Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 17.09.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸೂಗೂರು ಮೊಗಲತ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುರೇಶ @ ತಮ್ಮಡು ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ, ಸಾ: ದೇವಸೂಗೂರು  FvÀ£ÀÄ ಯಾವ ಸೂಳೆ ಮಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವನು ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳದೇ ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರೇನು ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ತನ್ನ ಸೀರೆ ಸೆರುಗು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA;  102/2015 PÀ®A: 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 18/9/15 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÊzÀgï C° vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: £ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ 1£ÉÃPÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£À  vÀAzÉAiÀiÁzÀ £À©Ã¸Á¨ï vÀAzÉ dªÀiï²Ãgï 65 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á:£ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ.¦.¹. PÀA¥ËAqÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ @ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á:OgÁzÀ  f¯Éè ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-28 nJ-6718 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  £À©Ã¸Á¨ï¤UÉ vÀ¯É, JqÀUÀtÄÚ, JqÀPÁ®Ä E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼Á VzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ದಿನಾಂಕ.18.09.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà 55 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÉPÉÌgÀªÀÄqÀÄ UÉÆ®ègÀºÀnÖ ಮತ್ತು ಆದಪ್ಪ  ಕೂಡಿ ಜೆಕ್ಕೆರಮಡು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೀಮಾದ ಯಂಕಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದೆ ಧನಗಳು ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಆದಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗಡೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ & ಬಲಗಡೆಯ ಕಿವಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು & ಆದಪ್ಪನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು   ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA:  157/2015 PÀ®A 143 147 323, 324, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                                                                                                           
¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ: ¢. ªÀÄgÉ¥Àà ªÀiÁåwæ, 40ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ.FPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¢: 29/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ DPÉAiÀÄ PÁtzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á FPÉAiÉÆA¢UÉ  ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¹zÀÞ°AUÀ vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ  ¸À®ÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹  C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ  °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 221/2015 PÀ®A. 366(J) L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     
C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ.  1) ºÉ¸ÀgÀÄ-   ¤ªÀÄð¯Á  2) ªÀAiÀĸÀÄì -  17ªÀµÀð,  3) vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR,   ªÉÆAqÀªÀÄÆUÀÄ, PÉA¥ÀħtÚzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ.  4) ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁQzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ-  £Á² ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ. 5)ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉUÀ¼ÀÄ. :- PÀ£ÀßqÀ, vÀ«Ä¼ÀÄ,
         
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                            ¢: 01/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ಫಿರ್ಯಾದಿ C¸Áæ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĸÀÆzï C£Àégï, ªÀAiÀiÁ:43 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G-UÀÈ»tÂ, ¸Á:eÁ¤AiÀiÁ ªÉƺÀ¯Áè, ºÀ¼É 100 £ÀA. ©Ãr PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತವರೂರಾದ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 15 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಸರ, 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 5,000/- ರೂ ಇರುವ ಲೇಡೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಗೇಗ್ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲಿರುವ ಲಗೇಜ್ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸರ್ಜಾಪೂರ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅ:ಕಿ:41,600/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 5,000/-ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 46,600/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2015 PÀ®A. 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ದಿನಾಂಕ 18-09-2015 ರಂದು 4 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ, ಮಾಡಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಿನ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ವಯ:42 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಾಡಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ  ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಪೋಚಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 20 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೌಚುಗಳು ಮತ್ತು 90 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 20 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೌಚುಗಳು ಅಂ.ಕಿ ರೂ. 1610/- ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 150/- ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 268/2015 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.09.2015 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.