Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢


                  
¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ 1) ¯Áj £ÀA. J.¦-24/n©-2346 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ gÁeÁgÉrØ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ 2) ¯Áj £ÀA. J.¦-29/n.J-7878 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÉrØ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà °Ãeï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß 2 ¯ÁjUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀÆð® PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà JA. ©üêÀÄgÉrØ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¯ÉÆÃ. E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÄð£À ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A. 3, 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä¤gÀ¯ïì PÁ¤ì¸ÉÖAmï gÀƯï 1994 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 31.08.2012 gÀAzÀÄ gÀÆ¥À UÀAqÀ ¨Á§Ä, 24ªÀµÀð, J¸ï.¹.(ªÀiÁ¯Á) ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: SÁzÀgÀUÀÄAqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FSÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨Á§Ä 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ dA§tÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉAnæUï PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ®PÀë£À ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ JA§ÄªÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ dA§tÚ£ÀÄ PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÀgÁAqÀzÀ bÀvÀÄÛ PÀĹzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¨Á§Ä FvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV  ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛzÀÄÝ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2012 PÀ®A. 304(), 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð                       ²æà ªÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ vÀ¼ÀªÁgÀ 27ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á- vÀ¥ÀàgÀUÀÄqÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð  FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ-30/08/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀßUÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£ÀßUÀAqÀ¤UÉ vÀ£Àß E§âgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄßvÀ£Àß eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¤£Àß eÉÆvÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ºÀÄaÑ E¢Ý ¤£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß aPÀ̪ÀÄä £À£Àß vÀAzÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É J¯É ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.135/2012 PÀ®A:- 504,323,498(J) 324,506, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   

 
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2012 gÀAzÀÄ  199 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  32.800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

30 Aug 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛC¥ÀWÁvÀ   
   gÀ¸ÉÛC¥ÀWÁvÀ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:_
                                                 .                ¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà D¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ 36 J 3872 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ 36 J 3872 £ÉzÀÝ£ÀÄß PÀÄ£ÀßlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ®èAiÀÄåPÁåA¦£À°è ZÀ®ÄªÁ¢ zÉêÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°Ö DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸À¢æ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À. ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:258/2012 PÀ®A. 279,337,338,304(J) L¦¹ &187 L.JA.«. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2012 gÀAzÀÄ  162 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Aug 2012

Reported Crimes


EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DgÉÆæ                          gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, 50 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è f. ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, 21 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:256/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 25-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 26 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: eÉ.¹.© ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ CjPÉÃj gÀAUÀtÚ, EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ eÉ.¹.© Rjâ ªÀiÁr¢Ýà CAvÁ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PÉÊ »rzÀÄ eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀ£ÀÄ, DUÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÀ¼É UÁAiÀÄPÉÌ ¥ÉmÁÖV £ÉÆêÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á§, 28 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¨Á§Ä, 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À ©r¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ DvÀ£À£ÀÄß J©â¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆr¹zÀgÀÄ, DUÀ CªÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr EAzÀÄ G½¢AiÀÄ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjQ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. F §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà CAvÁ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß PÁ°UÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ vÀqÀªÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAR: 28.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  161/2012 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  PÀÄ. ¸ÀAd£Á vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 07 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀgÀ« ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄÝ DPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀiï E®è CAvÁ vÀªÀgÀĪÀÄ£É CªÀÄgÁwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2012 gÀAzÀÄ  ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀgÀ« ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.21/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZÀ¼ÀÆîgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁªÀ: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-09-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃ£É J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áèn£À qÁåPÀĪÉÄÃAmï MvÉÛ ElÄÖ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ£ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©jAiÀiÁ¤ , PÁélgï ¨Ál° vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ gÁwæ 11-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ;28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà PÉ.J¸ï ±ÀªÀiÁð vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Á:JgÀqÀ£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁf: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPïë.J¯ï £ÀA-PÉ.J 36 AiÀÄÄ 9093 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀ£Éà PÁ湤AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ JgÀqÀ£Éà PÁæ¸ï ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ §® ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ QÃ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV AiÀÄ®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ PÀÆqÀ¯Éà lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀĸÉÃ£ï ¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÆÃ¥sï ¸Á¨ï ¸Á: PÁqÀÆègÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36 «-5247 ¸Éà÷èAqÀgï¥Àè¸ï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A.279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁwæ PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ²æÃazÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ:56 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ G: ¨ÁåªÀÄPï PÁå²AiÀÄgï ¸Á: mÉÊ-6/128(J) Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁf: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-22-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÀ£ÀÆð°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À gÁwæ ¢£ÁAPÀ:-28-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 15 UÁæªÀiï £ÀPÉè¸ï C.Q 15000/- 2) 5 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q.6000/- 3) 8 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnè C,Q 10000/- 4) 5 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É C.,Q 6000/- 5) 150 UÁæªÀiï ¨É½î C,Q,4000/- 6) ¹®égï ®Qëöä ©¯Éè C.Q 500/-7) ¨É½î ZÉÊ£ï C,.Q 500/-8) aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À ¨É½î ZÉÊ£ï C.Q 300/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè §AUÁgÀ ¨É½îAiÀÄ C.Q 42300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA66/2012 PÀ®A.454.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2012 gÀAzÀÄ  68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Aug 2012

