Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Aug 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 


 

¢£ÁAPÀ:-18/08/2011. gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ d¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ 22 ªÀµÀð ªÀÄĹèA mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á;¥ÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ ¥ÉÆÃvÁß¼À ¸ÀAvÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁPÀªÀiÁ£ï ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ mÉÊgï ¨Áè¸ïÖ DVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ SÁd©Ã UÀAqÀ SÁdºÀĸÉãï PÀ®AUÉÃj ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV SÁd©Ã gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ¢¢ÝV FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-18.08.2011 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀ vÉÃj£À ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ gÀAUÀ£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À eÉÆÃUÉÃgÀ ¹zÀÝ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¸Á- C¹ÌºÁ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀªÁV «vÀj¸ÀĪÀ ©¹ HlzÀ vÉÆÃUÀj ¨Áå¼ÉAiÀÄ 50 PÉ.f.AiÀÄ 2 aîUÀ¼À£ÀÄß CAzÁdÄ 5000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ aîUÀ¼À£ÀÄß E½¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÉÆêÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ FUÀ E½¹ £ÀAvÀgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀªÀjUÉ C£ÀĪÀiÁ£À ºÉZÁÑV ¤d ºÉüÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¥ÉưøïjUÉ M¦à¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ 2 aî vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ¤d ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÉÆêÀÄtæöÚ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ d®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

    ªÀĺÀäzÀ µÁ @ ªÀÄPÀ§Ä¯ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á. ¨ÉgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É £ÀA. 3-11-27 [ºÀ¼ÉÃ] ºÁUÀÄ 3-11-38[ºÉƸÀ] ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¨ÁrUÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CUÀµïÖ 2006 gÀ°è ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ DUÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ½¤AzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À G½zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzï DAiÀÄƧ SÁ£À£ÀÄ ¨ÁrUÉUÉ PÉÆlÖ CzsÀð ¨sÁUÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ G¥À£ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 03.06.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw £À¹ÃªÀiÁ ¨Á£ÀÄ EªÀ½UÉ PÁtÂPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤Ãr CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀĺÀäzï µÁ @ ªÀÄPÀ§Ä¯ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÉSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

    ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï-2011gÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:28.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 jAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. RÄzÁÝV Cfð ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¹zÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀªÁ¤¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in
¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. (D¥sï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ). °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

            PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ GwÛÃtðgÁzÀ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÁUÀ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2011 gÀAzÀÄ 145 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 31,900/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

 
 

«µÀAiÀÄ: ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï-2011 gÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ §UÉÎ

 
 

¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï-2011gÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:28.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 jAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. RÄzÁÝV Cfð ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¹zÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀªÁ¤¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in
¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. (D¥sï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ). °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ GwÛÃtðgÁzÀ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÁUÀ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ.

 
 

 
 


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,    

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.