Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                               ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 08/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ jQæÃAiÉĵÀ£ï PÀè¨ï£À°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L r¹© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J. 36/2449 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ, ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀjAzÀ ¸ÀZïð ªÁgÉAmï E ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ¨sÁgÀvï ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CAzÁgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀÄ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1]   §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ªÉÄÃn vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀtÚ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  G: UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ¸Á: PÉ.E.©. PÁ¯ÉÆä zÉêÀzÀÄUÀð   ºÁUÀÆ 12 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  DgÉÆævÀjAzÀ 1,18,130/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E¹ámï dÆeÁl DqÀ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆlÖ jQæÃAiÉĵÀ£ï PÀè¨ï£À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd ¥Ánïï vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Á: PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, F §UÉÎ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀvÀæzÀ ¥Àæw, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 13 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt C¸ÀAeÉëAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. J£ï.¹ £ÀA. 03/16 gÀ°è zÁR°¹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            ದಿನಾಂಕ 08-05-2016 ರಂದು 6 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ರೌಡುಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ರಾಜಾಸಾಬ ತಂದೆ ಆಲಂಸಾಬ, ವಯಾ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಪಿಂಜಾರ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ:ರೌಡುಕುಂದ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟವನ್ನು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 30,600/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 93/2016 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                                                                                                                                                                                       J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಆರೋಪಿ ಕಿರಣ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ವಿರುಪಣ್ಣನಿಗೆ 2000 ರೂ. ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 05-05-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 1] ಕಿರಣ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ದುಡ್ಡು ಕೇಳಲು ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೀಯೇನಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ವಿರುಪಣ್ಣನಿಗೂ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಆಗಿ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹನುಮಮ್ಮ, ಮಗ ವಿರುಪಣ್ಣ, ಸೊಸೆ ನಾಗರತ್ನ ಇವರ ಸಂಗಡ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು “”ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಲು ಮನೆಯತನಕ ಬರುತ್ತೀರೇನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಹನುಮಮ್ಮಳ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮನೆತನಕ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಹೋದರು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 92/2016 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಲಂ 3 (1) (x) SC/ST P.A.ACT 1989 ಕಾಯ್ದೆ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.                                                                                                                                              ¸ÀAZÁgÀ¤AiÀĪÀÄG®èAWÀ£É,ªÁºÀ£ÀZÁ®PÀgÀ«gÀÄzÀÝPÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄ:-                                                                                                gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :09.05.2016 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.