Press Note


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

      30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sÁªÀ avÀæ ( ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è)

       ¢£ÁAPÀ:27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀ gÀ¸ÉÛ ¯ÉÊ£Àì PÀè¨ï ¹n§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ §ºÀĵÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀÄAl gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ºÀA¥ÀìzÀ°è ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PÀ¼Àa©zÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÁUÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£À §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯É£ÉwÛ ªÉÄðAzÀ UÀzÀÝzÀªÀgÀUÉ ZÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ Q« QwÛ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀªÉÆtPÉÊUÉ, UÀzÀÝPÉÌ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨ÉÆAUÉ©zÀÄÝ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä RAqÀ PÁt¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ, PÉÊUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÉ§ânÖ£À ºÀwÛgÀ vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄðQwÛzÀÄÝ 108-ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä 21ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ(dAUÀªÀÄ) G:«zÁåyð ¸Á:ªÀÄ£É.£ÀA.11-10-14 ¨ÉøÀÛªÁgÀ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  RVRU KOQFQ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2012 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹. .ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.CrAiÀÄ°è  ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

                  ¢£ÁAPÀ :27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥À ¤ÃgÀ£ÉÃgïzÉÆÃrØ ºÀwÛgÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ªÀ: 30 eÁ:dAUÀªÀiÁ G:UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á:ºÉÆ£Àß½î vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¸Á:UÀÄAvÀUÉÆüÀ (§eÁeï ¥À¯Áìgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ CzÀgÀ Zɹì£ÀA:MD2DHDHZZUCD22229 ºÁUÀÆ EAd£ï £ÀA: DHGBUD98913 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï¥À¯Áìgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥ÀàUËqÀ ¸Á:UÀzÉÝ®ªÀÄj vÁ:¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ §eÁeï ¨ÁPïìgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33 PÉ-7061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33 PÉ-7061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ZÁ®PÀgÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JgÀqÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É EzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012 PÀ®A. 279,337, 338, 304(J)L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f:AiÀiÁzÀVj FvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ :27-08-2012 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:27-08-2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.05 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è JªÀiï.J¯ï.¹ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012 PÀ®A. 279,337, 338, 304(J) L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£Áßj PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà 27ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è PÉ®¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 36 JPÀì 9201 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB D¯ÁݼÀ vÁB ªÀiÁ¤é ºÁ.ªÀ.§Æ¢ªÁ¼À UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA, PÉJ 36 JPÀì 9201 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¹ÌÃqÁØV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ «gÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ , 25ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB §Æ¢ªÁ¼ÀUÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                ¢£ÁAPÀ:27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À £Á¯Á ©æqïÓzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgïUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸ÀtÚf£ï , ªÀAiÀÄ: 42ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G; MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: PÉÆÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA.PÉJ-36 /JªÀiï-8051 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁåAlgï £ÀA.PÉJ-37/7371 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ , «ÃgÉñï¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ ¥ÉmÁÖV §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA,188/2012 PÀ®A.279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                   ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ.21 ªÀµÀð eÁ.qÀPÀÌ®gï G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.qÀPÀÌ®gï Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «£ÁBPÁgÀt E®è ¸À®èzÀ D¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄß ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀÄ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ PÀÆr ºÁQzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï »jAiÀÄgÀÄ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ w½¹ ºÉý CPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. CPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ 3 d£À PÀÆr DPÉUÉ ¢£ÀA¥Àæw »AiÀiÁ½¸ÀĪÀÅzÀÄ, DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹gÀÄ« ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄvÁÛ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸À»vÀ DPÉAiÀÄÄ ¸À»¹PÉÆArzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ.25/08/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ E°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ AiÀiÁPÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄ®Ä DPÉAiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ PÀÆr CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ zÀ§Äâ CAvÁ ºÉüÀ®Ä DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ aªÀÅgÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, F 3 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/12 PÀ®A.498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ²æà ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ; ªÀÄ®ètÚ, 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀgÀvï¥ÀÄgÀ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð. FPÉAiÀÄ  ¸ÉÆÃ¸É vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ   ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, 45ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, 43ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, EªÀgÀÄUÀ¼À d«ÄãÀÄ   EzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DPÉAiÀÄÄ PÀnÖPÉÆArgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ ©lÄÖPÉÆrj CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrvÁÛ §A¢zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 13/05/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ DPÉUÉ À ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÉÆøÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, DPÉAiÀÄ  JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʺÁQ zÀ©â ªÀÄ£ÉAiÀÄ n£ÀߣÀÄß QwÛºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 57,000/- ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ E§âgÀÄ F ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©qÀ¨Érj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©rj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ . UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2012 PÀ®A, 452,427,323,354,504,506(2), s¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


