Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Aug 2017

Press Note


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀÄ£É PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À, 120 UÁæA §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À ªÀ±À


     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁ£À°è C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À DUÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, «ÃgÁgÉrØ ºÉZï ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀĺɧƨï C° ¦¹-675, ©ÃgÀ¥Àà ¦¹-348 ªÀÄvÀÄÛ C¤¯ï PÀĪÀiÁgÀ ¦¹-447 «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVvÀÄÛ. F vÀAqÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀUÀ°gÀļÀÄ ±Àæ«Ä¹ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ vÁ®ÆQ£À E¼ÀPÀ¯ï £ÀUÀgÀzÀ PÀ¼ÀîgÁzÀ
1) ¸ÀĤî vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀqÁzÀ 27 ªÀµÀð, ªÁ°äÃQ, UÁAiÀÄwæ UÁæ£ÉÃmï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸À, ¸ÁB PÀÄ®PÀtÂð¥ÉÃmÉ ªÁqÀð £ÀA. 2 E®PÀ®è vÁB ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ fB ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ
2) gÁd ªÀĺÀäzÀ @ gÁd vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ªÀiÁ£À ¨ÉÃ¥Áj 26 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA UÁæ£ÉÃmï PÀ®Äè ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁB PÀÄ®PÀtÂð¥ÉÃmÉ ªÁqÀð £ÀA. 2 E®PÀ®è vÁB ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ fB ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ
3) ªÀĺÁAvÉñÀ @ ªÀĺÁAvÀ @ ¨ÉÆÃQ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀ£Áß® 21 ªÀµÀð, £ÉÃPÁgÀ ¸ÁB ®QëöäUËqÀ ¥ÉÃmÉ, ZÀªÁít ¥Áèl E®PÀ®è vÁB ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ fB ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ
4) ©ÃgÀ¥Àà @ ©ÃgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ vÀÄqÀ©£Á¼À 20 ªÀµÀð, ¯Áj QèãÀgÀ PÀÄgÀħgÀÄ, ¸ÁB zÀÄUÁðzÉë £ÀUÀgÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄr ºÀwÛgÀ E®PÀ®è vÁB ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ fB ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
     EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-08-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ZÉPï ªÀiÁr »rzÀÄ «ªÀgÀªÁV ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ªÉÄð£À «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀlgÁd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À ®Qëöä PÁåA¦£À°è ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß dÆeÁl ªÀÄvÀÄÛ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlUÀ½UÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §A¢zÉ. EªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ gÀÆ 3,50,000/- QªÀÄäwÛ£À 120 UÁæA §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄÄ ²æÃzsÀgÀ ºÉZï. ªÀiÁ½UÉÃgÀ r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ¤±Á eÉêÀiïì L.¦.J¸ï. ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. J¸ï.© ¥Ánïï PÉ.J¸ï.¦.J¸ï. ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  

Reported Crimes


                                                                  

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-


ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   
     ದಿನಾಂಕ: 03-08-2017  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20.00  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಂಡ ಲಾಜರ್ ವಯ:30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಎಸ್.ಸಿ. :ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: .ನಂ:58/8  ಮುತ್ತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ  ರಾಯಚೂರು FPÉಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 09-05-2010 ರಂದು  ರಾಯಚೂರುನ ಮೇಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಲಾಜರ್ ತಂದೆ  ಆನಂದಪ್ಪ  ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಹಾಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 8 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಅಂತಾ 5 ವರ್ಷದ ಗಮಡು ಮಗ , ಲಿಖಿತಾ 3 ವರ್ಷದ ಮಗಳು , ಮಮತಾ ವಯ: 9 ತಿಂಗಳದ ಮಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಾಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬಡೆಯುವುದು ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ವಿಷಯವನ್ನು  ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ: 30-07-2017 ರಂದು 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 60/2017 :  ಕಲಂ 498(),143.147. 323,  504.506.ಸಹಿತ 149  ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 3 &  4  ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾಯ್ದೆ-1961  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 04/08/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-45 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ-PÀ®§ÄgÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß PÁæ¸À ºÀwÛgÀ  «Ä¤ ¯Áj £ÀA PÉJ 33/7863 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀiÁ: 25ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: UÉÆî¥À°è gÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà ºÉZï ¸ÀĨsÉÃzÁgÀ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ G¥À «¨sÁUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁrzÀÄÝ. ¸ÀzÀj «Ä¤ ¯Áj £ÀA PÉJ 33/7863 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ gÁdzsÀ£À & zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ  ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÁ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ  ¸ÀÆa¹ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:275/2017 PÀ®A. 4(1J), 21 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ  1957. & 379 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :04.08.2017 gÀAzÀÄ 188 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.