Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 10.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½ªÀÄzÀ PÁ°¤AzÀ ZÀ¥Àà;°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143,323,341,355 504 ¸À»w 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 09.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð £ÀUÀgÀzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ C°èUÉ §ªÀÄzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀļÀd¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå §åzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è Cfð ºÉÃUÉ PÉÆnÖgÀĪÉà ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ M¼Éî ªÀiÁw¤AzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¥Áæt vÉUÉAiÀÄÄvÉÛªÉ CqÀØUÀnÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143,147,148,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ±ÁåªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ CAa ªÀ: 38, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÉÄÃ¯É ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ ¨Áå£Àgï£ÀÄß 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀÄAmÉ¥Àà PÀÄzÀÄjªÉÆw ªÀ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¨sÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀºÀjAiÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áß¼À ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) DzÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀºÀjAiÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀÄAmÉ¥Àà PÀÄzÀÄjªÉÆw ªÀ: 22, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÁQë ºÉüÀÄwÛ K£À¯Éà CAvÁ CªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨ÁgÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¨Áå£ÀgÀ ºÀj¢zÉÝÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ »rzÀÄ wgÀÄ«zÀÄÝ C®èzÉà PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 5/2013 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 355, gÉ/« 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå±ÉnÖ ªÀ: 30, eÁ: ªÉʱÀå G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1030/- ºÁUÀÆ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt UÀAUÁzsÀgÀ¸Áé«Ä £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï (§ÄQÌ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 6/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

FUÉÎ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄAmÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ¼À 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ   UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà eÁ: ºÀjd£À FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ¼À 10.01.2013 gÀAzÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄå£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ 1)  UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà eÁ: ºÀjd£À 02) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà eÁ: ºÀjd£À03) §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÁ: ºÀjd£À J®ègÀÆ ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀgɬĹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ QlQ ¤£Éà ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÀÄzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A: 323,504,324 ¸À»vÀ 34 L.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ®Qëöäà UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ClªÁr¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ªÉļÉAiÀÄ°è »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑzÉà ºÁUÉAiÉÄà ©nÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 7.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¯ÉÊmï ºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À C¯Áäj vÉUÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è EzÀÝ 41/2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 11/2 vÉƯÉAiÀÄ JgÀqÀÄ eÉÆÃvÉ ¨ÉAqÉÆð MlÄÖ C.Q.gÀÆ; 36,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¸Á¼À °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 3/2013 PÀ®A.380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ11.01.2013 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17400- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.