Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Apr 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 09-04-2014 ರಂದು 8-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಈತನು ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಎಕ್ಸ ಎಲ್ ಮೊಪೇಡ್ ನಂ. ಕೆಎ 36 ಕೆ 1871 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಪಗಡದಿನ್ನಿಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ, ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರಿ ವೆಂಕಣ್ಣನ ಹೊಲದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಟಿಎನ್ 31 ಎಸಿ 9907 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ವೀರಮುತ್ತು ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಮೊಪೈಡ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವೀರಮುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ, ಕೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ದಿನಾಂಕ 09-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-50 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.     CAvÁ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಪಡದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 35ವರ್ಷ, ಜಂಗಮ , ಕಿರಾಣಿವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಃ ಪಗಡದಿನ್ನಿಕ್ಯಾಂಪ   gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2014 PÀ®A. 279,337,338,304 () .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¢£ÁAPÀ 10-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁqÀÆgÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-zÁ¸ÀgÀ, DmÉÆà £ÀA. J¦-22-ªÉÊ-1688 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á-§ÄqÀ¢¤ß ºÁ.ªÀ-£À¢UÀqÉØ ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಆಟೋ ನಂಬರ್ ಎಪಿ-22-ವೈ-1688 ನೇದ್ದನ್ನು ಗಾಣಧಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲೆಸೂಗೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಗಿಲ್ಲೆಸೂಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ನೂ 1 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd, ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯಾದ ಜಯಮ್ಮ, ಮಾವನಾದ ಸರಾಯಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಜೊತೆಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಾಯಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಎದೆಗೆ ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಗೈರೆಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ¢£ÁAPÀ: 09.04.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ, 25 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, G: EAd¤AiÀÄgï,  ¸Á: ªÀiÁZÀgÁè ªÀÄAqÀ®, ºÀ¹Ã£À¥Àwð, f: ªÀgÀAUÀ¯ï, ºÁ:ªÀ: mÉÊ¥ï-4/49
Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ zsÀªÉÄðAzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸À馅 ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ 1 £Éà PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: PÀÆ°, ¸Á: PÁqÀÆègÀÄ  vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/eÉ-9373 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ zsÀªÉÄðAzÀæ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÁ®Ä «ÄãÀÄ UÀAqÀPÉÌ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   52/2014 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: dAUÀªÀÄ G: ¥Á£ï±Á¥ï          ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  FvÀ£À  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 17 eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ: ºÀjd£À          ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°èzÀݪÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 01/04/2014 gÀAzÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09/04/2014 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2014 PÀ®A 366, 366 (J) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        J¸ï.¹. /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
              ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀ:55 eÁ:ZɮĪÁ¢ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà,19ªÀµÀð,eÁ:ZɮĪÁ¢, G:«zÁåyð, ¸Á:ºÉÃgÀÆgï, FPÉAiÀÄÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, 24ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:PÀÆ° PÉ®¸À, FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀªÀj 3£Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀzÀÄ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár PÀgɬĹPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:28/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ£À ªÀģɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁåUÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnä CzÉãÀÄ ±ÀAl ºÀgÀPÉÆÃwÃj ºÀgÀPÉÆÃj CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä, 19ªÀµÀð, «zÁåyð¤, FPÉAiÀÄ£ÀÄß §¸ï£À°è §®ªÀAvÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ UUÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 57/2014 PÀ®A;366 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11), 3(2)(5) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàtÚ vÀAzÉ vÀļÀÄeÁgÁªÀiï PÁA¨Éî , ªÀAiÀÄ:36ªÀ, eÁ: UÉÆÃAzÀ½, G: ¨sÁAqÉ ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á:JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ     FvÀ£À  vÀªÀÄä£ÁzÀ QæµÁÚ ªÀÄvÀÄÛ 1)gÀ« vÀAzÉ ¥Àædé¯ï , 2)¸ÉÆãÀÄ , 3)¥Àædé¯ï ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á:JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É MAzÉà PÀqÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj QæµÁÚ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀ« PÀ°vÀÄ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr NtÂAiÀÄ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:07-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj QæµÁÚ£ÀÄ NtÂAiÀÄ°è PÀÄrzÀÄ PÀ¨Á¬Ä¹zÀÝPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸ÀÄeÁvÁ½UÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀÄeÁvÁ½UÉ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ ¤Ã£ÁåªÀ£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ 02 & 03 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÀqÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝ®èzÉà ªÀÄUÀ£É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖñÀ¤UÉ ºÉÆÃV PÉøÀÄ PÉÆlÖgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2014, PÀ®A.504,341,323,326,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ºÀnÖ, ªÀAiÀÄ:35ªÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:««£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä CzÀĪÀÅ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «gÀÄ¥ÀtÚ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£É PÀqÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÀtÚ PÉgÉ ºÀwÛgÀ n«J¸ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ UÁ½ªÀÄ¼É ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁ½UÉ «gÀÄ¥ÀtÚ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÀV ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÀtÚ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿ.9-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00ಗಂಟೆಗಯ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಕಂದಿದನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶನ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ    ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶ ಈತನು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಒ.ಸಿ.ನಂಬರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ  1]ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊಸೂರು 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, :ಹಮಾಲಿ       ಕೆಲಸ ಸಾ:ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ    ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ ಬರೆದ ಓ.ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು  ಬುಕ್ಕಿಯಾದ 2] ಚೆನ್ನಪ್ಪಗೌಡ  ಸಾ: ರಂಗದಾಳ ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀ¤UÉ ]ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಓ.ಸಿ.ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೊಸಮಾಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿದು §A¢zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ ನಗದು ಹಣ 4640-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು , .ಸಿಚೀಟಿ, ಪೆನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA:  104/2014 ಕಲಂ:78[3] .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
-    E¯Áè -
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2014 gÀAzÀÄ  187 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -35,600 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.