Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 24-09-2015 ರಂದು 02-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಗಡ್ಡದಿನ್ನಿ 48 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುರುಬರು ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ:ಹಿರೇದಿನ್ನಿ gÀªÀರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶವೇನಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳರಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ .1) ಅದಪ್ಪ  ತಂದೆ ಗುಡದಯ್ಯ 50 ವರ್ಷ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತೀಯಲ್ಲೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಲು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯವರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು  ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹ  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಬರಲು ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಲಬ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರ  ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇದೆ . ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ  ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ:106 /2015,ಕಲಂ: 143.147.323.504.506 ಸಹಿತ 149  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
J¸ï.¹ /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, eÁ: F½UÉÃgï ¸Á: «ÄnÖªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ, vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÁªÀÄUÁj ªÀiÁr¹zÀÄÝ, D PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ¸Àj AiÀiÁV DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦gÁå¢zÁgÀ £ÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ, ¢£ÁAPÀ 23/9/15 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁ墱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄAAvÀ¥Àà  J¸ï.¹. (ªÀiÁ¢UÀ) ¸Á: «ÄnÖªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÀA¥ÉèAmï PÉÆqÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 203/15 PÀ®A 504,506,355,342 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦gÁå¢ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀÆgÉÃgÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀįÉÃðgÀ zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÀ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄjzÉÆrØUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÄÝ, 22/09/15 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 23/09/15 gÀ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, PÀįÉÃðgÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è,  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 70,000/-, 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 16 vÉÆ¯É ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ J¯Áè C.Q. 2,50,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 223/2015 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è 1)¸ÀgÉÆÃeÁ zÉêÀzÀÄUÀð ¥sÀÄgÀ¸À¨ÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj.2)UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ gÉ«£ÉÆà D¦üøÀgï zÉêÀzÀÄUÀð.3)R¢Ãgï¥Á±Á ¸ÉPÀì£ï PÀèPÀð.4)ZÀAzÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¢:C§Ä¸Á¯Éà dAV. (¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ)5)ªÉÄúÉgÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ (¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÉƸÉ)6)ZÁAzÀ© UÀAqÀ ZÀAzÁºÀĸÉãï (¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÉƸÉ)7) ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E¸Á仯ï8) gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 9) d»gÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ¸Á-J®ègÀÆ zÉêÀzÀÄUÀð.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÀ§Æ§© UÀAqÀ ¢:C§Ä¸Á¯É dAV. 58ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁ;ªÀÄĹèA, ¸Á-£ÉÃvÁf Nt zÉêÀzÀÄUÀð. FPÉUÉ DgÉÆæ £ÀA.04 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 04 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01jAzÀ 03£ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ £ÀA.04 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ, DgÉÆæ £ÀA.07 jAzÀ 09 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹, zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¤dªÉAzÀÄ £ÀA©¹, DgÉÆæ £ÀA 04 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ EAVèõÀ£À°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2015. PÀ®A-166, 120(©), 420, 467, 468, 469, 406, 504, 506, 218, 358, 403, 405, 408, 409, 417, 418, 423, 425, 426, 427, 463, 464, 465, 470, 471, 474, 355 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ದಿನಾಂಕ 23-09-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ಬೇಗಂಪೂರಪೇಟೆ ಓಣೆಯ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೆರವಣೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಬನಾಂಗೇ ಏ ಮಂದಿರ ಎಂಬ ಹಾಡು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನರು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪ ವಯಾ 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಕೊರವರ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ.ಬೇಗಂಪೂರಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್ FvÀನು ಮೆರವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು, ಆಗ ಆರೋಪಿ 1 ಹಬೀಬ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಬ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಲಿಂಸಾಬ ಖುರೇಷಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ. ಬೇಗಂಪೂರ ಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್ ಇತನು ಎ2 ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಮೆರವಣೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದು ಆ ಕಲ್ಲು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲಹಣೆಗೆ ಬಡಿದು ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  158/2015 PÀ®A. 295,308 ಸಹಿತ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 23.09.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ²AzsÉ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: qÉÆÃgï G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FPÀÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಶಿಂಧೆ ಈತನು .ಚಿ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಫ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ್ಗೆ 1) «ÃgÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ 2) gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಹಣಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:146/2015 PÀ®A : 365 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2015 gÀAzÀÄ 14 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.