Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jan 2014

Press Note and Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

     ¢£ÁAPÀ: 01.01.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè J¸ï.¦. ²æà JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁeï ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÀªÀgÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ ¸ÁzÀ®V ªÀÄvÀÄÛ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C¤vÀ ºÀzÀÝtÚªÀgï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä C¢üãÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ²æà PÀ£ÀPÀzÁ¸À C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ CAUÀªÁV C°è£À C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÃPï, ºÀtÄÚ-ºÀA¥À®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «©ü£ÀߪÁV DZ ÀgÀuÉ ªÀiÁr C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ. D PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯É ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ²æà ¨Á§Ä ªÀÄAzÀPÀ¯ï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                     ಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿನಾಲು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವಿ ನಗರದ ಬಿ.ವಿ.ಆರ್. ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ¢£ÁAPÀ:: 01.01.2014 gÀAzÀÄ  ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಆ ವಾಹನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ  ಆಟೋ ನಂ ಕೆ.ಎ.36/ಎ-6573 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತನು ಈತನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಬರುವಾಗ  ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗದೇ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಇಂಡಿಯನ್  ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಟಿ  ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ  ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕ¼ÁzÀ  1] ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ , 8 ªÀµÀð, 2] ¸ÀĶävÁ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ 12 ªÀµÀð, 3] ¹zÉÝñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà, 4 ªÀµÀð 4] ªÉʵÀÚ« vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, 4 ªÀµÀð 5] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 6 ªÀµÀð,  6] ±ÀÈw vÀAzÉ ªÀĽî FgÀtÚ 9 ªÀµÀð, 7] ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ªÀĽî FgÀtÚ 7 ªÀµÀð, 8] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ  7 ªÀµÀð, 9] ¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd 6 ªÀµÀð, 10] ¥ÁªÀðw vÀAzÉ ¸Á§tÚ 9 ªÀµÀð, ¸Á: J®ègÀÆ PÁvÀgÀQ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð. °AUÁAiÀÄvÀ ºÀqÀ¥Àzï, PÀÄ®zÀ PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: PÁvÀgÀQ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ    ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 1/2014 ಕಲಂ  279, 337, ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            UÀÄAd½î PÁåA¦£À §¸ï줯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è °AUÀgÉrØ vÀAzÉ ²ªÀtÚ UÉÆgɨÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 34 eÁ: gÉqÉØÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ N/¹ £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 510 gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.01.2014 gÀAzÀÄ     02 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.