Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಪೆದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ ಜಾ-ಗೊಲ್ಲರ್ -ಒಕ್ಕಲುತನ /ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ್  FvÀ£ÀÄ ಮೃತಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಂದಮ್ಮ 10 ವರ್ಷ , ಶೇಷ್ಮ 8 ವರ್ಷ   ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಮೃತಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ನೀನು ಅವರಿವರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತೀ ನೀನು ನಡತೆ ಕಟ್ಟವಳು ಅಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಲ್ಲಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಆದರೂ ಮೃತ ಲಕ್ಷೀ ಈಕೆಯ ಶೀಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ದಿನಾಂಕಃ09-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷೀ ಈಕೆಯು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಫಿತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷೀಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಚ್ಚುವಿನಿಂದ ಲಕ್ಷೀಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಏಟು ಎಡ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮಚ್ಚುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಭಾರಿ ಮರಣಾಂತಿಕ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಇಂದಮ್ಮ 10 ವರ್ಷ , ಶೇಷಮ್ಮ 8 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಿದ್ದ ಕುಂಟ ಭೀಮ ಇವರು ನೋಡಿರುವದಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಿನ್ನ ಬಸ್ಸಪ್ಪ 55 ವರ್ಷ ಜಾ-ಪಾಕಿನಾಟಿ ಗೊಲ್ಲರ್ -ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ/ಬೂದುರು ತಾಃಯಮ್ಮಿಗನೂರು ಜಿಃಕರ್ನೂಲ್ ( ಆಂದ್ರ ) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  99/2014 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ-09-06-2014 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä£ÀzÉÆrØ ºÀwÛgÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉãÁÀ°£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ ¦ügÁå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-AiÀÄ®èªÀÄä£ÀzÉÆrØ ,UÀ®UÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà 32 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀ G-SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á- AiÀÄ®èªÀÄä£ÀzÉÆrØ ,UÀ®UÀ UÁæªÀÄ  EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ°è wÃgÀÄUÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Àj EgÀzÉ 2-3 ¸À® dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ J¸ï.r.JA.¹ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £ÀªÀÄä zÉÆrAiÀÄ ±Á¯É £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è EzÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉà §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ ZÀÆj UÁAiÀĪÀiÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ,¨É¤ßUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ §®UÉÊ ªÉÆnÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr , DgÉÆævÀ£À CPÀÌ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀPÉÌ DPÉUÀÆ ¸ÀºÀPÉʤAzÀ  CzÉà PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  M¼À ¥ÉlÄÖªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-51/2014 PÀ®A-323.324.504.506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ 10-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå eÁw dAUÀªÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¥À®PÀ£ÀªÀÄgÀr ºÁ:ªÀ: vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸À PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸À PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÀt PÉüÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 360/- 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ®ÄzÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ    ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/14 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ & 420 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ:10-06-2014ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೊಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಗೌಡ  ಮಾಲಿಗೌಡ್ರು ವಯಾ 38 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ು:ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ: ಗೊಲದಿನ್ನಿ FPÉAiÀÄÄ  ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ 1] ಬಸ್ಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಲಿಗೌಡ್ರು     2] ಬಸವ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ವಯಾ   3] ಬಸವ ತಂದೆ ಶೇಖ 4] ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ  5] ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ   6] ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ  7] ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ    8]ಅಂಬ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶೇಖರಪ್ಪ     9] ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ    10] ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ   ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ  ಸಾ: ಗೊಲದಿನ್ನಿEªÀgÀÄUÀ¼É®è  ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೋಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ   ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2014 ಕಲಂ:  143,147,148..323.324.,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2014 gÀAzÀÄ 95 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.