Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 04-02-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà 48 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, J¸ï.r.J. £ËPÀgï ¸Á: ªÀiÁgÀ®¢¤ß ºÁ:ªÀ: ¦.qÀ§Æè.r. PÁåA¥ï ªÀÄ¹Ì ಈತನು ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37 J¯ï-7518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¦.qÀ§Æè.r. PÁåA¥ï zÁn ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉUɬÄAzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA MBLHAR071HHB19273 »A§¢AiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¨Á¬Ä ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃt PÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÁV, JqÀ ªÉÆtPÉÊ PÁ°UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄ¹Ì D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ PÀÆqÁ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ PÁgÀt ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîಬೇಕೆಂದು zÉêÉUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 26 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, CVß ±ÁªÀÄPÀ & vÀÄvÀÄð ¸ÉêÉUÀ¼À E¯ÁPÉAiÀÄ°è £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀiÁgÀ®¢¤ß ºÁ:ªÀ:²gÀUÀĦà ಇವರು ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 15/2018 PÀ®A.279, 337, 338 304(J) L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrಕೊಂಡು vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಈಕೆಗೆ ಈಗ್ಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಗುಜ್ಜಲರ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿಯವಳು ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 04/02/2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೊ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ 11-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಏರಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಕೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವೈಗೈರೆ ರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 02/2018  PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 05.02.2018 gÀAzÀÄ 448 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 69400/-gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.