                   ²æà ªÀÄw ±ÉÆèsÁgÁt ¥ÀAZÁ¬Äw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀAvÉÃPÉ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀAvÉÃPÉ®ÆègÀÄ. EzÀÄÝ EªÀgÀÄ EA¢ÃgÁ CªÁ¸À & §¸ÀªÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥À¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À ªÀÄ£ÉUɼÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 28/08/2012 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ UÉÆãÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ zÀÄUÁð¹AUï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸ÁB UÉÆãÀªÁgÀ  FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀĪÀÄä£É ZÀPï PÉÆqÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ ¤£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÉÆÃqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É PÉÆÃw, ªÀiÁ£ÀUÉÃr CAvÁ JPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßêÀÄä ¨Á £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/12 PÀ®A 504.353,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-_

             JªÀiï.eÉÆõÁß UÀAqÀ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ªÉÄlÄÖ , ªÀAiÀÄ: 33ªÀ, eÁ;gÉrØ , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: UÀuÉñï£ÀUÀgÀ ªÀÄÆgÀĪÉÄʯï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ , vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ. UÀAqÀ£ÁzÀ JªÀiï.²æäªÁ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ:38 ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À C²é¤ ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ GqÀĦUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ  201 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Aug 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


                   ¢£ÁAPÀ: 24/08/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ ¢AzÀ PÀ¸ÀAzÉÆrØUÉ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÁvÁ¥ÀàAiÀÄå£À UÀ¢ÝUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ   ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÁAiÀÄå ¸ÀdÓ¯ïªÀgÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ. FvÀ£ÀÄ ¸ÉƪÀÄtÚ£À£ÉÆA¢UÉ ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¸ÀAzÉÆrØUÉ ºÉÆUÀĪÀ zÁj »rzÀÄÝ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÁvÁ¥ÀàAiÀÄå£À UÀ¢ÝUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ J/¹ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå-PÉ.J-36 -2585 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ gÀPÀÛzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÉUÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A-279.337. L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 26.08.2012 gÀAzÀÄ «oÀׯï vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: EPÁâ¯ï £ÀUÀgÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ ¸ÀÆÌ¯ï £À°è   ªÁ°¨Á¯ï DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄtÂPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ EvÀgÉ 6 d£ÀvÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ªÀÄtÂPÀAvÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÀ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ F KjAiÀiÁzÀ°è ªÁ°§¯ï CqÀ¨ÁgÀzÀÄ KPÉ DqÀ®Ä §A¢¢Ý CAvÁ E°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ CAzÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÀÄtÂPÁAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà PÉAZÀ¥Àà FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÀf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2012 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉÃ
                ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀªÀÄzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: ºÀjd£À ªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀiÁªÀ ZÀAzÀÄæ JA§vÀ£ÀÄ FUÉÎ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F§UÉÎ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvï JA§ÄªÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CV¤AzÀ®Æ «oÀׯï vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÉ¥Àà gÀªÀjUÀÆ ªÀĺÉñÀÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÀÆ  ¸Àj EgÀ°®è.¢£ÁAPÀ: 26.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß D½AiÀÄ ªÀÄtÂPÁAvÀ£ÉÆA¢UÉ UÁdUÁgÀ ¥ÉÃmÉ ±Á¼ÉAiÀÄ°è ªÁ°¨Á¯ï DqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è ¨sÀgÀvÀß vÀªÀÄä «oÀׯï FvÀ£ÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÁ°§¯ï ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ£À PÀqÉ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ªÀĺÉüÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ «oÀׯï FvÀ£ÀÄ ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ «oÀ×¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ  CªÁZÀå §åzÀÄ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý PÀ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A: 341,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2012 gÀAzÀÄ  40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ  CwAiÀiÁV ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÉlzÀªÀ¤zÀÄÝ C®èzÉ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÉ ºÉZï.L,« gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¢£ÉߨÁ« °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBPÀÄuÉPÉ®ÆègÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹lÖ¤AzÀ, ¢£ÁAPÀ 23/08/2012 gÀAzÀÄ 7.30 J.JA ¢AzÀ 10.00 J.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Àà£À JzÉUÉ,PÀwÛ£À »AzÉ, ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ¢¤ß¨Á« 46 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁBPÀÄuÉPÉ®ÆègÀÄ gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£ÉߣÀA 91/2012 PÀ®A 302,201, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;-
