Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Jan 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿ:03-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಬಣಜಿಗ,ವಯ-35ವರ್ಷಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ತಾ:ಮಾನವಿ. FvÀ£ÀÄ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ತಮ್ಮಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ°¥Ánï  ¸Á:§Ä¢Ý¤ß  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ   ಗುಂಪುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಲಂಗಾ ಸೂಳೇಮಗನೆ ನಿನ್ನದು ಬಹಳಾ ಗಿದೆ ಊರು ಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿಯಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ನಿಂಗನ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಇವರು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದಾಡಿ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ನೀನು ಊರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  4/2014 ಕಲಂ:143, 147, 341, 355, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.           
           1) ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï 2) ªÀiÁ§Ä 3) ºÀ¸Éãï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÉçƨï¸Á¨ï 4) ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÉçĸÁ¨ï 5) SÁzÀgï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÉçĸÁ¨ï 6) SÁzÀgï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï 7) ªÀiÁ§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï 8) U˸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä 9) ±ÁªÀĪÀÄä 10) SÁdªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÉçĸÁ¨ï 11) ±ÉÊeÁzï©Ã UÀAqÀ SÁzÀgï¸Á¨ï 12) gÁdªÀÄä UÀAqÀ gÁeÁ¸Á¨ï J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁUÀÆ PÀĵÀ×V EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ £ÀzÁ¥sï ªÀ: 32, eÁ: ¦AeÁgï, G: ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï ºÁ/ªÀ: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ CªÀ£À UÁågÉÃeï£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ±À§Ý ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ¹mÁÖV ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, PÀnÖUÉ, gÁqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀÄvÁÛUÀnÖ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ PÀ®Äè, PÀnÖUÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 8/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 341, 323, 324, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                              

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÉõÀVjgÁªï PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ 1)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ      G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 2) ²ªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ; PÀÄA¨Ágï         G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À   EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr   CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 410/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. J-3 jAzÀ  J-7£ÉÃzÀݪÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.   09/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ದಿ.04-01-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ d£Àರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರವರು ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ  gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ  1] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾರಾಯಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು ವಯ-40ವರ್ಷ ,ಉ:ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಏಜೆಂಟ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ     2] ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-35ವರ್ಷ, ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ.   3] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪಜಾತಿ:ಮಡಿವಾಳ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ.     4] ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಚನ್ನೂರು ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ.     5] ರಂಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ.    6] ತಿಪ್ಪರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ:ಮಲ್ಲಟ. EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ಆರೋಪಿ ನಂ.3 ರಿಂದ 7 ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ರವರು ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.2,100=00 ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11-00 ರಿಂದ 11-45 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿಕೊಂಡು ದಿ.05-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 5/2014 ಕಲಂ: 87 ಕ.ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ದಿ.04-01-2014ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಠದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1] ಚಂದ್ರಕಾಂತ @ ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ದಿಡ್ಡೆಪ್ಪ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-35ವರ್ಷ, ಸಾ:ಅತ್ತನೂರು    2] ಆನಂದ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್ ,ವಯ-30ವರ್ಷ,ಉ:ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಅತ್ತನೂರು.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ     CªÀgÀ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.800=00 ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  E£ÉÆßýzÀ E§âgÀÆ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 3/2014 ಕಲಂ: 87 ಕ.ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                        ¢£ÁAPÀ 04.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45  UÀAmÉUÉ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: PÀÆ° ¸Á: £ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.2] wªÀiÁägÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. 3] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G:PÀÆ° ¸Á: ªÀÄZÀðqÀ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4] ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄZÀðqÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzÀæ¢AzÀ 02 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ  zÉÆgÉvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L.±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ºÀgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå . ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gï PÉJ-36-f-113 gÀ°è gÁoÉÆÃqï ©®ØAUï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÀ ªÀ±À¢AzÀ 05 °Ãlj£À 04 ¥Áè¹ÖPï PÁå£ïUÀ¼À°è MlÄÖ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 02/2014 PÀ®A 32.34 PÉ.E AiÀiÁåPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            7£Éà ªÉÄʯïPÁåA¥ïzÀ°è GlUÀ£ÀÆgÀÄ vÁvÀ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 46 eÁ: ºÀjd£À  G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯïPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ N/¹ £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050 gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                            ದಿ: 04/01/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಗಡಂಗ ಬಾವಿಯ ಯಾಸೀನ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಬರೆಯಿಸಿದ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವನಿಕರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು.) ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟ ಹಣ 420/- ರೂ ಮತ್ತ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ್‌‌ಪೆನ್‌‌ನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.03/2014 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                ¢£ÁAPÀ:-04/01/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¸ÀäPÀ¯ï  UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ 5-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  ¹QÌ©zÀݪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2350/-gÀÆ¥Á¬Ä, ºÁUÀÄ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  04/2014. PÀ®A.87PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

