Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Sep 2017

Reported Crimes


                                                            

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁºÀw.
ದಿನಾಂಕ 19.09.2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಟ್ಟಿಗ್ರಾಮದ ಕೋಠಾಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಮಹೀಂದ್ರಾ 415 ಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಝಡ್.ಜೆ.ಝಡ್.ಸಿ 00068 ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ, ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ .ಕಿ.ರೂ 1,500/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ PÀÄ|| ±ÉʯÁ. J¸ï. ¥Áån±ÉlÖgï ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ , ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 280/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4(1)(J), 21 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ-1957 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
ದಿನಾಂಕ 18/09/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಪರಶುರಾಮ ವಯಾ: 7ವರ್ಷ, ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಕುಲಸ್ಥರಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ®ÌªÁlV ನೇದ್ದವಳು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದು, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ UÀzÉÝ¥Àà ºÀ®ÌªÀlV ªÀAiÀiÁ: 60ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: ªÀÄ£É UÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÉÆä FPÉAiÀÄÄ ಹೋಗಿ ಯಾಕೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈಕೆಯು ನಿನ್ನದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದು, ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಬಲ ಗೈ ಹೊಡೆದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ »gÉà UÀzÉÝ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£À ¸ÉÃj ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಉಳಿದವರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು,ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಜಯಶ್ರೀ, ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಜಗದೇವಿ ಇವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವಳು ಕಾಶಿಬಾಯಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 2,3 ನೇದ್ದವರು ತನಗೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು, ತನ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಆರೋಪಿ 3,4 ಒದ್ದಿರುತ್ತಾ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 323/17 PÀ®A 143,147,148,504,323,324,355,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 19.09.2017 gÀAzÀÄ 183 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 31,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                     
             
                                                    
                                                             
                             

Reported Crimes


                                                            

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁºÀw.
ದಿನಾಂಕ 19.09.2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಟ್ಟಿಗ್ರಾಮದ ಕೋಠಾಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಮಹೀಂದ್ರಾ 415 ಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಝಡ್.ಜೆ.ಝಡ್.ಸಿ 00068 ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ, ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ .ಕಿ.ರೂ 1,500/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ PÀÄ|| ±ÉʯÁ. J¸ï. ¥Áån±ÉlÖgï ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ , ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 280/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4(1)(J), 21 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ-1957 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
ದಿನಾಂಕ 18/09/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಪರಶುರಾಮ ವಯಾ: 7ವರ್ಷ, ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಕುಲಸ್ಥರಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ®ÌªÁlV ನೇದ್ದವಳು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದು, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ UÀzÉÝ¥Àà ºÀ®ÌªÀlV ªÀAiÀiÁ: 60ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: ªÀÄ£É UÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÉÆä FPÉAiÀÄÄ ಹೋಗಿ ಯಾಕೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈಕೆಯು ನಿನ್ನದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದು, ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಬಲ ಗೈ ಹೊಡೆದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ »gÉà UÀzÉÝ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£À ¸ÉÃj ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಉಳಿದವರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು,ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಜಯಶ್ರೀ, ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಜಗದೇವಿ ಇವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವಳು ಕಾಶಿಬಾಯಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 2,3 ನೇದ್ದವರು ತನಗೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು, ತನ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಆರೋಪಿ 3,4 ಒದ್ದಿರುತ್ತಾ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 323/17 PÀ®A 143,147,148,504,323,324,355,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 19.09.2017 gÀAzÀÄ 183 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 31,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.