Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Jul 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ

²æêÀÄw ±ÁgÀzsÀ UÀAqÀ F±À¥Àà 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï.
¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À«
                ¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zÉÆqÀØ §¸Àì¥Àà vÀAzÉÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀA¥ÀÆålgïzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ F±À¥Àà 21 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä CvÉÛUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¨ÁvÀgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁ¼É. £ÁªÀÅ E°èAiÀĪÀgÀUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ EvÀgÉà HgÀÄUÀ¼À°è wgÀÄUÁr «ZÁj¹zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 77/2014 PÀ®A; ªÀÄ»¼Á PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ 5'x2'' ¸ÁzÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉA¥ÀħtÚ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄUÀÄ. zÀÄAqÀĪÀÄÄR, GzÀÝ£ÉAiÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä.
ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ: 1) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄPÀ®gï ¹ÃgÉ, PÉA¥ÀÄ PÀ®gï ¨Ëèeï, JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆïÉUÀ¼ÀÄ, PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ : J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀÄ ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ¸Àé®à ¸Àé®à EAVèõÀ eÁÕ£À«gÀÄvÀÛzÉ.

PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ : 08538-252028
¦.J¸ï.L : 9480803867
PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ : 08532-235635

                ದಿನಾಂಕ: 03-07-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಸೋಮರಾಜು ತಂದೆ ಪಲ್ಲಾರಾಜು ವಯ: 59 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಮ್ಮಾ ಉ:ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಮೈದೊಳ್ಳಲು ಮಲ್ಲಾಪುರ ತಾ:ಭದ್ರಾವತಿ ಜಿ:ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಮಗೆ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬನೆ ಮಗನಿದ್ದು 2004 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗನ್ನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಾವ ಎಂಬುವವರ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೌಜನ್ಯ ಎಂಬುವವಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ತನ್ನ ಮಗ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ್ಗೆ 15-20 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಸೌಮ್ಯ ವಯ: 9 ವರ್ಷ ಇವಳ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವ ದಿಸೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಗ ದಿನಾಂಕ:24-06-2014 ರಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿದು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಬೀಗ ಗನ್ನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಾವ ಇವರು ತಮ್ಮ  ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅಂದರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 29-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರಾಯಚೂರು-ಡಾವಣಗೇರಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಈತನ ಭಾವ ಮೈದ ಸುಧೀರ ಈತನು ಹತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಗ ದಿನಾಂಕ:29-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಡಾವಣಗೇರಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 139/2014 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁåzÀgÁ¼ï, ªÀAiÀĸÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, G: £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀr ªÀiÁ°PÀ, ¸Á: HlPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀªÀÄä £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrUÉ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ ªÀiÁ£À« UÉÆqÁ£ï¢AzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥ÀàUËqÀ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃrªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ HlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀPÉÌ §gÀÄEgÀĪÁUÀ HgÀ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ÀļÀîºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ  eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄgÀ§gÀÄ, 3) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ  vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, 4) ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ. 5) ºÉZï,JA.n,.ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄPÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ, 6) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 7) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ ZÀ®ÄªÁ¢ 8) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 9) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ 10) ±ÀgÀt¥Àà (£ÁUÀªÀÄä UÁæ. ¥ÀA.¸À. ªÀÄUÀ) PÀÄA¨Ágï 11) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw PÀÄgÀ§gÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: J¯ÁègÀÆ HlPÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F  HgÀ°è F £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAVqÀUÉ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ E½¹zÀgÉà ¤ªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ zËdð£Àå ªÀiÁr UÀÄAqÁVj¬ÄAzÀ ¨ÉzÀj¹ zÀ¨Áâ½PÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ,. £Á£ÀÄ  ºÉÊPÉÆÃlð DzÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀ gÀªÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀrUÉ zÁ¸ÁÛ£À£À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ «£Á: PÁgÀt £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ zÉéõÀ¨É½¹ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrUÉ  zÁ¸ÁÛ£ÀÄ E½¸ÀzÀAvÉ  CqÀvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà , zÁ¸ÁÛ£ÀÄ E½¹zÀgÉà ¤ªÀÄä¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ©qÀÄvÉÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 78/2014 PÀ®A:341.143,147,504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


ಆರೋಪಿ ನಂ. 1  ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§  ಮತ್ತು 2  ) ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ C¸ÀèªÀÄ vÀAzÉ  gÁeÁ¸Á§ 22ªÀµÀð,ªÀÄĹèA. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ºÀnÖ  FvÀ£À ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಳ್ಳೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಸದ್ರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 03-07-14 ರಂದು 8-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಾವ ಮಹಿಬೂಬ ಒಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಿರೇನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದರಾನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಃ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ವಿರೇಶನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಲು ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ತಲೆಗೆ ಬಡೆದು, ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2014 PÀ®A. 341, 504, 324, 326, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
    
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2014 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,600-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.