Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Mar 2014

REPORTED CRIMES

     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 15-03-2014 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ 1) ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರ 40ವರ್ಷ,ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£À ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಃ ಗೋಮರ್ಸಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಗೋಮರ್ಸಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ  ಹರಿಜನ ಕೆರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿವಪ್ಪ ತಾಯಿ ನರಸಮ್ಮ 47ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಸಾಃ ಗೋಮರ್ಸಿ ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ¤UÉ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ G½zÀ 12 d£Àರಿಗೆ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು   ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ  ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2014 PÀ®A.143,147,148,504,354, 323,324,355, 506 ರೆ.ವಿ. 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10)(11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಪಿ.ಎ.ಯ್ಯಾಕ್ಟ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ.18-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦gÁå¢ü ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà UÀdð£Á¼À ªÀAiÀÄ:50 eÁw:PÀÄgÀ§gÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÉÃAUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ¯Éà ºÉÆnÖ£À §tªÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj §tªÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ C.Q.gÀÆ.10,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ±ÉÃAUÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ¯Éà §tªÉAiÀÄ ºÉÆlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå:01/2014 CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¦ügÁå¢ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¥ÀæeÁj 75 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-UÁuÁzsÁ¼À FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀªÁV FUÉÎ 3-4 ¸À® dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÁV  ¢£ÁAPÀ-16/03/2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ , ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉà £ÉÆÃqÀÄwÛ CAvÁ «ZÁj¹ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2014 PÀ®A-341.323.504.506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆÃArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ:-20-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 04-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶಶಿಮಹಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಶಕೀನಾಬೀ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ RTO,BRB,ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ 22 ವರ್ಷ ,ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ್ :ಅಟೋ ಚಾಲಕ  ಸಾ:ಊಟ್ಕೂರು ಹಾ.:ತುಂಟಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮಹೇಂದ್ರಾ ALFA PLUS AUTO NO.KA-36/A-7384ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಟೋದ ಹಿಂದೆ ಪಾಟಾಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತ್ತಿದ್ದ ನರಸಿಂಹಲು,ನಾಗಪ್ಪ ,ಸಮೇಲಪ್ಪ ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನರಸಿಂಹಲುನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಾವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತರರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದುದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2014 PÀ®A:279 ,337.304[] L¦¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

    PÀ¼ÀÄ«£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 20-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉ.   EªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï¸ÁÖAqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CzÉ ªÉüÉUÉ C°èUÉ §AzÀ PÉæöʪÀiï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr ªÉÄîÌAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀjd£À 22ªÀµÀð ¸Á- AiÀĪÀÄ£Á¼À  vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ C«¤UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À°è zÉÆgÉvÀ £Á®ÄÌ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ïUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀPÀÆÌ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ MlÄÖ £Á®ÄÌ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 5,600/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è  ²æà £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) ¸ÁåªÀĸÁAUï PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q 2000/-2) ¸ÁåªÀĸÁAUï PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q 2500/-3) ¸ÁåªÀĸÁAUï j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q 600/-4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q 500/-ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2014 PÀ®A. 41 r 102 ¹Dg惡.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

                                                              - E¯Áè -
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  25 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 06 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2014 gÀAzÀÄ   75  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.