Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Jan 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              20/01/2014 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÁlgÀ 35 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÁtzsÁ¼À        EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ,vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ¸Àj EgÀzÉ, CzÉà «µÀAiÀĪÁV,¦ügÁå¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ §¸À£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ  ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖªÀiÁr CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄ°AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2014 PÀ®A-143.147.323.355.504 ¸À»vÉ 149 L¦¹      CrAiÀÄ°è  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     
                20/01/2014 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è J¸ï.r.JA.¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ-20/01/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV 1530 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÁÛUÀ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÉÃr¤AzÀ KPÁKQ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ªÀiÁqÀÄvÁÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CzsÀåPÀë ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£À¯Éà JAzÀÄ ¨ÉÊzÀAiÀÄ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.§¹ì£À ¸ËPÀAiÀÄð E®è¢zÀÝjAzÀ §gÀ®Ä vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄ°AzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2014 PÀ®A-143.147.323.504.506 ¸À»vÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1][x][xl] SC &ST ACT 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ :20-01-2014 gÀAzÀÄ19-30 UÀAmÉUÉ  ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁUÀÄgÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀgÉÃqÉØ¥Àà  32 ªÀµÀð EvÀgÉ 06 d£ÀgÀÄ  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä gÁdQÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¸Àj EgÀzÉ ¢:20-01-2014 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A:143.147.324.323.354.114.504.506 R/W 149 I.P.C  CrAiÀÄ°è    ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

        ¢£ÁAPÀ :20-01-2014 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ  ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 48 ªÀµÀð eÁ:G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÉAPÉÆç vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð EvÀgÉ 17 d£ÀjUÉ ¢:20-01-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¸ÉÆÃvÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ªÀiÁr ZÁPÀÄ, PÀ©ât gÁqÀÄ,§rUÉ ªÀÄvÀvÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¨Á¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ C.¸ÀA. 07/14 PÀÀ®A:143.147.148.323.324.109.307.504.506 R/W 149 I.P.C CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ:20-01-2014 gÀAzÀÄ 19-15  UÀAmÉUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁæ¸ï£À vÁvÀ¥Àà UÀ¢ÝV ºÀwÛgÀ  ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è1)ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 32ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÉÄrPÀ¯ï PÉ®¸À, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁæ¸ï2)ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §ÆµÀ¥Àà 36ªÀµÀð,ºÀqÀ¥Àzï, PËëjPÉ®¸À, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁæ¸ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 5245/-2)JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q E¯Áè 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀÀÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 19/01/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0600 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ, eÁqÀgï, 40 ªÀµÀð, QgÁt ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á: dªÀiÁzÁgÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« FvÀನು  ರಬ್ಬಣಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ ಹೋಗಿ  ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ ಬರುವಾಗ  ರಬ್ಬಣಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಸುಂಕಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36/ಎಸ್-6019 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡ ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ನವೋದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಈತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 23/2014 ಕಲಂ  279,  338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ,ಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಆದಪ್ಪ ಹವಲ್ದಾರ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಕುರುಬರು,   ಉ:-ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ;-ಉದ್ಬಾಳ ಯು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡ ಆದಪ್ಪ ಇಬ್ಬರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಗಳವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೇವೆ, ದಿನಾಂಕ;-20/01/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಾವ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆದಪ್ಪ ಈತನು ಬಂದವನೇ ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲು ಚೀಲಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ನೆಲ್ಲು ಚೀಲಗಳು ಕೊಡಲೇ ನೀನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ’’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದನು ಆಗ ನಾನು ನೆಲ್ಲು ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೀನಗೇಕೆ ಕೊಡಲಿ ನೀನು ದುಡಿಯುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯುvÉÛÃ£É ಅಂತಾ’’ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014.ಕಲಂ,323,504,506 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2014 gÀAzÀÄ  110 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.