Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Dec 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

DºÁé£À ¥ÀwæPÉ              
            ¢£ÁAPÀ: 12.12.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ±Á¯Á/ PÁ¯ÉÃeï «zÁåyð & «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ PÀgÁmÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ±À¸À¸ÀÛç  «Ä¸À®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ PÀªÁ¬Ävï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, F PÁAiÀiÁð PÀæªÀÄPÉÌ  ««zÀ E¯ÁSÉUÀ¼À ªÀÄÄRå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀwæPÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ±ÉÆèsÉ vÀgÀ®Ä JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï,f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.
    
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::    
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 10-12-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ UÀ®UÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁqÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd §®èlV 30 ªÀµÀð eÁw-£ÁAiÀÄPÀ,G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-D¯ÉÆÌqÀ.FvÀ£ÀÄ  £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ  EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀiªÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¥Á¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ AiÀiÁgÀ AiÀiÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß AiÀiÁªÀ ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁgÀ PÀqÉÀ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛ ªÀiÁr¸ÀÄ £Á£ÉãÀÄ CAdĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¤ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ©®Äè ªÀÄvÀÄÛ E£ÁߪÀÅzÉà ©®è£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. .207/2014. PÀ®A-341,504,323,506  L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.        
ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾಧಿ ±ÀÈwQvÀð£À UÀA ¥Àæ¨sÁPÀgÀ   22 G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á. PÀ®zÁj.GzÀAiÀÄ ÀªÀÄA ªÀÄAqÀ®A vÁ.vÀ£ÀPÀÄ     f¯Áè. ªÉ¸ÀÖUÉÆzÁªÀj        vÁ.¹AzsÀ£ÀÆgÀ    FPÉAiÀÄ  ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಆರೋಪಿ ನಂ,1 «,¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï 32 ªÀµÀð G,MPÀÌ®ÄvÀ£À ಈತನಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ್ಯ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ 15 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಇನ್ನಿತರ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ ಈತನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,ಆರೋಪಿತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ತವರುಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 18-10-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಹೆಡಗಿಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರಿಂದ 5 ನೇದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಗಂಡ ಮಾವ ,ಅತ್ತೆ ನಾದಿನ,ನಾದಿನಿಯ ಗಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಂ,6 f,DAf£ÀAiÀÄå®Ä  vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ªÀ-45 ¸Á-J®ègÀÆ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ïÀ,vÁ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಖಾಸಗೀ ವಾಹನದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲಿನಂದ ಒದಿಯುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರರು ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಿಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 174/14 ಕಲಂ 498 () 323,504.506,107, .ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿ;- 08-12-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೇಖ ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ;- ಚಾಲಕ ಸಾ;- ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£ÀÄvÀ£Àß  ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ 100 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.. 25 ಕೆ.-1717 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ  ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ  ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ಸಮೇತ ಪುಟಿದು ಕೆಳಗೆಬಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಲ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಬಲಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯ  ಎದೆ ಎಡ ಸೊಂಟ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 306/2014 PÀ®A:279.,338 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ : 08-12-2014 ರಂದು ಮೃತ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಶಿವಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಈತನ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ದಾರಿಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಳಕ ಮಾಡಲು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ  ಸಿದ್ದಪ್ಪನು  ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಮೃತನು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳಿಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 10-12-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತನ ಮೃತ ದೇಹವು ದೊರೆತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. AvÁ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ವಯಾ: 24 ಜಾ:  ನಾಯಕ  ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ವಂದಲಿ ಹೊಸೂರು ತಾ: ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು. 9902453200 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2014 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2014 gÀAzÀÄ  47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                               
                                                                


Special Press Note

DºÁé£À ¥ÀwæPÉ

          
            ¢£ÁAPÀ: 12.12.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ±Á¯Á/ PÁ¯ÉÃeï «zÁåyð & «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ PÀgÁmÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ±À¸À¸ÀÛç  «Ä¸À®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ PÀªÁ¬Ävï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, F PÁAiÀiÁð PÀæªÀÄzÀ°è ««zÀ E¯ÁSÉUÀ¼À ªÀÄÄRå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥ÀwæPÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ±ÉÆèsÉ vÀgÀ®Ä JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï,f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.