Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Oct 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: 

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀæºÁèzÀ, 32 ªÀµÀð, eÁ:-ªÀqÀØgï, ¸Á:-§Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ FPÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 48ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä gÁwæ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ÀÄì AiÀiÁPÉ vÀqÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ a®ègÉ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ CAvÁ vÁ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀݼÀÄ.
         ¢£ÁAPÀ:29/09/2019 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸Á¬Ä¥Àæ¸Ázï 19ªÀµÀð,ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆeÁ  J®ègÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæºÁèzï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¢:§¸ÀªÀgÁd E§âgÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ  K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉÃUÀ£É ¨Á CAvÁ ¢£Á®Ä ¤£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉà AiÀiÁgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÃPÉ ºÉÆÃV¢Ýà ºÉüÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ CzÀPÉÌ vÁ£ÀÄ ¢£Á®Ä F jÃw vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ M¢zÀÄÝ,  gÀvÀߪÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ £ÀªÀÄUÉà ¤Ã£ÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð §AvÉãÀ¯Éà ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ  ¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÁªÀÅ ºÉýzÀAvÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄä¤gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èAvÀÛAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ F §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ- UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2019 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.