              ¢£ÁAPÀ: 25.08.2012gÀAzÀÄ  ºÀĸÉãï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: ¦ªÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁåUÀªÁl vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÁå¸ï ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À ºÉAqÀw UÁå¸À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ºÀgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r¯ÉPïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ 36J¸ï.-5692 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄÝzÀ£ÀÄß vÀ£Àß D½AiÀÄ gÁªÀÄÄ EªÀ¤UÉ £ÀqɸÀ®Ä PÉÆlÄÖ vÀ£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁªÀ¤ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ gÁªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »gÉà PÉÆÃmÉßPÀ¯ï zÁn ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ gÁªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà UÁrAiÀÄ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¹ÌqÁØV©¢zÀÝjAzÀ ºÀĸÉãï FvÀ£À  vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  C®èzÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w::-
¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄÆ£À¸ï C° vÀAzÉ ªÉƺÀäzï AiÀÄƸÀ¥sï C°, 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ¨ÁåAPï £ËPÀgÀ ¸Á: ºÉZï.J¯ï-31 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2012 gÀAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èzÀÄÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è. DUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV ¤ªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ EµÁðzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw £Ë¹Ã£ï ¥sÁwªÀiÁ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ EªÀj§âgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ §A¢gÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ EµÁðzï PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ°¨Á¬Ä zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ¥ÀvÀÛ vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ AiÀÄÆ£À¸ï C° FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß zÀUÁðzÀ°è ©lÄÖ EµÁðzÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ 2 UÀAmÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆ£À: zÀUÁðPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw §gÀ°®è.ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §ªÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C¯ÁägÀzÀ°èzÉÆÝlÄÖ 3,63,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è. PÁgÀt ¸ÀzÀj EµÁðzï ªÀÄvÀÄÛ DvÀvÀ£À ºÉAqÀw EªÀgÉà PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ AiÀÄÆ£À¸ï C° vÀAzÉ ªÉƺÀäzï AiÀÄƸÀ¥sï C°, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25-08-2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A: 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¢£ÁAPÀ: 5/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmɬÄAzÀ 6/05/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è aPÀ¥À«ð UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ®Qëöä £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À («dAiÀÄzÁ¸ÀgÀ PÀmÉÖ) zÀ°è ²æäªÁ¸À .²æÃzÉë,¨sÀÆzÉë ªÀÄvÀÄÛ UÀgÀÄqÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ EgÀĪÀ ¥ÀAZÀ ¯ÉÆúÀzÀ ªÀÄÆwð ¢£ÁAPÀ: 5.11.11 gÀAzÀÄ ¥ÀÆeÉUÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 6.05.12 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ dAiÀÄAw PÁ®PÉÌ GvÀìªÀ ªÀÄÆwð EgÀ°®è. PÁgÀt gÁªÀiÁZÁgÀ CZÀðPÀgÀÄ ²æà ®Qëöä £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À («dAiÀÄzÁ¸ÀgÀ PÀmÉÖ) ¸Á: aPÀ®¥À«ð FvÀ¤UÉ «ZÀj¹zÁUÀ j¥ÉÃjUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÄjUÉ PÀ½¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀj¸ÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ ªÀÄÆwð vÀj¸ÀzÉà EgÀÄzÀÝjAzÀ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 7.8.12 gÀAzÀÄ CZÀÌgÀ ªÀÄUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ PÉüÀ®Ä MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ°è vÀgÀĪÀzÁVºÉý ¢£ÁAPÀ: 09.08.2012 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ CzÉà jÃwAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ vÉÆj¹zÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄÆwðAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ¸ÀªÀiÁdzÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ M¥Àà°®è PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÆwð PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt CZÀðPÀgÁzÀ gÁªÀiÁZÁgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À EzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆrj CAvÁ dUÀ£Áxï zÁ¸ï gÀªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ 25-08-12 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2012 PÀ®A 380 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              £Á¹Ãgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ 40 ªÀµÀð G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ 36/6459 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 01.02.2007 gÀªÀÄzÀÄ ¨sÁUÉÆåÃzÀAiÀÄ læPï ºË¸ï ºÉÆqÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è 2,50,000/- gÀÆ. UÀ½UÉ Rjâ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÀtzÀ ¥ÉÊQ 50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ PÉÆlÄÖ Rjâ¹G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 6150/-gÀÆ. PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß 4 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀlÄÖvÉÛÃ£É CAvÁ mÁmÁ ªÉÆmÁgÀ ¥sÉÊ£Á£ïì UÀÄ®âUÁðzÀ°è ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £Á¹Ãgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ 40 ªÀµÀð G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀĺÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¸ÀtÚgÁªÀÄAiÀÄå 45 ªÀµÀð G:-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:-F½UÉÃgÀ ¸Á;-«ÄgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FvÀ¤UÉ 40.000/- gÀÆ.UÀ½UÉ £ÀUÀzÀÄ PÉÆlÄÖ H½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£Éì÷¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ºÀt PÀlÄÖªÀzÁV ¸ÁÖA¥À£ÀÄß ¢£ÁA: 08.10.2007 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÄÃ¯É £À£ÀÆ¢¹zÀ ªÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥sÀå£Á¤ìUÀÆ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ºÀt PÀlÖzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA: 43/2012 PÀ®A 420, 422, gÉ/« 120 ©) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2012 gÀAzÀÄ  81  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À QgÀÄPÀļÀ ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ:-
