Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Sep 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: 

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ : 02-09-2019 ರಂದು  12-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಕುರುಕುಂದಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದಿನ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯಂಕಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಯಂಕಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈತನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಪಡೆದು ಡಿಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ HC-233, PC-679 ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  1-30 ಪಿ.ಎಂ  ಕ್ಕೆ  ಭಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01  ನೇದ್ದವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 760 ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ & ಬಾಲ್ ಪೆನ್  ನೇದ್ದವಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ  ಶೇಷಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ , ಮಟ್ಕಾ ಬುಕ್ಕಿ  ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು ರವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನೊಂದಿಗೆ  3-00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ  NCR ನಂ. 36/2019 ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 02-09-2019 ರಂದು 8-00 Pm ಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸದರಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 158/2019 ಕಲಂ 78  (iii)  ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ: 01-09-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà © CVß ¦J¸ï.L zÉêÀ¢UÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) ¸ÀzÁðgÀ ¥ÁµÁ G- zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÁlgï ªÀiÁå£ï ¸Á- vÉ¥ÀàgÀUÀÄAqÀ ªÀĹâ zÉêÀzÀÄUÀð 2) ªÀĺÀäzï C° ¸Á- vÉ¥ÀàgÀUÀÄAqÀ ªÀĹâ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ  ¸ÀzÁðgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀĺÀäzï C° FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ  EAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ  ºÉÆÃUÀĪÀ PÉJ¸ï.Dgïn¹ §¹ì£À°è vÀ£Àß vÀªÀÄä ºÀwÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ , vÀ£Àß  vÀªÀÄä£ÀÄ nPÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «ZÁgÀªÁV §¸ÀÄì PÀAqÀPÀÖgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. MAzÀÄ ªÉüɠ §¸ÀÄì PÀAqÀPÀÖgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß  vÀªÀÄä£À «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ PÉÆlÖ°è ¤Ã£ÀÄ  PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¦J¸ï.LgÀªÀjUÉ ºÉýzÁUÀ, ¦J¸ï.LgÀªÀgÀÄ  AiÀiÁgÀzÀÄ vÀ¥ÀÄà EzÉAiÉÆ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ, DUÀ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 01 ¸ÀzÁðgÀ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß  vÀªÀÄä£À «gÀÄzÀÝ ¤Ã£ÀÄ  PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÝ°è ¤£ÀUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤£ÀߣÀÄ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ ¦J¸ï.LgÀªÀjUÉ zÀ«ÄÌ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CzÉà jÃw ªÀĺÀäzï C° FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ  ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ zÀ«ÄÌ ºÁQzÀÄÝ,  £ÀAvÀgÀ oÁuÉ DªÀgÀtzÀ°èzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹¦¹-118 gÀªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀzï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 125/2019 PÀ®A 353, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.