Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 May 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 28-05-2014 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸É EzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAnUÉ zÉêÀjUÉ dUÀ° ºÀwÛgÀ ¢Ã¥À ºÀaÑzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥À ºÀaÑ dAwUÉ £ÉÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀÅ UÁ½UÉ eÉÆÃgÁV ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ®zÀ°è EzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1)MAzÀÄ QéAmÁ® CQÌ C.Q.-3000/-2) MAzÀÄ QéAmÁ® ©½ eÉÆüÀ C.Q.3000/3) 9 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 6000/4) ªÀÄ£É C¼ÀªÀr¹zÀ dAw PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ C.Q.80000/5)10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt C.Q.25000/6) ¢£À §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.5000/7) MAzÀÄ C®ªÀiÁgÀ C.Q.3000/»ÃUÉ MlÄÖ 1,25,000/ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.(gÉñÀ£ï PÁqÀð. DzsÁgÀ PÁqÀð ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀĸÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:60 eÁw:£ÁAiÀÄPÀ. G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; gÁeÁ¨sÀPÀë zÀUÁðgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/14    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 29-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¸À°ÃA vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 2) EµÁðzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 3) ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 4) eÁ»ÃzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 5) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á 6) £ÀªÁ§ vÀAzÉ E¨Áæ»A J®ègÀÆ eÁ-ªÀÄĹèA, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á¬ÄUÀqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-vÀ®ªÀiÁj gÀªÀgÉÆAದಿಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ,ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿ £ÀAvÀgÀ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉÆÃj¹ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:62/2014 PÀ®A 147, 148, 504, 506(2), 323, 324, 355, 109 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
1)        ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 2) ¸ÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 3) ¸Áé® ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 4) HzÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ HzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå 5) F±ÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 6)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ 7) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¥À®èAiÀÄå 8) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Áé® ©üêÀÄAiÀÄå, J®ègÀÆ ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 28-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಡಾರ, ಸಲಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀtÚ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ G¨ÉÃzÀÄ®è, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಡಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಫಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಲುಕ್ಸಾನು ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 504, 506, 323, 324, 354 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

      ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ï £ÀA. PÉ.J.33 J¥sï. 20 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ: ªÀĺÉçƨï C°, PÉ.J¸ï.Dgï.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.33 J¥sï. 20 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  §¸ïì£ÀÄß PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¹UÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆUÁgÀrØ vÀAzÉ: ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÉÄÃn, 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §ÆzÀ£Á¼À vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ¸ÀÆUÁgÀrØ, 8ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀ£Á¼À F ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ   UÀÄ£Àß £ÀA. 97/2014  PÀ®A. 279,  304(J) L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 17-04-14gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-18 ¤«ÄµÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 30-04-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-35 ¤«ÄµÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 9902093528 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 9731780781 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÀn¹zÀÝPÉÌ CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EgÀĪÀÅzÀ®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÁgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2014. PÀ®A 504,506 L¦¹. 66 (J) Ln PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
                                                         

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ 151 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.