Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Mar 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ದಿನಾಂಕ 31.03.2014 ರಂದು 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಣ್ಣ ವಯ: 58 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರ್ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕೊರ್ವಿಹಾಳ ತಾ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗಳು ಶಾರದಮ್ಮಳನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂದ್ರಾದ ಮುಡುಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ 01 ರಾಘವೇಂದ್ರ @ ರಾಘಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಆಗಾಗ ಕೊರ್ವಿಹಾಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2014 ರಂದು ಸದರಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ 01 ಈತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಸಂಜೆ ಮುಡುಮಾಲದಿಂದ ಕೊರ್ವಿಹಾಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 1] ರಾಘವೇಂದ್ರ @ ರಾಘಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಕುರಬರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಸಾ;ಮುಡುಮಾಲ [.ಪಿ]2] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ್ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮುಡುಮಾಲ [.ಪಿ]EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 106/2014 ಕಲಂ 341, 504, 302, ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ 30-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß  2-30 UÀAmÉUÉ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä Hj£À ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ¨ÁqÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀjUÉ (AiÀiÁzÀVj f¯ÉèUÉ) ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 Cgï 7641 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ zÉêÀzÀÄUÀð   eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ïzÀ PÉ£Á¯ï ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ  ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è  ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d «vÀÄÛ «ZÁj¹zÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝÃAzÀgÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ MAzÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄïɠ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ Ý ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ d»gÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ  JµÉÆÖÃvÁÛzÀgÀÄ  £ÁUÀ¥Àà  §gÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ AiÀiÁPÉ §A¢®è CAvÁ ªÁ¥À¸ÀÄ HgÀ PÀqÉUÉ  ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð   eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ïzÀ PÉ£Á¯ï ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  wêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ  lPÀÌgï  PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  PɼÀUÀqÉ  ©zÀÄÝ  DvÀ£À vÀ¯É »A¨ÁUÀPÉÌ ¨Áj M¼À ¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀgÀrUÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2014 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¢£ÁAPÀ. 28-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ: oÁPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqï, 58ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÁªÀiÁ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ FvÀ£À ºÉAqÀw ¨Á®ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ªÀÄÆUÀw ªÀÄÄvÀÄÛ ªÀiÁr¸À®Ä §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ,  ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, PÉÆÃwUÀÄqÀØ - zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà PɼÀUÉ ©½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, zÉêÀzÀÄUÀð, f¯Áè¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.56/2014. PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                               UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ಪಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀtÚw¥Àà£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ   G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀನು ತನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಈತನು ಸಹ ತನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯ ರಾಡುಗಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿ: 30/03/14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 1) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä eÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀħÄeÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï3) ªÀÄ®å vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä eÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ತಮ್ಮ ಛತ್ತದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ರಾಡುಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪನಿಗೆ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಜಗಳ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಏನಲೇ ಸೂಳೇಮಗನೇ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಮುಂದಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಯನು ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.99/14 ಕಲಂ 504,324,506(2) ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ 31-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.50 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ (ಓಪೇಕ್) ಒಂದು ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತ ²æà ªÀÄw §¸ÀªÉñÀéj UÀAqÀ ±ÁªÀÄĪÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ- 28 FPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 48 ªÀµÀð eÁ- ºÀjd£À G_ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á- ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¦AiÀiÁ¢üð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è , ದಿನಾಂಕ- 13-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೈಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ-31-03-2014 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.20 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ  ಮೇಲೆ ಸಂಶೆಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:05/2014 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ. . 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31..03.2014 gÀAzÀÄ  39 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,100 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.