Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 J¸ï.¹./ J¸ï.n ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪ ಜಲಾನಯನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನವಿ ಇವರು ರೂ 224000/- ಹಣವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದೇ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà eÁw: ZɮĪÁ¢, qÁ|| ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½ PÀ¥ÀàUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á|| PÀ¥ÀàUÀ¯ï vÁ|| ªÀiÁ£À« f¯Áè|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪ ಜಲಾನಯನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನವಿ ಇವರು ರೂ 224000/- ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ.ಎಫ್. ಖಾತೆಗೆ ತುಂಬುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:-27.09.2013 ರಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಆರೋಪಿತನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಾಗ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-12.11.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಶಿವಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲದಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಪ್ಪಗಲ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗೇಟಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಅಮರಪ್ಪ ಈತನು ಇತರೆ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ `` ನಿಂದ್ರಲೇ ಲಂಗಾಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರೂ 224000/- ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀ '' ಎಂದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಲ್ಲಿಯ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮರಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇತರೆ 3-4 ಜನರು ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 219/2013 ಕಲಂ 143, 147, 323, 355, 504, 506 ಸಹಿತ 149.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

          £ÁUÀgÁd £ÀgÀPÀ®¢¤ß ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÉjAiÀÄgï CPÁqÉ«Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ¢£ÁAPÀ: 20.11.2013 gÀAzÀÄ  vÀ£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÁÝV dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀë EvÀgÉà LzÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹zÀÄÝ CzÉà «ZÁgÀªÁV ¦ügÁå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: ªÀqÀØgï G: «zÁåyð ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ, eÉÊ°¤AzÀ vÀªÀÄä CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ ªÁ¥À¸ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¸À¨ïeÉÊ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj¤zÀ PɼÀV½zÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß ¤ªÀÄä CzsÀåPÀë£À£ÀÄß eÉÊ°UÉ ºÁQ¹Ã¤ CzÀgÀAvÉ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß eÉÊ°UÉ ºÁQ¸ÀÄvÉÛãɯÉà ªÀqÀØ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  327/2013 PÀ®A- 504, 506, 323 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                    ದಿನಾಂಕ 20.11.2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ §¹gÉrØ vÀAzÉ GµÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)    ¨Á®¥Àà vÀAzÉ §¹gÉrØ2)   ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 3)   gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà4)   £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà J®ègÀÆ eÁ: UÉÆîègï ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಪೈಪುಗಳ ಕೊಡಿಸಿದ ಹಣ ಕೊಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506  ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀA©üPÉ zÉÆúÀæ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               CgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï, J¸ï.r.J. £ÁqÀ PÀbÉÃj PÀ®ä¯Á ¸Á|| ªÀÄ.£ÀA 3-3-108/3 ¨ÉÃgÀÆ£ï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ಕಲ್ಮಲಾ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಹೇ ಮೇ-2013 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್-2013 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಅಟಲ್  ಜೀ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂzÀæ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಶುಲ್ಕ, ಪಹಣಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗು 11 () ಸ್ಕೆಚ್ ನಕಾಶೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೇ ರೂ,. 1,87,20=00 ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà C±ÉÆÃPÀ eÁVÃgï zÁgï vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2013 PÀ®A 409 L.¦.¹.   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢:19-11-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉ UÀAmÉUÉÉ £ÀUÀgÀzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛ ±À²ÃªÀĺÀ¯ï ¸ÀPÀð¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgïnN ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ DgÉÆæ ±ÀÈw vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 21-ªÀµÀð eÁ:ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ(dAUÀªÀÄ) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÃeï JªÀiï©©J¸ï «zÁåy𤠸Á:©¼ÀªÁgÀ vÁ:eÉêÀVð f:UÀÄ®âUÀð. FvÀ£ÀÄ UÉæà PÀ®gÀ ºÉÆAqÁ ¥Àè¸Àgï ¸ÀÆÌn £ÀA.PÉ,J.36 ªÉÊ 3566 £ÉÃzÀÝ£ÀÄßÝ CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¹ÌqÁØV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼Á VzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä 28-ªÀµÀð eÁ:°AUÀAiÀiÁvÀ(dAUÀAiÀÄå) G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:D®A¥À°è ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀÄPÀÛ¯ï f:ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ J¦ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA:78/2013 PÀ®A:279,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÉ
PÀ¼ÀÄ«£À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ;-20/11/2013 gÀAzÀÄ   18-20 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀj§âgÁzÀ 1).£À©¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 29 ªÀµÀð .qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, 2).±ÀA±ÉÆâÝãÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 32 ªÀµÀð. JwÛ£À PÉÆqÀÄ PÉvÀÄÛªÀ PÉ®¸À E§âgÀÄ ªÀÄĹèA,¸Á:-¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÀĹÌ.vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀnÖAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ºÉÆÃvÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ºÉÆÃvÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆ®zÀ°è NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ  ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1).1-PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ºÉÆÃvÀÆ CA.Q.5000/ 1-»gÉÆúÉÆAqÀ ¥ÁåµÀ£À ¥Áè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.26-eÉ-1466. CA.Q.10,000/-.  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2013. PÀ®A.41(r), 102. ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è      ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                           ಪಿರ್ಯಾದಿ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà, ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G:J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-6-249/118 EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2013 gÀAzÀÄ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಜೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 22 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿದ್ದಿಯಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನೀನು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಡೆಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:159/2013 PÀ®A. 341, 324, 504, 506 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà  ªÀAiÀiÁ-48 eÁw- ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° ¸Á:»gɯÉQ̺Á¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ  PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-17 eÁw- ªÀiÁ¢UÀ G-«zÁåyð ¸Á:»gɯÉQ̺Á¼À FvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ¼ÀÄ ¸ÉÆlÖ wgÀÄV CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀð C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆj£À°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ gÀªÀgÀªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ qÁ:©.Dgï. CA¨ÉqÀÌgï ºÁ¸ÉÖîzÀ°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢: 17-11-2013 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è£À ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ  §AiÀÄå¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® DzÀgÀÆ PÀÆqÀ §gÀ¢zÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ ºÁ¸ÉÖ¯ï ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¢-18-11-2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝ£À PÁåAn£À ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ªÀÄÆgÀÄUÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà PÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ°è ºÀÄqÀPÁr FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 328/13 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.        

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2013 gÀAzÀÄ 143--- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    21,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.