               ²æà PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ¦.L. r.¹.Dgï.©. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¢-04-01-2014 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ LzÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ£ÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ  £ÉÃgÀ¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ-42 eÁw- °AUÁAiÀÄÄvÀ ¸Á|| PÁ¼À¥ÀÆgÀ2) CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ  §¸À£ÀUËqÀ  ªÀAiÀiÁ-55 eÁw- °AUÁAiÀÄÄvÀ  ¸Á|| PÁ¼À¥ÀÆgÀ 3) zÀÄgÀÄUÉñÀ (¥ÀgÁj)EªÀgÀ°è E§âgÀ£ÀÄß  »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 11640/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , JgÀqÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï , JgÀqÀÄ ¹ÃªÀiï ¸À»vÀ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ  MAzÀÄ »gÉƺÉÆAqÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðÃAzÀ oÁuÉAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.N gÀªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ದಿನಾಂಕ 04.01.2014 ರಂದು 09.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಕೂಡ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ²ªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, F¼ÀUÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 18 ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ವಿಷ ಪಧಾರ್ಥದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ  ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಗೆ 10 ರೂ,. ಯಂತೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಗಜಡ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟದ ಹಣ 300/- ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೇಂದಿ ಬಾಟಲ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ತಂಬಿಗೆ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ   ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A 273, 284 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                       ದಿ.04-01-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸತ್ಯಾಗಾರ್ಡನ್ ಹಿಂದೆ ಹುಣಿಸೆಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1]ಯಂಕಪ್ಪ , 2) ಶಿವಪ್ಪ , 3) ಇಮಾಮಸಾಬ್ , 4)  ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ) ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.3300/- , 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.09/2014 , ಕಲಂ.87 .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
            ¢£ÁAPÀ: 05.01.2014  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.15 UÀAmÉUÉ ] ªÀĺÀäzï ±Á®A vÀAzÉ SÁeÁªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁw:   ªÀÄĹèA G: ¥ÉAlgï ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ.  2] JA.gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G:  ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÊdgï ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.     3] d»Ãgï CºÀäzï vÀAzÉ §²Ãgï CºÀäzï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw:   ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1£Éà PÁæ¸ï ªÀĹâ »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ -¨ÁºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï  dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀgÀ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ 15200/- ªÀÄvÀÄÛ  52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ¹PÉÆArzÀÝ  MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2014 PÀ®A: 87 PÉ.¦. AiÀiÁPïÖ.  CrAiÀÄ°è       ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

               ¢£ÁAPÀ:05-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0945 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÉrØ ¸Á:J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁUÀÄ ¥ÀgÁj EgÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA:2 ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà DgÉÆæ £ÀA: 3 dA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ¸Á:PÀqÀUÀAzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ DgÉÆæ £ÀA:1 FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ¢AzÀ ¸ÉÃA¢ vÀAiÀiÁj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ& ¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¼ÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ DPɬÄAzÀ 1) MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï ¨ÁågÀ¯ï 200. °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.2000/- 2) 600 UÁæA. ¹ºÉZï. ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ. 200/- 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.160/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA: 1 FPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 EªÀgÀÄ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï¢AzÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 3 EªÀgÀÄ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï£ÀÄß ¸ÉA¢ vÀAiÀiÁj¸À®Ä «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:02/2014 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

