Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®UÀmÁÖ - ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æÃ.gÁd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ. FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®UÀmÁÖ¢AzÀ ºÀtV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:4 1/2 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÁAqï ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæÃ. ( ZÉ¹ì £ÀA:MBLHA10AWCHK59929 & EAf£ï £ÀA:HA10ENCHK31290 ) £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®UÀmÁÖ¢AzÀ ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÁAqï ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¹ÌÃqÁØV ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ UÀÄAqÀ¥Àà E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ, DUÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÄ ªÀÄÆtPÉÊ, JgÀqÀÄ ªÀÄÆt PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A. 279.337.338. L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀiÁgÁªï, 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¹ÌºÁ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ D¹ÌºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï FvÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀwÛ ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀÚ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAUÁvÀªÁV ©¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ DvÀ£ÀÄ ©üPÀëÄPÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä fêÀAvÀ«zÁÝUÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ C¹ÌºÁ¼À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ²Ã¤ªÁ¸À£ÀÄ DUÁUÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ DxÀvÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ zɺÀªÀÅ QëÃtªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀzÀ¢AzÀ £ÀgÀ½ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2013 gÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀ 1230 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 55 jAzÀ 56 ªÀµÀð ,5 Cr 2 EAZÀÄ JvÀÛgÀ ,vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ©½ PÀÆzÀ®Ä, ªÉÄʪÉÄÃ¯É §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ GqÀÄzÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 014/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 26-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÁ¬Ä ZÀAzÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Ä¢Ý¤ß FvÀ£ÀÄ §Ä¢Ý¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqɹ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀÄ°UÉñÀ FvÀ£ÀÄ DvÀ£À À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Éà £ÀªÀÄUÉ PÉÆlÖ ºÉÆ®zÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉà n®ègï£ÀÄß ºÉÆqɸÀÄwÛ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁrPÉÆArzÉݪÀÅ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §AzɯÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ À JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀÄwÛUÉUÉ & ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝzÀ®èzÉà ¤Ã£ÀÄ F ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013 PÀ®A: 447, 323, 324, 504, 506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 28 ªÀµÀð ºÀjd£À PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBªÀÄqÀUÀAl£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉSÁ£ïUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ£Áß¼À UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆVzÀÄÝ, AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀÄ CAvÁ PÀÆV ºÉýzÀÝPÉÌ mÁæöåPÀÖgÀ£À°èzÀÝ 1] gÀÄzÀæAiÀÄåzÁé«Ä vÀ¯ÉSÁ£ï 2] ²ªÀÅ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä 24 ªÀµÀð dAUÀªÀÄgÀÄ3] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ »gÉÃAiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ 4] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 22 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| J®ègÀÄ vÀ¯ÉSÁ£ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä UÁrUÉ JzÀÄgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAr £ÀqɸÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2013 PÀ®A. 504.323.324.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2013 gÀAzÀÄ 95 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.