Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Sep 2015

Press Note and Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:03/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16, ¢£ÁAPÀ:20.07.2015 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸À±À¸ÀÛç ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ FUÁUÀ¯Éà D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹zÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸À»µÀÄÐvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë ¢£ÁAPÀ:29.09.2015 jAzÀ ¢:05.10.2015 gÀ ªÀgÉUÉ f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ºÉÊzÁgÀ¨Ázï gÀ¸ÉÛ, rJDgï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.
,
¸À±À¸ÀÛç ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À»µÀÄÐvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÁV PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in ¤AzÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¹zÀ Cfð ¥Àæw, UÀÄgÀÄw£À aÃn, «zÁåºÀðvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉUÀ¼À®èzÉ «Ä¸À¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ zÀÈrÃPÀÈvÀ gÀhÄgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ ºÁdgÁUÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀzÉAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÉ.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¥ÉưøÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ, UÀtQÃPÀÈvÀ, ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÀ×, CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÁUÀ° CxÀªÁ M¼ÀUÁUÀ°Ã GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ¥ÁgÀvÉÆõÀPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ºÀt ªÀĸÀƯÁwUÉ AiÀiÁjUÀÆ C¢üPÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢®è. F ¢±ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-
ದಿನಾಂಕ 21-09-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಗೊರೇಬಾಳ - ರೌಡುಕುಂದಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ, ಗೊರೇಬಾಳದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಜಾನಕಿರಾಮ ಇವರ ನೆಲ್ಲು ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ವಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಈಎ-8186 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಗೊರೇಬಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ರೌಡುಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ಬ್ರಿಜ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಿಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿರಾಮ ಇವರ ನೆಲ್ಲು ಗದ್ದೆಯ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು , ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ, ವಯಾ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಹರಿಜನ, ಉ:ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ರೌಡುಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ರಂಗಣ್ಣನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ವಯಾ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯ, ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಈಎ-8186 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ, ಸಾ:ರೌಡುಕುಂದ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ಎಡಮಲಕಿಗೆ, ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 273/2015 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 24-9-2015 ರಂದು 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾರಾಣಿ ಗಂಡ ಅವಿನಾಶ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮನೆ ನಂ. 1-10-41, ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದ್ರಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿ ರಾಯಚೂರು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಮೆಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ನ ಸಂಬಂಧ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 23-9-2015 ರಂದು ಕೋರ್ಟ ಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಮಾವ ಅಮೃತ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೈದ್ರಬಾದಗೆ ಕೋರ್ಟ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂದುಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಾಂಶ ಇದ್ದುದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 38/2015 ಕಲಂ 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೇಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ   ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಜ್ಞೇಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯರವರು   ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ  25-09-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 204/2015 ಕಲಂ  504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¢:26/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.30 UÀAmÉUÉ §¸À°AUÀ vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà,35ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ,G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð.¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:25/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà CUÀ¹ ªÀÄ£É, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¤AwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ CªÀjUÉ E°èAiÀiÁPÉ ¤AwÃj CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ  ¨Á®¥Àà£ÀÄ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ,¸Á:SÁ£Á¥ÀÄgÀ.£À£ÀUÉ £ÉÆÃr C ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉÆÃUÀ° ©qÀ° ¤£ÀUÁåPɨÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ CA¢®è C°è ¤AvÀ ºÀÄqÀÄUÀgÉ E°èAzÀ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÉÝÃ£É JAzÁUÀ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr CA¢zÀݯÉà CAvÀ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ¯É §®UÀqÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß vÀAV UÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ®Qëöä §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¨Á®¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è dgÀÄVzÀÄÝ, £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ §gÀ®Ä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À C£Á£ÀÄPÀÆ®vɬÄAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 140/2015 PÀ®A:324, 504 L¦¹ Cr°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:24-09-2015 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ, ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CUÀæºÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä §¸Àì°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå zÉêÀzÀÄUÀðzÀ vÀºÀ²¯ÁÝgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgï £ÀA PÉJ-36 J£ï-3249 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀÀ vÀ¯ÉUÉ,ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁAiÀÄZÀÆj£À §¸ÀªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢:25-09-2015 gÀAzÀÄ 00-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 224/2015  PÀ®A. 279, 304(J), L¦¹ Cr°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         
  ¢£ÁAPÀ:-24-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è 4 JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQ CªÀÅUÀ½UÉ ªÉÄêÀ£ÀÄß ºÁQ £ÀAvÀgÀ  ZÀ¥ÀàgÀzÀ°ègÀĪÀ JvÀÄÛUÀ½UÀ½UÉ ¸ÉƼÉîUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀÄ®è£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁQ Dj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ gÁwæ 11;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°èzÀÝ 4 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MzÀgÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  JzÀÄÝ §AzÀÄ  £ÉÆÃqÀ¯ÁV ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ DUÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr ¥ÉÊ¥ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ¥ÀàgÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁVzÀÄÝ  ZÀ¥ÀàzÀ°èzÀÝ PÁ®A £ÀA. 06 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ gÁwæ §¹ì£À C£Á£ÀÄPÀÆ®¢AzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA. 07/2015 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:03/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16, ¢£ÁAPÀ:20.07.2015 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸À±À¸ÀÛç ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ FUÁUÀ¯Éà D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹zÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸À»µÀÄÐvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë ¢£ÁAPÀ:29.09.2015 jAzÀ ¢:05.10.2015 gÀ ªÀgÉUÉ f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ºÉÊzÁgÀ¨Ázï gÀ¸ÉÛ, rJDgï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.
,
¸À±À¸ÀÛç ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À»µÀÄÐvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÁV PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in ¤AzÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¹zÀ Cfð ¥Àæw, UÀÄgÀÄw£À aÃn, «zÁåºÀðvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉUÀ¼À®èzÉ «Ä¸À¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ zÀÈrÃPÀÈvÀ gÀhÄgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ ºÁdgÁUÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀzÉAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÉ.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¥ÉưøÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ, UÀtQÃPÀÈvÀ, ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÀ×, CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÁUÀ° CxÀªÁ M¼ÀUÁUÀ°Ã GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ¥ÁgÀvÉÆõÀPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ºÀt ªÀĸÀƯÁwUÉ AiÀiÁjUÀÆ C¢üPÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢®è. F ¢±ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.