Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Jun 2016

Reported Crimes


  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ಫಿರ್ಯಾಧಿ G¯Áè¸À¥Àà vÀA wªÀÄätÚ ªÀ,50eÁw ªÀiÁ¢UÀ G PÀÆ° ¸Á,E.eÉ §¸Á¥ÀÆgÀPÁåA¥À FvÀನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ಗಾಯಾಳು ಸಿಮೋನ ವ, 26 ಈತನು ದಿನಾಂಕ 25-6-2016 ರಂದು  9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ತನ್ನ  ಸಂಭಂಧಿಕರಾದ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಮನೆಗೆ  ಮಾತಾನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲೆಂಧು  ತನ್ನ  ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ. 02 ಯು 7945 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಇ ಜೆ ಬಸಾಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ  ಬಂದು  ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೋಗಿ  ಮರಳಿ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಇ, ಜೆ ಬಸಾಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು  ಜಿನಾಲ ಹಳ್ಳದ  ಹತ್ತಿರ ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ  ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೋಡ್ ಇದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು [ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] ತನ್ನ  ಲಾರಿ ನಂಬರ CGO7AX 9964  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದೀಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಮೋನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ  ಆತನ ಎಡಗಡೆ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು,  ಬಲ ಭೂಜಕ್ಕೆ ಎರೆಚಿದ ಗಾಯ ಬಲಮೊಣಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಎಡಮೋಣಕಾಲಿಗೆ ತೆರಿಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಾಯಾಳುವಿನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಈ ದಿನ ಬಂದ ನಂತರ ಠಾಣೆಗೆ  ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ.  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 93-16 ಕಲಂ.279, 337 ಐಪಿಸಿ 187 L JA « PÁ¬ÄzÉ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ: gÁªÀÄ¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¹¥ÀàUÉÃgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ.ªÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¹¥ÀàvÀÛUÉÃgÀ KjAiÀiÁzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr CzÀgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃSÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV C¯Éè ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¹¥ÀàvÀÛUÉÃgÀ KjAiÀiÁzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà MAzÀÄ ¸ÀtÚ QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, CAUÀrAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃSÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 15/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃSÁ FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ vÀ¯É £ÉÆìĸÀÄwÛzÀÄÝ vÀ¯É £ÉÆë£À ªÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉý e˵À¢ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ügÀPÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ gÉÃSÁ FPÉAiÀÄÄ J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2016  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.   £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ.:-
1)  PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ºÉ¸ÀgÀÄ :- gÉÃSÁ vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ,   
2)  ªÀAiÀĸÀÄì              :- 19ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
3)  JvÀÛgÀ                :- ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5.2 Cr.
4)  ªÉÄÊ §tÚ               :- UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ  ªÀÄÄR, ¸ÁzsÀgÀt 
                          ªÉÄÊPÀlÄÖ  
5)  zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ     :- PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ZÀÆrzÁgï zsÀj¹zÀݼÀÄ.
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ  :-  PÀ£ÀßqÀ, »A¢ 


¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :27.06.2016 gÀAzÀÄ  149 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.