Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
          ¢£ÁAPÀ-30/09/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ HgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ   1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà »gÉPÀÄgÀħgÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÄAqÀgÀV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÆý ºÀÄAd ¥ÀAzÀå DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 04 fêÀAvÀ PÉÆý ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß C.Q-1800 ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 02 ¸ÀtÚ PÀwÛUÀ¼ÀÄ C.Q E®è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 1845 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ªÀÄAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2013 PÀ®A-87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 29-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ: ²ªÀ¥Àà aPÀÌUÀÄqÀØ, 35ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽwzÁÝUÀ, 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ aPÀÌUÀÄqÀØ, 2) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ aPÀÌUÀÄqÀØ 3) ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  eÁUÀzÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ `` J¯Éà ¸ÀƼÉà £ÀªÀÄä eÁUÉ £ÀªÀÄUÉ ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ©qÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£É PÀnÖ¢ÝgÉãÀÄ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆÃPÀÄÌ EzÉ '' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÉÝªÉ £ÁªÀÅ KPÉ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, DgÉÆæ £ÀA. 02 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 03 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ `` F ¸ÀƼÉzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀj ºÁQj '' CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ `` EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè '' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2013 PÀ®A-504,323,341,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.10.2013 gÀAzÀÄ 119 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.