              gÁdªÀiÁ UÀAqÀ DzÀªÀiï¸Á¨ï UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À.À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À «ÄlèPÉÆÃqï UÁæªÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DzÀªÀiï¸Á§ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, HgÀ »jAiÀĪÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ.19-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   DPÉAiÀÄ vÀAzÉ & E£ÀÄß½zÀ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ & CvÉÛUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ  gÀªÀgÀÄ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉäÃ¯É ºÉÃUÉ EzÀÄÝ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁqÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉAzÀÄ PÀÆUÁqÀ ºÀwÛzÁUÀ, DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ  JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄ߸ÉÆAl, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.   DPÉAiÀÄ UÀAqÀ & CvÉÛ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉøÀvÀÄÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ.¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀÄÛ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.25-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.J¯ï.¹ ¸ÀAzÉñÀ J¸ï.ºÉZï.N ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¢AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/12 PÀ®A.498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 19 ªÀµÀð eÁw ZɮĪÁ¢ G:- PÀÆ° ¸Á:- ¢¤ß FvÀ£À eÁwAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà 35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ wPÀÌAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw AiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 11/12/2010 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£À  CfÓ ©üêÀÄPÀÌ UÀAqÀ ¨Á®¥Àà 50 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ CfÓ ©üêÀÄPÀÌ£À zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ wPÀÌAiÀÄå ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ DVzÀÄÝ FUÀ D ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj £ÁUÉñÀ EªÀgÀÄ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ¤ªÀÄä CfÓUÉ gÁf DUÀ®Ä ºÉüÀÄ CAvÁ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä CfÓUÉ gÁf DUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DPÉAiÀÄÄ M¥Àà°®è F jÃw EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ   £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà 35 ªÀµÀð , wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà 38 ªÀµÀð E§âgÀÆ §AzÀÄ CvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä CfÓUÉ gÁf DUÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄ CAzÀgÉ ºÉüÀÄwÛ®è ¤£ÀUÉ MzÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ ¹ÃzÀ DUÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁUÉñÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÆj vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wPÀÌAiÀÄå£ÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ   gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 20 ªÀµÀð & ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÉÆç 26 ªÀµÀð EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ wPÀÌAiÀÄå ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ FªÀvÀÄÛ G½¢AiÀÄ¯É E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÉzÀjQ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2012 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¢¤ß UÁæªÀÄ  FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ PÀÄrð gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è ²ªÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ ºÁUÀÆ dA§¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀªÀÄä £Á®ÄÌ ¸ÉÃj §AzÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ÃgÀÄ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä vÀÄA©PÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¤Ã£ÁåPÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÉñÀ£À JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. ©üêÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÁUÉñÀ£À ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, dA§¥Àà EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÁUÉñÀ£À JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, UÉÆëAzÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀ£À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ PÉʬÄAzÀ £ÁUÉñÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ©üêÀÄ vÀAzÉ FgÉñÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ EAzÀÄ G½¢AiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2012 PÀ®A. 323, 324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð gÁªï ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ºË¹AUï PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw.FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¹Ãqïì CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁ±ÀA f¯ÉèAiÀÄ DzÀèAw ªÀÄAqÀ®PÉÌ GgÀĽ ©Ãd ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ²¥sïì PÁgï £ÀA: PÉJ.26 JA.7666 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®PÀ gÁeï E§âgÀÄ UÀAUÁ«¬ÄAzÀ ¢£ÁA: 23.08.,2012 gÀAzÀÄ DAzÀæzÀ DzÀèAwUÉ ºÉÆÃV GgÀĽ ©Ãd ªÀiÁgÁlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24.08.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: UÀAUÁªÀwUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgï ZÀ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §®¨ÁdÄ ºÉÆÃV J¯ï.L.¹. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ©æqïÓ UÉ §®ªÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ gÁeï FvÀ£À ºÀ£ÉUÉ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æäªÁ¸À¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:155/2012 PÀ®A: 279 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               PÀjAiÀÄ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä , eÁ; ªÀiÁ¢UÀ , ªÀAiÀÄ: 70ªÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆüÀ¨Á¼ï , vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀAUÀªÀÄä EªÀjUÉ FUÉÎ 20 ªÀóµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ JzÉ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-15 UÀAmÉAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÀjd£ÀªÁrAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 04-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.09/2012 , PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 23/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ®ªÀiÁt 30 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| zÉøÁ¬Ä¨ÉÆUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ.  FPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ªÉÄÃWÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤ªÀÄzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ®ªÀiÁt 35 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| zÉøÁ¬Ä¨ÉÆUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ.  FvÀ£ÀÄ ºÀ¼Éà ¹nÖ¤AzÀ EzÉà ¸ÀƼÉìÄAzÀ DqÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À DVzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  PÉÊ»rzÀÄ, ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀVrzÀÄ J¼ÉÃzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðPÀAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/12 PÀ®A 504.354, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät @ ®ZÀÑ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 40 ªÀµÀð eÁ-F½UÉÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ©dÓ£ÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀPÀÌ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà 52 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw vÁAiÀĪÀÄä 35 ªÀµÀð, ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ®PÀëöät£À  CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 45 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 30 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ DvÀ£À  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀwÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄÃAiÀĹ¢ÝÃj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ E°è AiÀiÁgÀÆ ªÉÄìĸÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ ¦PÁÓ° PÀnÖUɬÄAzÀ DvÀ£À  PÀPÀÌ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà¤UÉ JqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ §® ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀ£ÀÄ , £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ DvÀ£À  §®ªÉÆtPÁ®Ä, JqÀªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ DvÀ£À  ºÉAqÀw vÁAiÀĪÀÄä¤UÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2012 PÀ®A. 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ©dÓ£ÀUÉÃgÁ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ, ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀgÀ¹AºÀ£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, 65 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀÑ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ wªÀÄäAiÀÄå 40 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 30 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£À vÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, CªÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß KPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©nÖÃj ºÀwÛ ºÉÆ® ®ÄPÁì£À DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉüÀ®Ä CªÀgÀÄ  gÁªÀÄ¥Àà£À  vÀªÀÄä£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©lÖgÉ K£ÁAiÀÄÛ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÁÝªÉ £ÁªÀÅ zÀÄqÀÄØ PÀlÄÖvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀ£ÀÄ §ArAiÀÄ UÀÆlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£À  vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ®ZÀÑ¥Àà£ÀÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ §Ar UÀÆlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉ »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ PÀÆqÀ MAzÀÄ §ArUÀÆl¢AzÀ DvÀ£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ C§ÄݯÁè vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§ C°, 25 ªÀµÀð, E§âgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §ArAiÀÄ UÀÆlUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2012 PÀ®A. 447 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. lrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ :20-08-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁdtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà ªÀqÀUÉÃj ªÀ:27 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ EªÀgÀÄ ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DvÀ£À  vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà£ÀÄ F »AzÉ 1)GªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:35 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ 2)CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:32 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ3)ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:60 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®UÀmÁÖ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ£É PÀlÖqÀzÀ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ ¹«¯ï zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆrzÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà PÉÆÃlðUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ºÁPÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §AvÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß wAr vÀUÉwë ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ gÁdtÚ¤UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀ߸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¼À¥Àà£ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, PÉÆÃlð£ÁåUÀ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ï vÉÆPÉÆÌAræ ¸Àj E®èzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄz°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ºÀnÖ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: À 107/2012 PÀ®A. :504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2012 gÀAzÀÄ  97   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                 ¢£ÁAPÀ 22-08-2012 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°è CA¨Áf UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ®Ä 40ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄB gÁeÉñÀéj 16ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CA§tÚ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ  C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  252/2012 PÀ®A. 366(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

