Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jan 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ : 12-01-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. RFOSO4007 ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಫರ್ಗುಸನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳುವಿನಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳು ಅವುಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಸಮೇತ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೆಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದಾ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.05/2014 , ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ದಿನಾಂಕ 03-01-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಹ್ಮದುದ್ದಿನ್ @ ಅಖೀಲ್ ತಂದೆ ಖಮರುದ್ದಿನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ 42 ವರ್ಷ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಸಿಂದನೂರು ಹಾ|||| ಮಸ್ಕಿ. FvÀ£ÀÄ  ಮಸ್ಕಿ ನಗರದ ಮೇನ್ ಕೇನಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಹಣ ಹತ್ತಿರದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ   ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಹಣ 2340/- ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÀªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 03/2014 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಯಾಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ

               ¢.02.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ Q¯ÁèzÀ ºÀĸÉãÀ D®A zÀgÀUÁ ºÀwÛgÀ .1]ªÀĺÀäzï vËTÃgï vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄÄ¢Ýãuï ªÀAiÀÄ.36 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA G.PÀÆ° ¸Á.Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. 2.ºÀĸÉãÀ¨ÉÃUï vÀAzÉ AiÀÄPÀÆ¨ï ¨ÉÃUï ªÀAiÀÄ.28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ° ¸Á.Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀĪÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.J¸ï.L(F) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2200/-, 2 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ, & 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀäßUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢.02.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄĤì¥Á°Ö »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1.]ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ vÀ¯ÉÃSÁ£ï 23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA PÀÆ° ¸Á.ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. 2].UÀÄgÀĪÁ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦./ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï. ¦. gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°Ã¸Á§ ¦.L r.J¸ï.© WÀlPÀ & J¦¹-193 gÀAUÀtÚ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ°èUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.610/-, 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, & 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV J¸ï.ºÉZï.N. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀjUÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  03/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

            ¢.02.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CaiÀÄå¥Àà zÀAr ªÀAiÀÄ.72 ªÀµÀð, eÁ.eÁqÀgÀ G.PÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ ªÀIJ£ï zÀ°è PÉ®¸À ¸Á.f.r.gÀªÀgÀ Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀĪÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.J¸ï.L(PÉ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ¬ÄAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.780/-, 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, & 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿ:01-01-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ11-00ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಬಸ್ಸಪ್ಪ ವ:32 ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಉ: ಒಕ್ಕುಲುತನ /ಕೂಲಿಕೆಸ    ಸಾ: ಮಾಡಗಿರಿ EªÀgÀÄ ಮತ್ತು ನಿಜ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘’ರೈತನ ಬಾಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗೋಳು’’ಎಂಬ ಸಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ 100=00 ರೂಪಾಯಿಯ ಟಿಕೇಟ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಖುರ್ಚಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ 1] ಚಿಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ [2] ವಿಕ್ರಮ ನಾಯಕ    [3] ಶರಣ ನಾಯಕ    4] ರಾಜು ತಂದೆ ನಿರುಪಾದಿ ನಾಯಕ     [5] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ                6]ಮಹೇಶ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ,   [7] ವೀರೇಶ ತಂದೆ ವಗ್ಗಾಣಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ನಾಯಕ, 8]ನಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಸೊಟ್ಟ ಹನುಮಯ್ಯ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ          EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ನಿಜ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರೆಲೆ ಅಂತಾ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು  ದಿ.02-01-2014ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ನಿಜ ಇವರು ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ ಜಗಳವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಖಾಪತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 1/2014 ಕಲಂ: 341,143,147,148,323,324 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.01.2014 gÀAzÀÄ    64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.