Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Mar 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ; 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀAUÁ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ. 28 ªÀµÀð. eÁw. UÉÆ®ègÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CAd£ÉAiÀÄå UÀÄrºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ) d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 2) gÀAUÁ ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 3) ®PÀëöäAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 4) «µÀÄÚ vÀAzÉ gÀAUÁ ¸Áé«Ä 5) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÁ ¸Áé«Ä J¯ÁègÀÄ eÁw. UÉÆ®ègÀ. ¸Á. CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2013 PÀ®A: 143, 147, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¢.PÀȵÀÚ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-7-94 UÉÆÃ¯ï ªÀiÁPÉÃðmï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.ºÀµÁð vÀAzÉ ¢: PÀȵÁÚ, 17 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, G: «zÁåyð, FPÉAiÀÄÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ°è EwºÁ¸À ¥ÀjÃPÉë ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¥ÀĸÀÛPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ UÁ§j¬ÄAzÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉà EzÀÄÝ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä C°èUÀÆ ¸ÀºÁ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CA¢¤AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CxÀªÁ C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A: 363 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢.28-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©½ mÁmÁ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28-n¹-03 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¹ªÉÄAmï PÀA§PÉÌ rüQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánïï 48 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥À®ÌAzÉÆrØ zÁn ±ÁRªÁ¢ gÉÆÃr£À°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ 36/n.©.4790 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA: PÉJ36n.©.4791 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ºÀjd£À ¸Á: ªÀiÁªÀÄrzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À®ÌAzÉÆrØ - ±ÁRªÁ¢ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©ærÓ£À°è ¥ÀwÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖj£À®° PÀĽvÀ C£ÀAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âjUÀÆ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ C£ÀAvÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2013 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà DzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀi®è¥Àà eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ,48 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ªÀiÁ£À«FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1)    ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 2)   gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 3)   ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 4)   ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ «£Á: PÁgÀt CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ¨ÉÊzÀÄ PÀ©â¤AzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2013 PÀ®A: 323 .324. 504. 506. 355. gÉ.« 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2013 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.