              ದಿ:05-01-2013 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ದಯಾನಂದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. [ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟನ] ರಾಯಚೂರು     ರವರು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ  ವಿಶೇಷ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮತ್ತು ತಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ನಂದಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹಿಂದೆ  ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 52 ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:PÀlUÀgï G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA:007 PÀ®ÆègÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ                                                                     2] «PÁ¸ï vÀAzÉ gÁeÉñÀ oÁPÀÆgï ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:oÁPÀÆgï G:¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:©ºÁgÀ ºÁ.ªÀ. EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  3]  ±ÉÃPï ±À¦ü vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÀÄ»§Æ§ ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA:10-3-19/1 ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ                                           4] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ:24 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPï G:¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:§AgÀUÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.                                                                                     5] ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ «dAiÀÄ oÁPÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð eÁ:oÁPÀÆgÀÄ G:¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:©ºÁgÀ ºÁ.ªÀ. EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ಹಿಡಿದು, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಕೈಕೊಂಡು ಹಾಗು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳು, ನಗದು ಹಣ 1600/-,ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ 5 ಮೋಬೈಲ್‌ ಫೋನ ಗಳು ಅ.,ಕಿ.ರೂ. 2500/- ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು, ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿರುವ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 03/2014 ಕಲಂ: 87 ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                 ದಿನಾಂಕ 05-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.45  ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿಎಸ್.ಎಸ್ [ಕಾಸು] ರವರು ಗಾಂಜಾ ದಾಳಿಯಿಂದ  ಪಂಚನಾಮೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ  ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾಂರಾಶವೆನಂದರೇ, ಇಂದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಹಾಗೂ  ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ  ಎರಡು ಸರಕಾರಿ ಜೀಪಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಶಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿರೇಶ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು  ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, 1] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ವಡ್ಡರು  ಉ: ಕುಲಕಸುಬು ಸಾ: ಐ.ಬಿ ರೋಡ್ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಎದುರಿಗೆ ರಾಮನಗರ ರಾಯಚೂರು 2] ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ವಯಾ: 41 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ  ಉ: ಬೇಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಸುಖಾಣಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂದೆ ರಾಯಚೂರು  ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 1100/- ರೂ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅ:ಕಿ: 500/- ರೂ ಹಾಗೂ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವರತ್ತಿರ  ಇದ್ದ 10.82 ಕಿ, ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ C.Q.gÀÆ: 5000/- ಇವೆಲ್ಲಾವುಗಳು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ  ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 05/2014 ಕಲಂ: 20[ಬಿ] [1] ಎನ್,ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಯ್ದೆ 1985 ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.    
                                                                             
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:- 02-01-2014 gÀAzÀÄ ±ÀºÀ§Ä¢Þ£ï vÀAzÉ: ªÀĺÉÃ§Æ¨ï ¸Á¨ï, eÁw: ªÀÄĹèA,   G: PÁè¹Pï J¯ÉÃQæöÖPÀ¯ï UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ vÁ: ªÀiÁ£À«.  FvÀ£ÀÄ 200 gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆvÀÛzÀ ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀlÖ¯É £ÀPÀ° E-¸ÁÖA¥ïUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤dªÉAzÀÄ £ÀA©¹, E-¸ÁÖA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAQ£À ªÀiÁå£ÉÃdgï£ÀAvÉ  SÉÆnÖ ¸À» ºÁUÀÄ ¹Ã¯ï G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ eÉøÁÌA E¯ÁSÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀAqÁj vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀ¥Àà, 39ªÀµÀð,eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉ,¸Á: ¹gÀªÁgÀ.  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  04/2014  PÀ®A. 489(©),420,465,468,471,258,260 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.01.2014 gÀAzÀÄ    18 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.