Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Mar 2018

Reported Crimes


                                                                                 
                                        
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ 07-03-18 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ GgÀÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ FgÀtÚ  23 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ°  ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀ  vÁ:f :gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À JwÛ£ÉÆA¢UÉ J-2 §AzÉà £ÀªÁeï FvÀ£À JvÀÄÛ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢ JvÀÄÛUÀ¼À dUÀ¼À  ©r¹ J-2 FvÀ£À JvÀÛ£ÀÄß CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝPÉÌ J-2 ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà E§âjgÀÆ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ,  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ, ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J-1 ¸ÀzÁÝAºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ,  EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ FgÀtÚ¤UÀÆ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 35/18 PÀ®A 341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(r)(s), 3(2)(v-a) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
                     
  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 ¢£ÁAPÀ 07-03-18 gÀAzÀÄ 1205 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ²æñÉÊ®PÉÌ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  DgÉÆæ C¤¯ï ¥Ánî vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¥ÁnÃ¯ï  eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ  ¸Á;ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û ªÀUÀqÀA§½î  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36        EeÉ-0168 £ÉÃzÀÝÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 EeÉ-0168  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ  ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ   ±ÀAPÀgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁ:ºÀqÀ¥ÀzÀ G:PÀÄ®PÀ¸À§Ä  ¸Á: ¨Á¯Áf D¬Ä¯ï «Ä¯ï  ºÀwÛgÀ  EA¢gÁ £ÀUÀgÀ  vÁ½PÉÆÃmÉ  vÁ:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À. FvÀ£À vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÆtPÁ®Ä  PɼÀUÉ  ¨sÁjUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ C¤Ã¯ï ¥Ánî¤UÀÆ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À  aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è   ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æà ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄPÀgï 38 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ  G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ï r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ vÁ½PÉÆÃmÉ vÁ:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 69/18  PÀ®A 279,337,304(J) L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)  
¢£ÁAPÀ 07-03-18 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DgÉÆæ «.FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 40 ªÀµÀð  eÁ: ªÀqÀØgï G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-36 EJ¯ï-0526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀA.239 ©. gÉʯÉé PÁél¸Àð ªÉÄÃxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÁA¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï (»ÃgÉÆà qÀÄAiÉÄmï) £ÀA.PÉJ-36 EJ¯ï-0526 £ÉÃzÀÝÝgÀ »AzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ CAf£ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀiï FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À¢AzÀ - AiÀÄgÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï  gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¸ï.J¯ï.J£ï. PÁ¯ÉÃeÉ  ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï  ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß  CwêÉÃUÀ  ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¹Ìqï DV ©zÁÝUÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ  JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ  M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ  EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-03-18 gÀAzÀÄ  1130 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw  ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ «.FgÀtÚ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.239 ©.gÉʯÉé PÁél¸Àð ªÉÄÃxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÁA¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï  vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ®A 279,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ,  FgÀtÚ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  zÁR°¹zÀÄ,Ý aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ  07-03-18 gÀAzÀÄ 1600  UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ,  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 49/18  PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. (.)
             

    ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೀತಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ್  ವಯಾಃ 33 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಕುರುಬರು ಉಃ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ಕುರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಉಲ್ಲಾಳ್ಳಿ ತಾಃ ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಮೋ.ನಂ 7829573502 gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು EvÀgÉ 27 d£À ಗಾಯಾಳುಗಳು ದಿನಾಂಕ 05-03-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ   ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿತುಮಕೂರು ಶಿವಂಗಂಗಾ, ಹಟ್ಟಿಲಕ್ಕಮ್ಮ, ಯಡಿಯೂರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆಹಂಪಿ ವೀರುಪಾಕ್ಷಿ  ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು  ಬರಲು ಅಂತಾ ಕುರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಈತನ ಟೆಂಪೋ ಮಿನಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.  02ಸಿ-5627  ನೇದ್ದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 07-03-2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಂಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ  ಹೋಗಲು ಅಂತಾ ಹೊರಟಾಗ  ಸದರಿ ಟೆಂಪೋ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಈತನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂದನೂರು- ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ  ಮೇಲೆ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಂದಿಹಾಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂದೆ ಇರುವ ರೋಡ್ ಹಂಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ಒಮ್ಮಿಂದೋಮ್ಮೇಲೆ ವಾಹನವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ  ವಾಹನವು ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ಜಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಎಡಮಗ್ಗಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತಿವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ವಾಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಘಟನೆಯು ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಟೆಂಪೋ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 08-03-2018  ರಂದು 02-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 91/2018 ಕಲಂ 279, 337, 338 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

               ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgïPÀgÀ ªÀAiÀiÁ-38 eÁ- ºÀqÀ¥ÀzÀ G- PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á- D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ï r¥ÉÆ ºÀwÛgÀ vÁ½PÉÆÃmÉ vÁ- ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆäj£À d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ±Éʯï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 04/03/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©¹zÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄPÁÌA ªÀiÁr 07/03/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀÆUÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖ÷tªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ QvÀÄÛgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ  C¤¯ï ¥Ánïï vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ ¸Á- ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ºÁ/ªÀ/ ªÀUÀqÀA§½î ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 EeÉ-0168 ¥À®ìgÀ ¨ÉÊPï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À®ìgÀ UÁr £ÀA§gÀ PÉJ-36 EeÉ-0168 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-05 ¤«ÄµÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ :±ÀAPÀgÀ vÀgÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-40 eÁ- ºÀqÀ¥ÀzÀ G- PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á- ¨Á¯Áf D¬Ä¯ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ vÁ½PÉÆÃmÉ vÁ- ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, §®PÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ, JqÀªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è jªÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈÀvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2018 PÀ®A: 279,337,304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2018 gÀAzÀÄ 260 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 45000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.