Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Jul 2011

CRIMES

zÁR¯ÁzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

     BB UÁAeÁ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ §AzsÀ£À BB

¢£ÁAPÀ:-12-07-2011 gÀAzÀÄ JA. eÉ. zÀAiÀiÁ£ÀAzï ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÄ) ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ²æà C§Äݯï CºÀzï r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è JA. ¥ÁµÀ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æñÉÊ®¥Àà ºÉZï.¹. 16, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. 235, ªÉÆãÀ¥Àà ¦.¹. 11, UÉÆÃ¥Á¯ï ¦.¹. 605, ²ªÀPÀĪÀiÁgï ¦.¹. 298 gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÉÃSï R°Ã¯ï vÀAzÉ ¸ÀÄ£Ágï E¨Áæ»ÃA ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAeÁ ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀjAzÀ MlÄÖ 90,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 30 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ »ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ®¨ÉjPÉ ºÉÀAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. AiÀÄgÀUÉÃgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¥ÀÄ®PÉÉAn gÁAiÀĪÀÄä , ¹QÌzÀÄÝ £ÁUÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ gÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝDPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï §¼À¹ ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀzÀ°èzÀÝ 30 °Ãlgï ¸ÉA¢ ºÁUÀÆ 2 SÁ° ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼ÀÄ ,250 UÁA ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 400/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ 04.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ¢AzÀ ¨É¼ÀUÀV£À 05.00 UÀAmÉAiÀÄ Cª¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §Ä¢ð¥ÁqÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë 16 ªÀµÀð DPÉAiÀÄ UɼÀw w¥ÀàªÀÄä vÀAzÉ PÀȵÀÚ,16 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉJ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉJ 36 J¥sï 1000 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄ®âUÁð- °AUÀ¸ÀÆUÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉJ 32-J¥sï-1931 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ gÀªÀÄt¥Àà 60 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÀUÉÆÃl FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DÀvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄwÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀtÚ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ¸É°é vÀAzÉ ªÁ¸ÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á: Dgï.ºÉÀZï. PÁåA¥ï £ÀA:1 FPÉUÉ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨sÁzɬÄzÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è ªÁzÀÄzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà CgÀÄtVj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 9.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀvÀåªÀw PÁåA¦£À wªÀÄä¥Àà FªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÉñÀéj 14 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ UÀÄqÀ°¤AzÀ J°èUÉÆà ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹PÀÌ®èªÁzÀÄzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.20 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĺÁgÁd ¯ÁqïÓ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£ï£À PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ wgÀĪÀÄ®gÉrØ ¸Á: ©ÃgÀºÀ½î vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ wgÀĪÀÄ®gÉrØ ¸Á: ©ÃgÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ PÉÆl× zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ºÀjd£À ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1§¸ÀªÀgÁd PÀ¨ÉâÃgÀ £ÉÃzÀݪÀ£À CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ JµÉÆÖÃvÁÛzÀgÀÆ CmÉÆà ©qÀzÉ EzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ¢ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ EvÀgÉ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr PÉÊ , ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á: D¹ÌºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ºÀjd£À FvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¢: 09.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄļÀÄî UÀAn VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà »£ÉßïÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÉÆïïØ ¸ÉÆÖÃgÉÃeÉ ªÀÄÄA¢£À ªÉÆÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ , §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CPÀ̽UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÉÆA¢UÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃVAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁägÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÆUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «ÄãÀÄ §AeÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 12.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è vÀ£Àß vÀAV VjAiÀĪÀÄä¼À£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÁ¸À« gÉÊ¸ï «Ä¯ï wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ®ªÉñï vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¹ÌÃqï DVzÀÝjAzÀ vÀAVUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ w¥ÀàªÀÄä ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä vÀAzÉ §¸À¥À ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: aPÀÌzÉêÀgÀV FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß D½AiÀĤUÉ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£É M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÀQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀÄSÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2011 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.