Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Jun 2018

Reported Crimes


                                                                                           

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 17-06-18 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ LZÀgï  ªÀÄĤ¯Áj £ÀA§gï PÉJ-36-1967 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦.«.¹. ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ PÉÆëðºÁ¼ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  «ÃgÉñÀ (ªÀÄÈvÀ) FvÀ£ÀÄ D «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVwÛzÁÝUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ-PÉÆëðºÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAd½î UÁæªÀÄzÀ PÀ¨ÉâÃgï PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À JqÀªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÁå©£ÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ «ÃgÉñÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¹QÌ ©zÀÄÝ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ, ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ FgÀtÚ 23 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G: nà ¸ÁÖ¯ï  ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/18 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2018 gÀAzÀÄ 199 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  31000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.