Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Mar 2012

Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀ: 25, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-13-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆrè ¨Á¬Ä vÉƼÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£À£ÀÄß G¥Àà®zÉÆrØ, CAPÀ°ªÀÄoÀ, gËqÀPÀÄAzÀ, AiÀÄÄ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è DvÀ£À JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5 Cr EzÀÄÝ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ JuÉÚUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ EzÀÄÝ ©½ ¥ÀAZÀ, ©½ ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 13-03-2012 gÀAzÀÄ ¨sɼÀV£À 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¨sÀVÃgÀxÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ M¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀwÛ¹ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä EmÁÖUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ Qr UÁ½UÉ ¥ÀPÀÌzÀ°ènÖzÀÝ n.«.J¸ï. JPÀë JJ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J. 36 AiÀÄÄ-7209 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÉÆÃjzÀÝjAzÁ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.17,000/- ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 03/2012 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ ªÀ: 25, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ°èPÁdÄð£ï mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð£À°è UÀĪÀiÁ¸ïÛ PÉ®¸À ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ CªÀÄAvÀæt ¥ÀwæÃPÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀ: 35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ²PÀëPÀ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À ºÁ/ªÀ: ªÀĺÉçƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ CªÀÄAvÀæt ¥ÀwæÃPÉ PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÄzÁæQëAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ »ZÀÄQ PÀÄwÛUÉ ¸ÀÄvÁÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÀ°è¤AzÀ PÀqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ E£ÉÆߪÉÄä JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2012 PÀ®A 323, 324, 504 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 13/03/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,19ªÀµÀð,ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸Á-CgÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÉÃjzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ CAUÀrAiÀÄ°èlÖªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C£ÁªÀÅvÀ¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ gÀÆ 2,96,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 06/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ;14-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁzsÀQæõÀÚ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªï ªÀ: 30, eÁ: ªÉʱÀå G: ¸À¥ÁèAiÀÄgïì CAUÀr ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀ: 20, eÁ: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36 AiÀÄÄ 6605 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ZÀað£À ºÀwÛgÀ ¹ÌqïAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ JqÀ PÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁzsÀPÀȵÀÚ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A 279, 337. 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
JA.gÁeÉñÀ vÀAzÉ JA.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 38 ªÀµÀð,eÁ;-PÀªÀiÁä. G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥À vÁ;-ªÀiÁ¤é. ªÀÄvÀÄÛ ¹.ºÉZï.¸Á¬Ä¨Á§Ä vÀAzÉ ¹.ºÉZï.ªÉAPÀlgÁªÀÅ 45 ªÀµÀð, eÁ;-PÀªÀiÁä. G;-¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀr PÉ®¸À,¸Á;-CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥À vÁ;-ªÀiÁ¤é. EªÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÀĶ£ï ¸ÀA§AzsÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-ªÀµÀðUÀ½AzÀ dUÀ¼ÀªÁV E§âgÀ°è zÉéõÀ«zÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ:-13/03/2012. gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ JA.gÁeÉñÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁåA¦£À n.«ÃgÀ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀA§AzsÀ zÉêÀjUÉ ºÉÆÃV C°è DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ JA.gÁeÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ DUÀ ¹.ºÉZï.¸Á¬Ä¨Á§Ä£ÀÄ JA.gÁeÉñÀ vÀªÀÄä¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012.PÀ®A.504, 323, 341, 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 12-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¯ï.L.¹ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ ªÉĺÀ§Æ¨ï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:20ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃzÁªÀw EªÀgÀÄ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36/9756 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36/9756 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À GgÀĸÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-8829 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉĺÀ§Æ¨ï¸Á¨ï¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ , JzÉUÉ , JqÀPÉÊUÉ , JqÀªÉÆtPÁ°UÉ , §®ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ Qî ºÀwÛgÀ PÉwÛzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÃzÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À EªÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012 PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ §¸ÁÖAqÀ ¸À«ÄÃ¥À AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB 28 ªÀµÀð ¸ÁB §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥À AiÀÄzÀÝ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-35 ºÉZï-8395 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ DA§Ä¯É£Àì £À°è ªÀÄzsÁåºÀß 01-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄB25 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 279,304 (J) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ 86-¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