Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Sep 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 04/09/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, zË®vï J£ï.PÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ©.J¸ï. ºÉƸÀºÀ½î ¦.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î ¥Àæ¨sÁgÀ ¦.J¸ï.L  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À zÉêÀzÀÄUÀð d»gÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÁµÁ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA KA16 C6177 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É 03:00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½ PÁ®PÉÌ ¸ÁUÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ n¥ÀàgÀ£Àß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ. ZÁ®PÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2017  PÀ®A:  4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå [ªÀiÁvÀ¥À½î] ªÀAiÀiÁ-57 eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-¯ÉÊ£ÀªÉÄPÁå¤Pï UÉæÃqï -2 ¸ÉPÀë£ï CgÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï PÉÆvÀÛzÉÆrØ  ¸Á-zÀ¨sÁðgÀ Mt vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀÀ£ÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï ªÉÄPÁå¤PÀ UÉæÃqï -2 CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢: 19-08-2017 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï ¥Á®Ö DVgÀĪÀzÀjAzÀ ¥Á®Ö ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀ£ÀÄß C°èUÉ PÀgɹPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥Á®Ö E§âgÀÄ PÀÆr CmÉAqï ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ §ºÁ¼À ºÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è  EgÀĪÀ »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï UÁr £ÀA: PÉJ-36. Er 2360 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ PÉE© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÉZï. ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¢: 20-08-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ  ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀgÀÄ PÀÆr zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï CQgÀÆ 30,000 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢: 19-08-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 20-08-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ, ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2017. PÀ®A.379 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     :¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀAiÀiÁ-50 eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á-aPÀ̧ÆzÀÆgÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ FvÀ¤UÉ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 3/9/2017gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä  ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ  ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ.  ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ PÀAqÉÃgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ  FvÀ£ÀÄ NqÉÆÃr §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ  , ¤£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ©üêÀÄgÁAiÀÄ FvÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ DmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ,  aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 4/9/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 00-30 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀÖnÖzÀÄÝ . ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉÃAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, ¦AiÀiÁð¢ EgÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 18/2017 PÀ®A174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             ದಿನಾಂಕ 04.09.2017 ರಂದು 23-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ£ÉߥÀà gÉrØ vÀAzÉ a£Àß ªÉAPÀlgÁªÀÄ®Æ ªÀ:37, eÁ:ªÀÄÆ£ÀÄßgÀÄPÁ¥ÀÄ, G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á:CAf£ÉAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ C¯Áè¥ÁqÀÄ zÀgÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï f¯Áè:UÀzÁé¯ï gÀªÀರಿಗೆ  ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ವಿನೋದ ಈತನು ಈಗ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಹನಿಮಿರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರೇನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಮಾನವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಸದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಿನೋದ ಈತನು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಖಾಸಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೇನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ 04.09.2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರಾಧೆ ಶಾಮ್ ಡಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಈತನಿಗೆ ಆಗದವರು ಯಾರೋ ಅಪರಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಿನೋದನಿಗೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಕೊಯ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಗದ್ದದ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು ವಿನೋದನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 232/2017 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 05.09.2017 gÀAzÀÄ 44  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.