಿನಾಂಕ:-11.02.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರ ಸಭೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 38/2014 ಕಲಂ 406, 477(ಎ) 420 .ಪಿ.ಸಿ. ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿvÀÄÛ.

              ªÉÄîÌAqÀ ªÉÆøÀ / ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ²æà f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr  ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೋಟೆ ಉ: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ(ವಿ) ಜೆಸ್ಕಾಂ   EªÀjUÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 13.02.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ  M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ vÀ¤SÉAiÀÄ°èzÀÄÝ E£Àæß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀiÁð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

         f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè C¢üãÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  oÁuÉ/ªÀÈvÀÛ/ G¥À «¨sÁUÀUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ/ªÉƺÀ¯Áè ¸À«Äw ¸À¨sÉ/d£À ¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹ ªÀÄlPÁ/ E¸ÉàÃmï dÆeÁl ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À  vÀqÉ §UÉÎ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À®Ä J¸ï. ¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ.  ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ/ E¸ÉàÃmï dÆeÁl ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÉÆÃjPÉƼÀÄî®Ä  ºÁUÀÆ  ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀAvÀºÀ  ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄ¥ÀÛªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÁ J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. FUÁUÀ¯Éà f¯ÉèAiÀÄ°è ¥Éưøï E¯ÁSɬÄAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ ªÀÄlPÁ /dÆeÁl/ PÉÊ ºÉAqzÀÀ   ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ. DzÀgÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁzÀ ªÀÄlPÁ/E¸ÉàÃmï dÆeÁl ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï,PÉÊ ºÉAqÀzÀ §UÉÎ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ  ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÉÆÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


                                                                         
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 12-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1615 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ  UÉÆëAzÀ £ÁgÁAiÀÄt EAqÀ¹ÖçøïzÀ°è ¥Á¯ïºË¸ïUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ UÉÆëAzÀ £ÁgÁAiÀÄt EAqÀ¹ÖçøïgÀªÀgÀ 230 QéAl¯ï CgÀ¼É C.Q.gÀÆ. 27.00.000/-, vÀļÀ¹ EAqÀ¹Öçøï gÀªÀgÀ 100 QéAl¯ï CgÀ¼É C.Q.gÀÆ.1800.000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ                   ¢£ÁAPÀ: 13-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀiÁ£ÀÄd ªÀÄÄAzÀqÁ vÀAzÉ ±ÁåªÀiï ¸ÀÄAzÀgï ªÀÄÄAzÀqÁ ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð eÁ:ªÀĺÉñÀéj G:UÉÆëAzÀ £ÁgÁAiÀÄt EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á:ªÀÄ£ÀA:12-10-97/73 ¥ÁgÀ¸ï UÁqÀð£ï UÁA¢ü ZËPï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA;9449802021 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:03/2014 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 13.02.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.45 UÀAmÉUÉ DvÀÆÌgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è 01)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G:    MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ “CAzÀgÀ §ºÁgÀ” JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 01) gÀÆ. 1020/-  ªÀÄvÀÄÛ 2} 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ   EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2014 PÀ®A: 87 PÀ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.02.2014 gÀAzÀÄ    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè «±ÉõÀ WÀlPÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ   ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ £ÀA: 1)  gÁZÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À.2)   £ÀªÀ° ¨Á§Ä @ ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¦ÃgÀ ªÀĺÀäzï, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2250/- ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä J-3 £ÁUÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄvÁÛ, DgÉÆæ £ÀA:04 PÀjAiÀÄ¥Àà mÉÊ®gï FvÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt   PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÀªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 39/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

           ¢£ÁAPÀ: 13.02.2014 gÀAzÀÄ    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè «±ÉõÀ WÀlPÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ   ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ £ÀA:  1) §ÄqÀ£À¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀÄĹèA, 34 ªÀµÀð, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À.£ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 5180/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt DgÉÆæ £ÀA 02 & 03  PÀjAiÀÄ¥Àà mÉÊ®gï ªÀÄvÀÄÛ eÁ«zï gÀªÀjUÉ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÀªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 38/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ:13-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1045 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÆèÉʯï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄÆbÉð ¹ÜwAiÀÄ°è ºÁUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ ¤±ÀåPÀÛ£ÁV ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÀÅ ¸ÀºÀ DVzÀÄÝ, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ 108 DA§Æå¯Éãïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ f¯Áè jêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀÆå ¸ÀºÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® @ ªÉÃtÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÀÄĸÀ¯É¥Àà ªÀAiÀiÁ:51ªÀµÀð eÁ:¸À«vÁ ¸ÀªÀiÁd G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:12-6-1040/205 J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 01/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

              ದಿನಾಂಕ 07-02-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತನಾದ ಯಮನೂರು ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ , 50 ವರ್ಷ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು , ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಚೇತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಿನಾಂಕ 13-2-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಸಂಭಂಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು qÁ: «gÉñÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.02/2014 , ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2014 gÀAzÀÄ  60 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    10,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.