Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             
     ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ UÀAUÀgÁdÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï , ºÁ.ªÀ: ºÉZï.²ªÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀUÀÄr »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ°è d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ 05 jAzÀ 14 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ , JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ¤AzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁr¹ «ZÉÑÃzsÀ£É PÉÆr¹zÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄAqÁVj ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ®Äè MUÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 25-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉ EgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ£ÀUÀgÀzÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ºÉZï.²ªÀ¥Àà vÀA.«ÃgÀ£ÀUËqÀ , ªÀAiÀÄ:66ªÀ, 2) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀA. ºÉZï.²ªÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, 3) ±ÁAvÀªÀÄä UÀA.ºÉZï.²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:58ªÀ, , 4) ®Qëöäà UÀA.«ÃgÀ£ÀUËqÀ , ªÀAiÀÄ:48ªÀ, £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , 5) AiÀÄgÀªÀiÁn C«ÄägÁdÄ vÀAzÉ ¥ÉzÀÝAiÀÄå, 65 ªÀµÀð, 6) AiÀÄgÀªÀiÁn ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ C«ÄägÁdÄ 60 ªÀµÀð, 7) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ vÁvÁgÁdÄ 50 ªÀµÀð, 8) ¸Á«vÀæªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, 9) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA.UÉÆëAzÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:30ªÀ, 10) ²æäªÁ¸À vÀA.ªÉAPÀlgÁªï , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, 11) ¸Á¤¦¤ß ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä vÀA.UÀAUÀgÁdÄ , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, 12) ®Qëöäà UÀA.²æäªÁ¸À  , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, 13) alÆÖj ²æäªÁ¸À vÀA.alÆÖj gÁªÀĨÁ§Ä , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, 14) ªÉ®Æèj UÁA¢ü vÀA.ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÀAiÀÄ:55ªÀ, DgÉÆæ £ÀA. 05 jAzÀ 14 ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊ PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . EzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA.01 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 05 jAzÀ 14 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ MUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §mÉÖUÀ½UÉ «ÃAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ºÀaÑ DgÉÆæ 01 jAzÀ 04 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ , ¨ÉÊzÁr , zÀ¨Áâr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 407/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2013 PÀ®A: 143, 147, 120(©), 448, 341, 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .    
 EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-
¢£ÁAPÀ:30-03-2013 gÀ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀi°è  UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ2) ¸ÀgÀUÀÄtA ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁzsÀjAiÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ. £ÉÃzÀݪÀgÀÄ,DgÉÆæ £ÀA:01 FvÀ£ÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜUÉ ªÉÆøÀªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß K¼À£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ £ÀPÀ° CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA:02 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ ¸Àȶֹ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀªÁVzÀÄÝ, ªÉÄð£À DgÉÆævÀj§âgÀÆ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜUÉ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀPÀ° CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀA¸ÉÜUÉ £ÀPÀ° CAPÀ¥ÀnÖ ¸Àȶֹ ªÉÆøÀªÀiÁrzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠PÀÄ: ²æÃzÉë ¨sÀzÀævÁ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈvÁ¢üPÁj F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥ÉÆà £ÀA:7760992354.EªÀgÀÄ
  DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2013 PÀ®A. 468 , ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-
¢£ÁAPÀ:10.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ UÀuÉñÀ PÉ¥É ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 124 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.214 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀuÉñÀ PÉ¥É ¸Àé®Äà zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, UÀuÉñÀ PÉ¥É ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ EªÀiÁªÀĸÁ§£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 850/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀilPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2013 PÀ®A.78 (111) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      ¢£ÁAPÀ:10.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ     ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L (PÉ), ºÉZï.¹ 124 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 612, 537 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA .J-36/f-106 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV §¸ï ¤¯ÁÝt ¸Àé®Äà zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ fÃ¥ï ¤°è¹; ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 3400/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀilPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2013 PÀ®A.78 (111) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         
             
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
¢£ÁAPÀ 10-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉ.wªÀÄä¥ÀÆgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢.EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ 10 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, ¸Á: ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: PÉ.wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉ.wªÀiÁä¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀģɬÄAzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ J¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁmÁ J¹ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J.36 J-6922 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÉÃj ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ,G: mÁmÁ J¹ £ÀA: PÉ.J.36 J- 6922 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄPÉÆnÖ¢ÝAzÀ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉlÄÖ DV gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉÃ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼À, JqÀPÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ wêÀæ & ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2013 PÀ®A 279,337.338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                                                                       
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.10.2013 gÀAzÀÄ  35  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7,600 /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             
     ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ UÀAUÀgÁdÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï , ºÁ.ªÀ: ºÉZï.²ªÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀUÀÄr »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ°è d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ 05 jAzÀ 14 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ , JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ¤AzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁr¹ «ZÉÑÃzsÀ£É PÉÆr¹zÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄAqÁVj ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ®Äè MUÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 25-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉ EgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ£ÀUÀgÀzÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ºÉZï.²ªÀ¥Àà vÀA.«ÃgÀ£ÀUËqÀ , ªÀAiÀÄ:66ªÀ, 2) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀA. ºÉZï.²ªÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, 3) ±ÁAvÀªÀÄä UÀA.ºÉZï.²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:58ªÀ, , 4) ®Qëöäà UÀA.«ÃgÀ£ÀUËqÀ , ªÀAiÀÄ:48ªÀ, £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , 5) AiÀÄgÀªÀiÁn C«ÄägÁdÄ vÀAzÉ ¥ÉzÀÝAiÀÄå, 65 ªÀµÀð, 6) AiÀÄgÀªÀiÁn ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ C«ÄägÁdÄ 60 ªÀµÀð, 7) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ vÁvÁgÁdÄ 50 ªÀµÀð, 8) ¸Á«vÀæªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, 9) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA.UÉÆëAzÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:30ªÀ, 10) ²æäªÁ¸À vÀA.ªÉAPÀlgÁªï , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, 11) ¸Á¤¦¤ß ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä vÀA.UÀAUÀgÁdÄ , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, 12) ®Qëöäà UÀA.²æäªÁ¸À  , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, 13) alÆÖj ²æäªÁ¸À vÀA.alÆÖj gÁªÀĨÁ§Ä , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, 14) ªÉ®Æèj UÁA¢ü vÀA.ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÀAiÀÄ:55ªÀ, DgÉÆæ £ÀA. 05 jAzÀ 14 ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊ PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . EzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA.01 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 05 jAzÀ 14 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ MUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §mÉÖUÀ½UÉ «ÃAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ºÀaÑ DgÉÆæ 01 jAzÀ 04 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ , ¨ÉÊzÁr , zÀ¨Áâr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 407/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2013 PÀ®A: 143, 147, 120(©), 448, 341, 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .    
 EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-
¢£ÁAPÀ:30-03-2013 gÀ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀi°è  UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ2) ¸ÀgÀUÀÄtA ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁzsÀjAiÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ. £ÉÃzÀݪÀgÀÄ,DgÉÆæ £ÀA:01 FvÀ£ÀÄ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜUÉ ªÉÆøÀªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß K¼À£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ £ÀPÀ° CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA:02 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ ¸Àȶֹ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀªÁVzÀÄÝ, ªÉÄð£À DgÉÆævÀj§âgÀÆ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜUÉ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀPÀ° CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀA¸ÉÜUÉ £ÀPÀ° CAPÀ¥ÀnÖ ¸Àȶֹ ªÉÆøÀªÀiÁrzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠PÀÄ: ²æÃzÉë ¨sÀzÀævÁ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈvÁ¢üPÁj F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥ÉÆà £ÀA:7760992354.EªÀgÀÄ
  DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2013 PÀ®A. 468 , ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-
¢£ÁAPÀ:10.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ UÀuÉñÀ PÉ¥É ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 124 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.214 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀuÉñÀ PÉ¥É ¸Àé®Äà zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, UÀuÉñÀ PÉ¥É ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ EªÀiÁªÀĸÁ§£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 850/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀilPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2013 PÀ®A.78 (111) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      ¢£ÁAPÀ:10.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ     ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L (PÉ), ºÉZï.¹ 124 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 612, 537 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA .J-36/f-106 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV §¸ï ¤¯ÁÝt ¸Àé®Äà zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ fÃ¥ï ¤°è¹; ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 3400/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀilPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2013 PÀ®A.78 (111) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         
             
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
¢£ÁAPÀ 10-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉ.wªÀÄä¥ÀÆgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢.EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ 10 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, ¸Á: ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: PÉ.wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉ.wªÀiÁä¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀģɬÄAzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ J¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁmÁ J¹ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J.36 J-6922 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÉÃj ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ,G: mÁmÁ J¹ £ÀA: PÉ.J.36 J- 6922 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄPÉÆnÖ¢ÝAzÀ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉlÄÖ DV gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉÃ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼À, JqÀPÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ wêÀæ & ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2013 PÀ®A 279,337.338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                                                                       
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.10.2013 gÀAzÀÄ  35  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7,600 /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.