           ¢£ÁAPÀ:- 23-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÆ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ° ¥ÁmÉÃ¯ï  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ºÁUÀÆ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÁAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ §£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ  §£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ E§âgÀÄ ¸Á- ºÀÆ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr °AUÀ£ÀUËqÀ¤UÉ ''¯É ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÀ£Àß PÉý ºÉÆ®zÀ°è §A¢ÃgÀ¯ÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ E°èAiÉÄà ºÀÆvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ DvÀ£À  JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¥ÁAqÀÄ FvÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2012 PÀ®A: 447,341,323,504,506,427¸À»w  34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2012 gÀAzÀÄ  42   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9000    /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Aug 2012

Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                   ¢£ÁAPÀ 22-08-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JAPÉÌ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¦£À°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ  r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÁ½ ªÀiÁr. CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ DzÀgÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹Q©zÀݪÀ¤AzÀ   dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1200/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2012 PÀ®A.78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-30 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, 25 ªÀµÀ, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á:PÀ°èzÉêÀPÀÄAmÁ, ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ ªÀÄAqÀ®, (J¦) ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, FgÀtÚ vÀAzÉ PÀÄj ¤AUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, ºÁUÀÆ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, J®ègÀÆ ¸ÉÃj 800 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÀzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ J¯É ©ZÁÑ° UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ J¯É©ZÁÑ° ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹PÉÆArzÉݪÀÅ, ¢£ÁAPÀ 18-08-2012 gÀAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà, ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ gÀAUÀtÚ EªÀjUÉ aPÀÄ£ï UÀÄ£Áå dégÀ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, PÉÆAqÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß §¯ÉAiÀÄ°è ºÁQ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆAqÀAiÀÄå gÀªÀjUÉ JZÀÑgÀªÁV JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄjUÀ½UÉ ºÁQzÀ §¯ÉAiÀÄ 5 PÀA§UÀ¼ÀÄ QvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀݪÀÅ, PÀÆqÀ¯Éà FgÀtÚ£À£ÀÄß J©â¹ E§âgÀÆ PÀÆr £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀÄjUÀ¼À §¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ 800 PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÁt°®è, PÀÆqÀ¯Éà vÀªÀÄÆäjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÁUÀ £ÁUÀ¥Àà, ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ gÀAUÀtÚ EªÀgÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹UÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯É©ZÁÑ° PÁåA¦£À d£ÀgÀÄ J¯É©ZÁÑ° PÁåA¦£À ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£À°è 500 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆrºÁQzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ°è 150 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀªÀÅ, E£ÀÄß½zÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ CzÉà ¢£À J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ PÀÄj ¸ÀAvÉUÉ, ¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀwÛPÉÆAqÀ PÀÄj ¸ÀAvÉUÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆøÀV ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV PÀÄjvÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÀ PÁgÀt J®ègÀÆ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ   ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ   ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A. 379 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                       PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ §¸ÀªÀgÁd£À ºÉÆ®zÀ°è §gÀĪÀ zÁjAiÀÄÄ ªÀÄgÀPÀ¯ÉÆÃgÀ zÉÆrØ ªÀÄÄAvÁzÀ EvÀgÉ zÉÆrØ UÀ½UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß 1) AiÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄdÓ¯ï ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 2) gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 3) AiÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄåUÀÄdÓ¯ï ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 4) §¸ÀìAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄdÓ¯ï, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 5) §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄdÓ¯ï, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 6) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; §AUÁgÀAiÀÄå, ¤A¨ÉÃgï, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 7) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ; gÁªÀÄAiÀÄå, PÀįÉÃðgïzÉÆrØ, 8) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ZÀAzÀ¥Àà vÀÄUÀ¯ÉÃgï, 9) ¨Á®¥Àà vÀAzÉ; gÀAUÀ¥Àà, PÀA¦, PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 10) ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ; gÀAUÀ¥Àà PÀA¦, PÉ.E§UÉÃgÀ. 11) gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ; §AUÁgÀAiÀÄå ¤A¨ÉÃgï, PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 12) CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ: AiÀÄ®èAiÀÄå JA.PÀįÉÃðgïzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QwÛ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Hj£ÀªÀgÀÄ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀjUÉ zÁj ©qÀĪÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀgÀÆ ©nÖgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 22/08/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ:ªÀdgÀAiÀÄå, 55ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á- PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ Hj£À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ vÉÆÃrzÀ eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ ªÀÄļÀÄî PÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C¯Éè ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ PÉîªÀÅ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E°èAiÉÄà ¤£ÀߣÀÄß vÀUÀÄÎ vÉÆÃr ºÀÆvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DvÀ£ÀÄ  Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆrè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ SÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ zÀÄA¨Á®Ä ©zÀÄÝ PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¹ ºÉÆUÉzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ NqÁqÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃr ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,506,307,427, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¤ÃgÁªÀj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

         ¢£ÁAPÀ:-22-8-2012 gÀAzÀÄ 11-40 J.JAPÉÌ eÁ°ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀ zÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ 47 £Éà ªÉÄʯï ZÉÊ£ï £ÀA 2557 JqÀ ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ ZÉÊ£ï £ÀA 2548 §® ¨sÁUÀzÀ ¸ÉêÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß 1) ±ÉÃRgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀAiÀÄå¸Áå«Ä ¸Á: dA§Ä£ÁxÀ£ÀºÀ½î 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÁvÉ¥Àà CAUÀr ¸Á: eÁ°ºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉÊ¥ï ªÀÄÆ®PÀ C£À¢üPÀÈvÀ CPÀæªÀĪÁV ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉÆAqÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉUÉ £ÀµÀÖ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ²æÃ. J£ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ J£ï. §¸À¥Àà ªÀ: 39, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï £ÀA 1 PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A 55(1)(2) PÉ.L AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 431, 427 gÉ/« 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ºÀÄtZÉÃqï, 38 ªÀµÀð, ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà PÀÆr UÀ¢Ý ºÀaÑ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽzÀÝ   ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢, ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢,3]gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀiÁ£À¥Àà  £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:  ºÀÄtZÉÃqï,] UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÀÄtZÉÃqïEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà AiÀiÁgÀ ºÉÆ® CAvÁ UÀzÉÝ ºÀaÑ §A¢¢Ýj CAvÁ AzÀªÀgÉà ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ® CAvÁ ºÀaÑ §A¢zÉÝÃªÉ JAzÁUÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ
 ©r¸À®Ä §AzÀ  vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸Á§tÚ¤UÉ  CAV »rzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄ« UÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2012 PÀ®®A: 341,504,323,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2012 gÀAzÀÄ 63    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   11400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.